STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 44, Sygnatura: I ACz 336/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd może zakwiestionować wysokość honorarium adwokackiego z punktu widzenia art. 58 § 2 k.c. tylko wówczas, kiedy nawet przy uwzględnieniu zasady wolności umów przyjętej w art. 3531 k.c. istnieje rażąca i oczywista dysproporcja pomiędzy nakładem pracy adwokata, a charakterem sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Oceny tej dokonuje sąd biorąc pod uwagę wyłącznie stan rzeczywisty z chwilą zawierania umowy, a nie późniejszy tok czynności procesowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 45, Sygnatura: I ACr 1027/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umocowanie jednego z małżonków do zaciągnięcia jednostronnego zobowiązania w ramach umowy nieodpłatnego poręczenia doprowadziłoby do likwidacji całego majątku wspólnego małżonków. Ważność udzielonego w takich okolicznościach poręczenia zależała od wyrażenia uprzedniej albo równoczesnej zgody przez drugiego małżonka nie będącego stroną umowy lub od uzyskania zezwolenia sądu. Jeżeli pomimo to czynność prawna została dokonana, to zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jej skuteczno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 46, Sygnatura: I ACr 908/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poręczenie udzielone przez jednego z małżonków jest czynnością prawną nie stanowiącą zarządu majątkiem wspólnym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 28, Sygnatura: III AUr 120/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wskaźnik „93%”, o którym mowa jest w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zaopatrzenia emerytalnego (Dz.U. Nr 129, poz. 602), stosowany jest od terminu drugiej waloryzacji, a więc i w następnych waloryzacjach ma on zastosowanie, chyba że doszłoby do zmiany tego wskaźnika w drodze ustawowej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 29, Sygnatura: III AUr 35/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydał decyzji stwierdzającej brak obowiązku ubezpieczenia społecznego, to w świetle art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 25 z 1989 r., poz. 137 ze zm.) może żądać od zakładu pracy składki na ubezpieczenie społeczne od daty nawiązania stosunku pracy, pod warunkiem, że należność ta nie uległa przedawnieniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: III AKr 288/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W każdym wypadku, gdy dwóch lub więcej sprawców działających wspólnie i w porozumieniu – niezależnie od tego, czy ich liczba należy do ustawowych znamion danego przestępstwa – dopuściło się przestępstwa, nie należy każdego z nich oskarżać i skazywać za odrębnie opisany zarzut, obejmujący jedynie ich osobisty udział w tym przestępstwie, ale za jeden wspólny zarzut, obejmujący wszystkie ustawowe znamiona przestępstwa jako sumę działań zawinionych przez każdego ze sprawców.2. W sytua [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: II AKz 502/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ucieczka podejrzanego przerywa bieg okresu tymczasowego aresztowania, o jakim mowa w art. 222 § 2 pkt 1 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 39, Sygnatura: II AKz 64/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Współoskarżony jest osobą nie uprawnioną do złożenia zażalenia na postanowienie co do zawieszenia postępowania wobec innego oskarżonego w przypadku wyłączenia jego sprawy do odrębnego rozpoznania, na którą to decyzję również żaden środek odwoławczy nie przysługuje. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 lutego 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 40, Sygnatura: II AKz 45/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zażalenie na postanowienie sądu wojewódzkiego o przekazaniu sprawy innemu sądowi rejonowemu ze względów celowości (art. 26 k.p.k.) nie podlega rozpoznaniu nie dlatego, iż zapadło w wydziale odwoławczym sądu (art. 375 k.p.k.), ale dlatego, że ustawa nie przewiduje zażalenia na takie postanowienia (art. 409 k.p.k.). Przepis art. 25 § 3 k.p.k., ustalający zaskarżalność postanowień w kwestii właściwości sądu, odnosi się jedynie do poprzedzających go § 1 i § 2 tego artykułu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 maja 1994 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 41, Sygnatura: II AKr 103/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Orzekając o kosztach postępowania karnego należy mieć na względzie, że wydane w tym przedmiocie rozstrzygnięcie nie powinno ograniczać się tylko do wskazania, kto te koszty ponosi i ewentualnie w jakiej ich ułamkowo wskazanej części; należy zasądzić je od każdego z oskarżonych w kwotowo wskazanej wysokości.2. Jeżeli w sprawie występuje kilku oskarżonych, przy ustaleniu wysokości kosztów przypadających od każdego z nich należy przede wszystkim uwzględniać te wydatki, które związane są z danym [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, [431], 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU