STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 59, Sygnatura: I ACr 139/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie wszystkie uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni można traktować w jednakowy sposób, a oznacza to między innymi, że nie wszystkie uchwały mogą być dowolnie zmieniane przez następne walne zgromadzenie. Zakaz ten wynika z niejednorodnego charakteru uchwal podejmowanych przez walne zgromadzenie, a ma zastosowanie do takich wypadków, w których uchwały stają się źródłem nabycia praw przez określone osoby. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 60, Sygnatura: I ACr 1196/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 26 § 1 Prawa spółdzielczego nie uzależnia wymagalności roszczenia byłego członka o zwrot wypłaconych udziałów od dnia ustania jego członkostwa, lecz od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym przestał być członkiem. Ustanie członkostwa jest ogólną przesłanką pozwalającą byłemu członkowi (w każdym przypadku ustania członkostwa) ubiegać się o zwrot udziałów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 61, Sygnatura: I ACr 21/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez „zamieszkiwanie” należy rozumieć takie stałe przebywanie razem z byłym członkiem spółdzielni, które wykazuje, że ten właśnie lokal jest wyłącznym centrum życia danej osoby, która przebywa w nim jako domownik.Wygaśnięcie zaś prawa do tego lokalu, spowoduje utratę możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 62, Sygnatura: I ACr 659/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Odpowiedzialność solidarna sprawców szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym istnieje wówczas, gdy działania poszczególnych sprawców się zazębiają i każdy z nich byłby odpowiedzialny za szkodę samodzielnie.2. Zawinienie i odpowiedzialność komornika istnieje nie tylko wtedy, gdy komornik dokonuje wadliwie konkretnej czynności, lecz także wówczas, gdy nie zachowując należytej staranności, nie dokonuje on takiej czynności, którą zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego winien dokonać. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 33, Sygnatura: III AUr 370/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można utożsamić niezdolności do pracy ze zwolnieniem lekarskim od pracy, wystawionym przez lekarza z uwagi na niezdolność do pracy. Zwolnienie lekarskie (zaświadczenie lekarskie) stanowi tylko dowód pomocny do ustalenia czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, a tym samym do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego (vide art. 50 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego...). Oznacza to, że brak zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 34, Sygnatura: III APr 71/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowanie zryczałtowanego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w sytuacji, gdy to nie jest niższe od wynagrodzenia określonego w art. 134 Kodeksu pracy, nie stanowi naruszenia prawa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 czerwca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 35, Sygnatura: III AUr 307/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez użyte w przepisie art. 33 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) określenie „ukończenie nauki w szkole ponadpodstawowej” należy rozumieć nie tylko ukończenie nauki w szkole w pełnym zakresie właściwym dla danej szkoły lecz również przerwanie nauki w toku uczęszczania do tej szkoły. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 36, Sygnatura: III APr 51/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr. 4 poz. 19 z późn. zm.) ogranicza prawo do odprawy pieniężnej, przysługującej pracownikom zwalnianym z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wyłącza tych pracowników, którzy także w formie akcji nadal rozporządzają majątkiem poprzedniego zakładu pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 178/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przypisanie czynu z art. 201 k.k., polegającego na wyłudzeniu kredytów wymaga wykazania, że oskarżony zaciągając kredyty miał pełną świadomość, że nie będzie mógł ich spłacić i co najmniej na to się godził. Do stosownych ustaleń w tej mierze dochodzi się poprzez analizę zdolności kredytowej oskarżonego w dacie zaciągania kredytu i ogólnej kondycji ekonomicznej w jakiej się wówczas znajdował, zachowania się po otrzymaniu pieniędzy, jego stosunku do banku w związku z upływem terminu płatności dłu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 178/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przypisanie czynu z art. 201 k.k., polegającego na wyłudzeniu kredytów wymaga wykazania, że oskarżony zaciągając kredyty miał pełną świadomość, że nie będzie mógł ich spłacić i co najmniej na to się godził. Do stosownych ustaleń w tej mierze dochodzi się poprzez analizę zdolności kredytowej oskarżonego w dacie zaciągania kredytu i ogólnej kondycji ekonomicznej w jakiej się wówczas znajdował, zachowania się po otrzymaniu pieniędzy, jego stosunku do banku w związku z upływem terminu płatności dłu [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, [434], 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU