STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 lutego 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: II AKr 411/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynność okazania, która wprawdzie nie jest uregulowana przepisami Kodeksu postępowania karnego, jest w swej istocie szczególnym dowodem z zeznań świadka głównie wówczas, gdy oprócz wskazania konkretnej osoby podaje on, będąc uprzedzonym o treści art. 247 § 1 k.k., jaką rolę osoba ta odegrała w inkryminowanym zdarzeniu i dlatego w sytuacjach przewidzianych przez przepis art. 337 § 1 k.p.k. podlega odczytaniu przez sąd. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: II AKz 387/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z brzmienia art. 225 k.p.k. wynika, że stosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania przeciwstawiono możliwość stosowania jednego ze środków łagodniejszych lub obu tych środków łącznie. Oznacza to z kolei, iż tymczasowe aresztowanie nie może współistnieć z innym środkiem zapobiegawczym, do których to środków należy poręczenie majątkowe. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: II AKz 23/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 11 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego... (Dz.U. Nr 89, poz. 443) określał od początku, że art. 222 k.p.k. w nowym brzmieniu wchodzi w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia ustawy, czyli z dniem 4 sierpnia 1996 r., nie zaś z dniem 1 stycznia 1996 r. Natomiast nowelizacja ustawy, opublikowana dnia 30 grudnia 1995 r. w „Dzienniku Ustaw" Nr 154, poz. 793 sprowadza się do dodania przepisu art. 10a i zmodyfikowania art.11 o tyle, że rozszerzył on k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: II AKo 56/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Działalności na rzecz niezawisłości, suwerenności terytorialnej Ojczyzny nie wolno utożsamiać z szerszą, bo stanowiącą wyraz korzystania z praw i wolności człowieka, działalnością polityczną.2. Rozpowszechnianie zasłyszanych w radiu informacji o chorobie Józefa Stalina wśród podległych pracowników; nie może być uznane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, aczkolwiek stanowiło wyraz nie związanej z taką działalnością wolności słowa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I ACr 478/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarządu nie można uzyskać w sposób dorozumiany, a w każdym razie nie można go uzyskać tylko przez fakt zajęcia cudzego gruntu bez żadnej podstawy prawnej. Sama decyzja lokalizacyjna nie była wystarczającą przesłanką do takiego działania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: I ACr 1049/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawet jeśli zleceniodawca nie określa celu zlecenia opinii, to opinię może wykorzystywać do różnych celów, w tym również przedstawiania innym osobom fizycznym, urzędom i instytucjom, np. takim jak bank, w celu wykazania wartości nieruchomości. Opinia winna bowiem odzwierciedlać rzeczywistą wartość szacowanego obiektu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: I ACr 520/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do rozwiązania umowy dożywocia konieczne jest wystąpienie wymogów z art. 919 § 1 k.c., a nadto wyjątkowość zaistniałej sytuacji. Wyjątkowość sytuacji wyraża się przede wszystkim w fakcie, że zamiana dożywocia na rentę nie prowadzi do należytego rezultatu (np. gdy zobowiązany nie jest w stanie płacić renty zaspokajającej potrzeby dożywotnika), ale także w drastycznym naruszaniu przez zobowiązanego zasad współżycia społecznego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: I ACr 618/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rzeźba jest ucieleśnionym rezultatem niematerialnym pracy twórczej artysty. Artystyczny charakter dzieła sztuki nie pozbawia go cech przedmiotu umowy o dzieło, podział zaś rezultatów z umowy o dzieło na rezultaty natury materialnej i niematerialnej jest powszechnie przyjęty i w tej mierze zakwalifikowanie zawiązanego przez strony stosunku do umów o świadczenie usług podobnych do zlecenia, z uwagi na niematerialny rezultat pracy twórcy, sprzeciwiało się konstrukcji umowy o dzieło. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: III AUr 1209/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą zostało uregulowane ustawą z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (jedn. tekst Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250 ze zm.) i zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy, obowiązek ubezpieczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpoczęcie działalności, a ustaje z dniem, w którym nastąpiło zaprzestanie działalności gospodarczej.Rozpocz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 lutego 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: III AUr 102/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podkreślić należy różnicę między niedbalstwem w rozumieniu prawa karnego, a rażącym niedbalstwem w rozumieniu ustawy wypadkowej.Różnica ta najogólniej biorąc sprowadza się do tego, że aby mówić o rażącym niedbalstwie w rozumieniu ustawy wypadkowej, muszą występować, czy to po stronie podmiotowej, czy też przedmiotowej czynu okoliczności, które dają podstawę do szczególnie negatywnej oceny postępowania sprawcy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, [438], 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU