STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 63, Sygnatura: III CZP 104/05
Data wprowadzenia do systemu: 10-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa przewłaszczenia, o której mowa w art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.) jest skuteczna względem masy upadłości także w wypadku, gdy umowa ta ma datę pewną uzyskaną w sposób określony w art. 81 § 2 i § 3 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „D.” SA w B., przeciwko Syndykowi masy upadłości Firmy „R” sp. z o.o., o wyłączenie z masy upadłości, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 86, Sygnatura: IV CK 152/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozew w sprawie gospodarczej, kwalifikującej się do rozpoznania w postępowaniu upominawczym, powinien odpowiadać także wymaganiom przewidzianym w art. 479[12] § 1 k.p.c. Nie ma powodów, aby w sprawie gospodarczej, która podlega - niezależnie od woli strony - rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym, premiować powoda zwolnieniem z obowiązku zachowania surowszych wymagań dotyczących pozwu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "S." Spółki z o.o. we W., przeciwko Katarzynie N. i Kazimierzow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I KZP 33/05
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tablice rejestracyjne pojazdów nie są "znakami identyfikacyjnymi" w rozumieniu art. 306 k.k. Sąd Najwyższy, na posiedzeniu w sprawie Grzegorza P., po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, postanowieniem z dnia 20 maja 2005 r., sygn. akt VI Ka 171/05, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: "Czy tablice rejestracyjne stanowią znaki identyfikacyjne w rozumieniu art. 306 k.k.?" uchwalił udzielić odpowiedzi, jak wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 50, Sygnatura: III CZP 65/05
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w art. 479[9] § 1 zdanie drugie k.p.c. obowiązek dołączenia do pisma procesowego wniesionego do sądu dowodu doręczenia drugiej stronie odpisu tego pisma albo dowodu wysłania go listem poleconym, nie dotyczy wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku (art. 328 § 1 k.p.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Auto Mojsiuk sp.j. w S. B., przeciwko Cezaremu C., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 27 października 2005 r., zagadnienia pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 49, Sygnatura: III CZP 74/05
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający bada skuteczność dokonanego przez oferenta - na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) - zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mowa w art. 96 ust. 4 tej ustawy, jest wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 35, Sygnatura: III CZP 74/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający bada skuteczność dokonanego przez oferenta - na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177, ze zm.) - zastrzeżenia dotyczącego zakazu udostępniania informacji potwierdzających spełnienie wymagań wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia, o którym mowa w art. 96 ust. 4 tej ustawy, jest wyłącze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 73, Sygnatura: V CK 213/05
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wymagalność roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez komornika przypada na dzień, w którym poszkodowany dowiedział się, że czynność komornika wywołała szkodę. Za taką interpretacją przemawia zarówno brzmienie art. 769 § 3 k.p.c., akcentującego okoliczność istnienia roszczenia oraz dowiedzenia się o wadliwości czynności komornika, a nie samo zaistnienie wadliwej czynności komornika, jak i funkcja ww. przepisu. Jako przepis prawa materialnego powinien on być postrzegany w zgodności z o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: III CZP 70/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Adwokat będący pełnomocnikiem procesowym w postępowaniu cywilnym może udzielić dalszego pełnomocnictwa radcy prawnemu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Danuty B., przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu "Samopomoc" SA w W., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 14 października 2005 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2005 r., sygn. akt II Ca 116/05: "Czy możliwe jest udzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 32, Sygnatura: III CZP 73/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie przez zamawiającego z wykonawcą umowy na wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia publicznego nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu przez sąd skargi na orzeczenie Zespołu Arbitrów, wydane po rozpoznaniu odwołania innego uczestnika przetargu, chyba że umowa została wykonana. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi wykonawcy - Arkadiu- sza T., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Serwimed" w K., przy uczestnictwie zamawiającego - Samodzielnego Publicznego Zespołu O [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 33, Sygnatura: III CZP 73/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie przez zamawiającego z wykonawcą umowy na wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia publicznego nie stanowi przeszkody w rozpoznaniu przez sąd skargi na orzeczenie Zespołu Arbitrów, wydane po rozpoznaniu odwołania innego uczestnika przetargu, chyba że umowa została wykonana. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi wykonawcy - Arkadiu- sza T., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Serwimed" w K., przy uczestnictwie zamawiającego - Samodzielnego Publicznego Zespołu O [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, [44], 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU