STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUr 794/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wstrzymanie wpłaty świadczeń należnych z tytułu renty inwalidzkiej, na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o z.e.p., z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na kontrolne badania lekarskie, nie jest równoznaczne z przyjęciem, że ustąpiło inwalidztwo i w związku z tym nie stanowi przeszkody w ponownym przyznaniu renty inwalidzkiej, jeżeli uprawniony w wyniku późniejszych badań lekarskich zostanie zaliczony do jednej z grup inwalidów z ustaleniem, że inwalidztwo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: II AKr 425/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakres zakazu reformationis in peius w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, rozpoznającym sprawę ponownie po uchyleniu orzeczenia w następstwie uwzględnienia przez sąd odwoławczy rewizji wniesionej na korzyść oskarżonego, ustalony nie tylko na podstawie art. 408 k.p.k., ale całego unormowania uprawnień sądu odwoławczego, nie ogranicza się wyłącznie do kary, lecz obejmuje także inne części orzeczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: II AKr 265/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w art. 334 § 1 k.p.k. zezwolenie na odczytanie wcześniejszych wyjaśnień dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy te wcześniejsze wyjaśnienia zostały złożone w trybie i w warunkach określonych w k.p.k. Z tego też powodu, nie jest dopuszczalne odczytanie w trybie art. 334 § 1 k.p.k. wcześniejszych wyjaśnień z postępowania przygotowawczego, w zakresie, w jakim oskarżony (podejrzany) przyznał się do ilu czynów nie objętych treścią postanowienia w przedstawieniu zarzutów, a także nie zawartych w in [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 maja 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACr 835/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ochrona zwierzyny nie może być rozumiana jednostronnie, tj. wyłącznie jako ochrona zwierzyny przed szkodnictwem, kłusownictwem i jako jej dokarmianie. Nawet bowiem w braku wyraźnych w tym kierunku przepisów ustawy, należy uważać za oczywiste w świetle zasad współżycia społecznego i humanizmu, że do obowiązków strażników łowieckich i innych osób obowiązanych na podstawie ustawy do czuwania nad zwierzyną łowną należy także troska o to, aby zwierzę nie wyrządziło krzywdy lub szkody materialnej czło [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACr 159/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dopuszczalne powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.), jeżeli strona może dochodzić przeciwko pozwanemu roszczenia dalej idącego, np. o zapłatę. Z tego powodu, w sprawie dotyczącej rozliczeń między wspólnikami, sąd musi samodzielnie rozstrzygnąć, czy strony były związane umową spółki cywilnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 marca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACr 73/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Chroniona wierzytelność powinna powstać najpóźniej w chwili wniesienia skargi pauliańskiej, albo co najmniej istnieć w chwili wyrokowania. Jest to jedna z koniecznych przesłanek roszczenia wynikającego z art. 530 k.c. w związku z art. 527 § 2 k.c., bez zaistnienia której występuje czasowy brak legitymacji czynnej, ze względu na który powództwo jako przedwczesne podlega oddaleniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACr 73/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działania jednego ze wspólników spółki cywilnej polegające na pobraniu od kontrahenta zewnętrznego pożyczki, są działaniami w sferze wewnętrznych stosunków spółki, a więc nie mogą być traktowane jako działania lub zaniechania jednego ze wspólników solidarnych, o których mowa w art. 371 k.c. Wyrażoną w tym przepisie zasadę należy rozumieć nadto i w ten sposób, że działania lub zaniechania jednego z dłużników solidarnych nie mogą pogarszać nie tylko położenia prawnego pozostałych dłużników, ale ta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACr 298/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zawiązać w celach gospodarczych. Celem gospodarczym jest zarówno prowadzenie działalności zmierzającej do uzyskania czystego zysku i przysporzenia majątku na rzecz spółki, jak również spłata długu. Przejściowy brak wypłaty zysku wobec konieczności spłaty powstałych zadłużeń nie może być przesłanką decydującą o rozwiązaniu spółki bez rozważania, w jaki sposób działanie takie rzutuje na dalszy byt spółki.2. Ważna przyczyna rozwiązania spółki z o.o. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: I ACr 723/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oddalenie powództwa posiadacza legitymacji wekslowej wobec indosanta (art. 53 Prawa wekslowego) nie stwarza powagi rzeczy osądzonej (art. 366 k.p.c.) dla roszczenia kontraktowego posiadacza weksla o należność objętą oddalonym roszczeniem wekslowym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: III AUr 898/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma oparcia w ustawie z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. Nr 45 z 1991 r., poz. 200 ze zmianami) kreowanie zakazu pobierania alimentów w okresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego bezpośrednio od osoby zobowiązanej do alimentacji, skoro wynika wprost, że osoba, przeciwko której prowadzona jest egzekucja alimentów na rzecz osoby pobierającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie może żądać zwolnienia od egzekucji – powołując się na zapłacenie alimentów bezpoś [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, [421], 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU