STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 1129/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej troski przysługuje – bez względu na datę urodzenia przed czy po dniu 1 stycznia 1949 r. – tym wszystkim pracownikom (matce lub ojcu), których ostatnie ubezpieczenie przed dniem 1 stycznia 1999 r. wynikało ze stosunku pracy i którzy spełniali wszystkie warunki wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wyma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 1150/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Refundacja połowy opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych przysługuje wyłącznie inwalidzie wojskowemu zaliczonemu do I lub II grupy inwalidów – art. 41 w związku z art. 23b ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. nr 9, poz. 87 z 2002 r. ze zm.). Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 1151/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie niezdolności do pracy oraz związku tej niezdolności ze służbą wojskową odbywa się zawsze przy udziale przedstawiciela Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. nr 9, poz. 87 z 2002 r. ze zm.). Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 21 października 2003 r. w B [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 47/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.) nie dopuszczają możliwości odstąpienia od odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkowe, ze względu na zasady współżycia społecznego lub inne ważne względy społeczno-gospodarcze. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 11 stycznia 2002 r., zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. z dnia 20 czerwca 2001 r. w ten s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 518/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wymierzając dodatkową opłatę, organ ubezpieczeń społecznych winien oznaczyć w decyzji nie tylko spółkę ale także jej wszystkich wspólników, którzy w przypadku wniesionego odwołania do sądu biorą udział w tworzącym się postępowaniu. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W., trzema decyzjami z dnia 24 lipca 2001 r., wymierzył płatnikowi składek „Bar u Ż.” sc opłaty dodatkowe i tak: – decyzją nr 01/2001 LP 166 opłatę dodatkową w wysokości 150 zł, stanowiącą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 395/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązujące przepisy nie zawierają regulacji stanowiącej, że w przypadku likwidacji osoby prawnej będącej płatnikiem składek, Zakład nie ma obowiązku zwrotu składki na ubezpieczenie społeczne dla ubezpieczonego. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W., decyzją z dnia 16 sierpnia 2001 r. odmówił M. L. zwrotu nadpłaconych składek z tytułu przekroczenia w 1999 r. i 2000 r. rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w łącznej kwocie 1 956,28 zł ze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 42, Sygnatura: III AUa 293/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie w sprawach świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest wszczynane na wniosek zainteresowanego, co oznacza, że organ rentowy nie może z urzędu podejmować decyzji w sprawie zmiany kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 7 grudnia 2001 r., oddalił odwołanie wnioskodawczyni od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. z dnia 16 maja 2001 r., a którą to organ rentowy odmówił wyp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 lipca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 763/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenie emerytalne osoby ubezpieczonej, które nie może być doręczone i wypłacone z powodu zaginięcia tej osoby, podlega wstrzymaniu zgodnie z przepisem art. 134 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.). Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2003 r. w Białymstoku, w sprawie z wniosku Rysz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 26 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 41, Sygnatura: III AUa 232/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądy powszechne są obowiązane do stosowania obowiązujących przepisów prawa, co oznacza, że nie mogą one poddawać krytyce poczynań władzy ustawodawczej lub odmówić stosowania przepisów zgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 26 listopada 2001 r., oddalił odwołanie wnioskodawcy - Mieczysława J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 6 marca 2000 r., którą to decyzją organ rentowy doko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 324/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na pracodawcy spoczywa powinność prawidłowego wykazania wynagrodzenia osiąganego przez pracownika w poszczególnych latach i żaden przepis nie nakłada na organ emerytalno-rentowy obowiązku kontrolowania zgodności wydanego zaświadczenia z dokumentacją płacową pracodawcy. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. z dnia 8 marca 2001 r., o przeliczeniu emerytury od dnia 1 lutego 2001 r., tj. od miesiąca, w którym został zgłoszony wniose [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, [44], 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU