STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 343/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny ważności uznania dziecka, z punktu widzenia zachowania wymogów co do formy w jakiej winno być ono dokonane, brak podpisu uznającego w protokole uznania nie może mieć istotnego znaczenia w sytuacji, gdy nie ma wątpliwości, od kogo oświadczenie o uznaniu dziecka pochodzi. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 marca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACr 4/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy używanie znaku towarowego mieszczącego w sobie nazwę firmy, zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o ochronie znaków towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17), narusza prawa innego producenta, który znacznie wcześniej używał łudząco podobnej nazwy firmy, producentowi temu przysługuje prawo skutecznego dochodzenia roszczeń przewidzianych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, po [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 sierpnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACz 301/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jedyną ustawową przyczynę rozwiązania umowy wieczystego użytkowania przewiduje art. 240 k.c., który nie określił jednak, w jaki sposób to rozwiązanie następuje. Uczynił to art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 30 z 1991 r., poz. 127), który stwierdza, że rejonowy organ rządowej administracji ogólnej w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub zarząd gminy w odniesieniu do gruntów stanowiących własność [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 marca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 111/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle § 3, 9 i 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązkowego budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (Dz.U. Nr 92, poz. 546 z późn. zm.), odpowiedzialność ubezpieczyciela ustaje z końcem okresu, na który przypadała nie zapłacona składka – wobec rozwiązania umowy (art. 814 § 2 k.c.). [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 lutego 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APr 1/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedawnienie odnosi się zarówno do roszczeń o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym, które wynikają ze stosunku pracy lub są z nimi związane.Do dnia wejścia w życie Kodeksu pracy, tj. 1 stycznia 1975 r., z mocy art. XII § 2 i 3 Przepisów wprowadzających Kodeks cywilny z 1964 r., obowiązywały art. 105-117 Przepisów ogólnych prawa cywilnego i art. 284 oraz 441 i n. Kodeksu zobowiązań z 1933 r. Obowiązywał więc także przepis art. 473 k.z., przewidujący roczną prekluzję roszczeń, licząc od dn [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 432/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pokleszczowe zapalenie opon mózgowych może być skutkiem wypadku pracownika w drodze do pracy, o ile rzeczywiście miał on kontakt z kleszczem w czasie drogi z domu do pracy. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 475/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osobie która pokryła koszty pogrzebu zmarłego pracownika przysługuje zasiłek pogrzebowy tylko wtedy, gdy zmarły pracownik miał ustalone prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej pracowniczej lub spełniał warunki prawne do uzyskania i pobierania tych świadczeń ubezpieczeniowych. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKa 76/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art.13 § 1 k.k. stanowi, że nie podlega karze za usiłowania sprawca działający w warunkach czynnego żalu skutecznego, co nie oznacza jednak jego całkowitej bezkarności, a jedynie bezkarność za usiłowanie popełnienia przestępstwa określonego typu. Nie wyłącza to jednak odpowiedzialności sprawcy za inne przestępstwa popełnione niejako „po drodze”, jeżeli jego zachowanie wyczerpuje znamiona tego innego przestępstwa, za co musi ponieść on konsekwencje prawne. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKr 194/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 247 § 1 k.k. jest jednym z tych, który chroni polski wymiar sprawiedliwości. W związku z powyższym, pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego, w tym również z PZU S.A., nie jest upoważniony do uprzedzania o odpowiedzialności karnej, wynikającej z tego przepisu, a tym samym oświadczenia osób złożone w tym trybie nawet fałszywie, nie są zeznaniami służącymi jako dowód w postępowaniu sądowym lub postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, w szczególności bowiem wspomniana wyżej możliwo [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 16/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy dana osoba włącza się do zajścia na prośbę jednego z jego uczestników, to biorąc następnie aktywny udział w bójce lub pobiciu, popełnia własne przestępstwo i odpowiada za występek z art. 158 k.k. w formie dokonanej, nie zaś tylko za udzielenie pomocy do popełnienia tego przestępstwa. Jest ono bowiem dokonane nawet wtedy, gdy udział w zajściu polega jedynie na słownym zagrzewaniu do walki, lub np. na podawaniu narzędzi służących do atakowania strony przeciwnej.Natomiast udzielenie [...]
[pełny tekst]



strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, [436], 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468




POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU