STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 22, Sygnatura: III AUr 990/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za nieprawidłowość w obliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w rozumieniu § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. dokonaną przez zakład pracy należy uznać nie tylko zaniżenie podstawy wymiaru, ale także jej zawyżenie, jeżeli istnieją racjonalne podstawy do oceny, że zakład pracy, rozumiany także jako osoba fizyczna zatrudniająca pracowników, zawyżając podstawę wymiaru składek zmierza do naruszenia bądź obejścia przepisów o wypłacaniu zasiłku chorobowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: III AUr 76/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres 5 lat zatrudnienia jako warunek nabycia prawa do renty inwalidzkiej pracowniczej musi przypadać w ciągu dziesięciolecia przed zgłoszeniem takiego wniosku, jeżeli ubezpieczony w chwili zgłoszenia wniosku pozostawał w zatrudnieniu.Okres ten nie może być liczony od daty istotnego pogorszenia stanu zdrowia pracownika, stanowiącego warunek posiadania inwalidztwa do przyznania mu świadczenia rentowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: III AUr 826/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z analizy przepisów art. 54 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 30 z 1983 r., poz. 143 ze zm.) należy wyprowadzić wniosek, że o przedawnieniu prawa do zasiłku chorobowego decyduje data zgłoszenia roszczenia o wypłatę tego zasiłku, a nie data ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej wypłatę zasiłku, a w szczególności data opłacenia w całości zaległych składek na ubezpieczenie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 26, Sygnatura: II AKr 443/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Modyfikacje opisu recydywy, dokonane w ustawie z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 95, poz. 475) zmuszą praktykę i doktrynę prawa karnego do wypracowania najlepszych rozwiązań co do zakresu powoływania tych przepisów w kwalifikacji prawnej czynu i w podstawie wymiaru kary. Opierając się na praktyce wypracowanej dotychczas stwierdzić można, iż niewątpliwie konieczne jest powołanie art. 60 § 2 k.k. w kwalifikacji prawnej. W podstawie wymiaru kary należało powoływać dotychcz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: II AKr 463/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut rażącej niewspółmierności kary, jako zarzut w kategorii ocen,, można w zasadzie podnieść wówczas, gdy kara nie uwzględnia w sposób właściwy zarówno okoliczności popełnienia przestępstwa, jak i osobowości sprawcy, stając się w społecznym odczuciu karą niesprawiedliwą. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 28, Sygnatura: II AKr 17/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadki mniejszej wagi przestępstwa rozboju stanowią czyny w pełni realizujące znamiona wskazane w art. 21 § 1 k.k. we wszystkich zawartych w nich formach, jeżeli wypadkowa okoliczności przedmiotowych i podmiotowych pozwala na określenie społecznego niebezpieczeństwa czynu na nieco wyższe od takiego, które nie jest znaczne, przy czym cechy osoby sprawcy nie mogą mieć zasadniczego znaczenia dla zastosowania kwalifikacji z art. 210 § 1 1 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: II AKr 239/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo rozboju, polegające na użyciu gwałtu (bicie), skierowane jest przeciwko zdrowiu i mieniu, zaś przestępstwo z art. 168 k.k. chroni wolność człowieka w zakresie najbardziej intymnej sfery jego życia, a w przypadku popełnienia tego przestępstwa przy użyciu przemocy, godzi też w zdrowie.O przedmiotowym podobieństwie tych przestępstw będzie można mówić tylko wówczas, gdy przestępstwo ponowne (w tym wypadku z art. 168 k.k. w zbiegu z art. 156 § 2 k.k.) zostało skierowane również przeciwko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: II AKz 438/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Zwrócenie sprawy prokuratorowi w celu rozszerzenia postępowania na czyny prokuratorowi w celu rozszerzania postępowania na czyny osób nie pociągniętych do odpowiedzialności karnej, przewidziane w art. 344 § 2 k.p.k. (powszechnie jest akceptowana w orzecznictwie Sadu Najwyższego i doktrynie prawa karnego możliwość stosowania takiego zwrotu również przed rozprawą główną) może nastąpić jedynie wówczas, gdy spełnione są przesłanki wskazane w tym przepisie, a więc gdy czyny osób nie pociągniętych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 31, Sygnatura: II AKz 212/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu sądowym toczącym się na zasadach określonych w rozdziale 47 Kodeksu postępowania karnego, sądy odwoławcze - to jest sądy wojewódzkie i apelacyjne maja identyczne uprawnienia, stają się zatem sądami równorzędnymi, a ich orzeczenia podlegają kontroli odwoławczej Sądu Najwyższego, jako jedynego organu uprawnionego do rozpoznania kasacji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 31, Sygnatura: I ACr 33/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dobro osobiste podlega ochronie prawnej, gdy jest zagrożone cudzym bezprawnym działaniem (art. 24 § 1 k.c.). Nie można wszakże przyjąć, iżby posłużenie się danymi osobowymi osoby fizycznej w ofercie handlowej do niej skierowanej było bezprawnym działaniem oferenta. Podstawowe dane osobowe człowieka (nazwisko i imię) są jego dobrem osobistym, ale jednocześnie są dobrem powszechnym w tym znaczeniu, iż istnieje publiczna zgoda na posługiwanie się nimi w życiu społecznym (towarzyskim, urzędowym, han [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, [428], 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU