STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 lipca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 143/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oceniając czy oświadczenie woli złożone przez Skarb Państwa reprezentowany przez właściwą państwową jednostkę organizacyjną było dotknięte wadą z art. 84 k.c. należy badać świadomość osób wchodzących w skład organów tej konkretnej jednostki. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 24 października 2005 r., wydanym w sprawie z powództwa „K. I.” Spółki z o.o. w W., skierowanego przeciwko Skarbowi Państwa – Naczelnikowi Urzędu Skarbowego W. M., o zapłatę czynszu w kwocie 442 3 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 lipca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 188/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie powzięcia uchwały przez zgromadzenie wspólników z naruszeniem bezwzględnie jak i względnie obowiązujących przepisów prawnych pomimo wadliwości uchwały (jako podjętej z naruszeniem prawa) obowiązuje ona dopóty dopóki sąd wyrokiem konstytutywnym nie orzeknie o jej nieważności (tzw. nieważność względna uchwały). UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem, Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo Józefa D. i Danuty D., o uznanie uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników PMG Sp. z o.o. w C. w dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 68/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli strona nie zażądała uzupełnienia wyroku we właściwym trybie i terminie, to może tylko wytoczyć nowe powództwo o roszczenie, o którym sąd nie orzekł w wyroku, natomiast apelacja w tej części podlega odrzuceniu, jako skierowana przeciwko orzeczeniu nieistniejącemu. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Tomasza L., przeciwko Telewizji Kablowej "Pilsat" SA w P., o naruszenie praw autorskich i zapłatę, na skutek apelacji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: VI ACa 1532/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją RP art. 11[1] ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 119 z 2003 r., poz. 116 ze zm.) wywołuje skutki retroaktywne odnośnie postanowień statutów spółdzielni uchwalonych na podstawie tego przepisu. UZASADNIENIE Powódka – Alicja F. wniosła powództwo o uchylenie dwóch uchwał nr 14/04 i nr 17/04, podjętych na XXI Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielni Budowlano–Mieszkaniowej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: I ACz 134/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Żaden z przepisów wyżej cytowanej ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nie przyznaje jednostkom organizacyjnym będącym zarządami dróg utworzonymi przez zarządcę drogi, osobowości prawnej. Brak również przepisu szczególnego, który przyznawałby Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich osobowość prawną. Zatem zdolność sądowa przysługuje wyłącznie Województwu Zachodniopomorskiemu, które posiada osobowość prawną z mocy przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 1116/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Likwidacja spółki z o.o. a w konsekwencji jej wykreślenie z rejestru skutkujące utratą bytu prawnego, nie powoduje wygaśnięcia jej zobowiązań. Zobowiązania te mogą być dochodzone od dłużników odpowiadających za nie z tytułu udzielonych zabezpieczeń czy poręczeń. Powód – G. Bank SA (uprzednio Bank Przemysłowy SA) wniósł o zasądzenie na jego rzecz solidarnie od Macieja Ż., Jolanty K., Krzysztofa K., Marzeny K. i Jarosława K. kwoty 220 195,75 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 332/04
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydawca lub redaktor nie mogą odmówić umieszczenia reklamy lub ogłoszenia poza przypadkami określonymi w art. 36 ust. 2 i ust. 4 Prawa prasowego. UZASADNIENIE W pozwie z dnia 12 czerwca 2003 r., powód – Stanisław R. wniósł o nakazanie pozwanym: Ewie S. jako redaktorowi naczelnemu „Naszego Dz.” oraz wydawcy tego pisma „S.” Sp. z o.o. z siedzibą w W., zamieszczenia na redakcyjnych stronach „Naszego Dz.” płatnego ogłoszenia według załączonej do pozwu tr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 973/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zabieg medyczny wykonany bez zgody pacjenta jest czynnością bezprawną nawet wówczas, gdy wykonany jest zgodnie z zasadami wiedzy. UZASADNIENIE Powód – Stanisław B., pozwem skierowanym przeciwko Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu E. H. SA z siedzibą w S., wniósł o zasądzenie: – kwoty 40 000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12 kwietnia 2002 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia, – renty w kwocie 4 000 zł miesięcznie poczynając od dnia 1 stycznia 2002 r. tytułe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 49/06
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rażące niedbalstwo wynikające z wyboru przewoźnika zwalnia ubezpieczyciela od odpowiedzialności za utratę ładunku. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Iwony K. i Barbary Z., przeciwko HDI Asekuracja - Towarzystwu Ubezpieczeń SA w R., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2005 r., sygn. akt V GC 98/05: I. zmienia zaskarżony wyrok i powództwo o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 625/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o grę losową urządzoną i prowadzoną przez dany podmiot bez zezwolenia właściwego organu jest z mocy prawa nieważna (art. 58 k.c.). Świadczenie spełnione na jej podstawie podlega zwrotowi, jako nienależne. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 25 lutego 2005 r., w sprawie z powództwa Janiny P., przeciwko „V.” Sp. z o.o. w W., o zapłatę kwoty 37 500 zł, Sąd Okręgowy w W. utrzymał w mocy w całości swój wyrok zaoczny z dnia 28 kwietnia 2003 r., w którym zasądzono na rzecz po [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, [44], 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU