STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 marca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III APr 14/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezwłoczne odwołanie dyrektora przedsiębiorstwa z przyczyn uzasadniających rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika jest skuteczne, jeżeli zostanie pozytywnie zweryfikowana co najmniej lub chociażby jedna z zarzucanych dyrektorowi okoliczności, uzasadniająca niezwłoczne odwołanie go ze stanowiska z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Powód, jako kierownik zakładu pracy, którego obowiązuje – z racji sprawowania funkcji kierowniczej – oczywist [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 201/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 250 § 2 k.p.k. przewiduje wyłącznie możliwość zaskarżenia decyzji pozytywnej (o dokonaniu zabezpieczenia). Nawet więc przy przyjęciu na chwilę, że Sąd Wojewódzki był uprawniony do potraktowania zażalenia oskarżonego jako wniosku o uchylenie zabezpieczenia majątkowego, to i tak odmowna decyzja sądu nie podlegałaby dalszemu oskarżeniu w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych. Nie uprawnia do tego bowiem ani przepis art. 250 § 2 k.p.k., ani też art. 409 k.p.k. Postanowienie o od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 211/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli ktoś w sposób świadomy godzi we własne zdrowie, dokonując samouszkodzeń i powstrzymując się od zalecanego sposobu leczenia, mimo stworzonych mu przez więzienną służbę zdrowia należytych warunków, aby wymusić w ten sposób odstąpienie od tymczasowego aresztowania pod pretekstem leczenia na wolności, nie może korzystać z przepisu art. 218 pkt 1 k.p.k., przeznaczonego o to co należy podkreślić – nie w sposób bezwzględny, dla przypadków uzasadnionych ideą humanitaryzmu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: II AKo 353/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieobecność wnioskodawcy na rozprawie w postępowaniu o odszkodowanie, nie wstrzymuje jego biegu oraz nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia czynności dowodowych dla zweryfikowania twierdzeń zawartych we wniosku, o ile jest on prawidłowo o terminie rozprawy zawiadomiony. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: II AKo 327/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jak wynika to w sposób nie budzący wątpliwości z przepisu art. 478 § 2 k.p.k., w kwestii wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem Sądu Wojewódzkiego, orzeka Sąd Apelacyjny. Sąd Apelacyjny, a nie Sąd Wojewódzki winien badać wniosek o wznowienie postępowania od strony formalnej i podejmować ewentualne decyzje w przedmiocie zwolnienia od opłaty, czy też wyznaczenia adwokata do sporządzenia i podpisania wniosku, bowiem przepis art. 479 § 1 k.p.k. nie zawiera w swej treści posiłkowo stosowane [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: II AKo 325/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy regulujące instytucję listu żelaznego nie zawierają szczególnego przepisu dopuszczającego wniesienie zażalenia na postanowienie wydane w tej kwestii. Instytucja listu żelaznego nie podlega też zaliczeniu do środków zapobiegawczych, bowiem uregulowana została przepisami umieszczonymi w innym rozdziale, aczkolwiek może pozostawać z nimi w ścisłym związku (np. art. 241 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 284/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbycie rzeczy ruchomej przez osobę nieuprawnioną, nawet z przekroczeniem przez zbywcę uregulowań karnych, nie rodzi samo w sobie nieważności umowy kupna-sprzedaży. Umowy te, wywołujące skutek zobowiązaniowy, są jednak jedynie bezskuteczne z rzeczowego punktu widzenia, bowiem nie przenoszą one na nabywcę prawa własności. Dlatego też tak niezbędne jest z punktu widzenia nabycia wspomnianego prawa, a w konsekwencji przyjęcia uprawnień określonych w przepisie art. 199 k.p.k. precyzyjne ustalenie, cz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 217/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienia wynikające z ustawy z dni 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz.149 z późn. zm.) przysługują tylko wówczas, gdy represje dotknęły daną osobę za własną działalność wymienioną w tytule ustawy, nie zaś za działalność innej osoby, choćby najbliższej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKz 377/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkoda, której zrekompensowania może dochodzić osoba uprawniona, nie musi wynikać wyłącznie z faktu pozbawienia wolności. Świadczy to jednoznacznie treść art. 8 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.). Przepis ten mówi o szkodzie wynikłej w wydania orzeczenia, a więc tytuły żądania odszkodowania z tym związane mogą być różne, należy zatem do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKo 38/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przynależność do świadków Jehowy, za którą wnioskodawcę represjonowano, nawet pod pretekstem działalności antypaństwowej, bez wyraźnie zaakcentowanej po jego stronie świadomości działalności niepodległościowej, nawet jeżeli było to krzywdzące dla niego, nie może podlegać uregulowaniu ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewłaściwe (...). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, [422], 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU