STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 maja 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 30, Sygnatura: III AUr 230/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy dotychczasowe – wymienione w art. 1 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późniejszymi zmianami) – stosuje się jedynie przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. Art. 26 ust. 2 tej ustawy nie daje podstaw do przyjęcia, że przepisy te stosuje się do ustalania wysokości tych świadczeń. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 maja 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 31, Sygnatura: III AUz 24/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchylanie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych do ponownego rozpoznania nie stanowi przeszkody do przyjęcia, że pozwany Zakład jest stroną przegrywającą w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c. i winien wobec tego uiścić ubezpieczonemu poniesione przez niego koszty procesu.Przesądzenie bowiem w wyroku uchylającym decyzję o zasadności żądania czyni zasadnym roszczenie o zasądzenie tych kosztów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 32, Sygnatura: III AUr 177/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mając na uwadze, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. Nr 10, poz. 49 z późn. zm.) ustanawiając w § 20 kwalifikowaną postać dowodów nie mogły – ze względu na datę wejścia w życie ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent – uwzględniać przyjętych w art. 33 tej ustawy rozwiązań, dopuszczalne jest w takich sytuacjach przyjęcie przez organ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 43, Sygnatura: II AKr 520/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustalenie, iż sprawca przyjął (w celu osiągnięciu korzyści majatkowej) mienie o wartości przekraczającej 250 zł lub też, że – niezależnie od wartości tegoż mienia – zostało ono uzyskane w drodze innego czynu niż kradzież, bądź przywłaszczenie, powoduje konieczność rozważenia winy sprawcy na płaszczyźnie art. 215 § 1 k.k., nie zaś art. 122 k.w.2. Świadomość sprawcy paserstwa, iż przyjmowane przezeń mienie pochodzi z rozboju (a nie z kradzieży, czy też przywłaszczenia), przesądzą wi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 44, Sygnatura: II AKz 37/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sama dodatnia prognoza, co do zachowania oskarżonego w przyszłości nie może stanowić dostatecznej przesłanki warunkowego zawieszenia wykonania mu kary pozbawienia wolności w sytuacji, gdy przeciwko takiemu rozstrzygnięciu przemawia bardzo znaczny stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu, jak również względy prewencji ogólnej, rozumianej między innymi jako czynnik odstraszający innych potencjalnych sprawców tego rodzaju przestępstw. Niezależnie od celów zapobiegawczych i wychowawczych jakie ka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 45, Sygnatura: II AKa 71/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zamiar nagły (dolus repentinus) przyjmuje się w sytuacjach, gdy sprawca działał bez rozważenia okoliczności zachowania, w związku z tym bez typowego procesu walki motywów. Jest to pojęcie, którym posługuje się praktyka dla zaznaczenia mniejszego stopnia winy w przeciwieństwie do zamiaru przemyślanego (dolus praemeditatus), który ma zawierać wyższy stopień winy.Zamiar nagły powstaje zwykle, gdy sprawca jest zaskoczony okolicznościami zewnętrznymi, np. zachowaniem innej osoby, postrzega, że grozi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 marca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 46, Sygnatura: II AKr 26/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie art. 148 § 2 k.k. przyjąć należy, iż dopuszczanie się zdrady przez współmałżonka, późniejszej ofiary zabójstwa, może usprawiedliwiać silne wzburzenie sprawcy zabójstwa tylko wówczas, gdy krzywdy wyrządzone mu tą zdradą – mierzone także kryteriami etycznymi i społecznymi – będą ocenione jako szczególnie duże (znaczne).Konieczne jest zatem ustalenie nie tylko tego, że do zdrady rzeczywiście doszło i że spowodowała ona autentyczne i głębokie cierpienie psychiczne zabójcy, ale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 56, Sygnatura: I ACr 989/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pomimo różnych teoretycznych ujęć charakteru prawnego aktu przystąpienia – przyjęcia do stowarzyszenia, można zaakceptować pogląd, że jest to umowa prawa cywilnego, rodząca po obu strona po obu stronach prawa i obowiązki, obejmująca oświadczenie woli członka, który wstępuje do stowarzyszenia oraz oświadczenie stowarzyszenia, które członka przyjmuje. Ocena ta jest aktualna nawet przy statułowym ograniczeniu przystąpienia do złożenia deklaracji członkowskiej, bowiem samo stowarzyszenie wyraz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 57, Sygnatura: I ACz 62/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawa i obowiązki procesowe powoda będącego wspólnikiem spółki cywilnej, który – w związku z wystąpieniem w trakcie procesu z tejże spółki – zwolniony zostaje za zgodą pozwanego od dalszego udziału w sprawie, rozpatrywać należy na płaszczyźnie przepisu art. 192 pkt 3 k.p.c., a nie przepisu art. 196 § 2 zdanie 2 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 58, Sygnatura: I ACr 129/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoby dotknięte utratą własności nieruchomości – na mocy art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (tekst jednolity Dz.U. Nr 22 z 1969 r., poz. 159) – to te, które po stwierdzeniu narodowości polskiej i nabyciu obywatelstwa polskiego zachowały należący do nich przed dniem 1 stycznia 1945 r. majątek nieruchomy. Tego rodzaju majątek, po jego zbyciu w okresie powojennym, utracił status, o którym mowa w powołanym przepisie. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, [433], 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU