STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 marca 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: III AUr 1233/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że z racji przepisów szczególnych (ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu górników i ich rodzin) część okresów składkowych podlega uprzywilejowanemu przeliczeniu (jednak tylko do określonej wysokości - 540 miesięcy przeliczeniowych) nie może zmieniać ogólnie obowiązujących zasad uwzględniania i obliczania wysokości okresów składkowych. Trudno przyjąć, że zamiarem ustawodawcy było korzystniejsze uregulowanie sytuacji rencistów i emerytów górniczych (poprzez zastosowanie przeli [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 marca 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: III AUr 1346/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma żadnych przeszkód, aby ubezpieczony kwestionował prawidłowość wyliczenia jego świadczenia. (...) Jest to specyfika postępowania w sprawach emerytalno-rentowych, wynikająca m.in. z treści art. 80 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, który to przepis pozwala na ponowne ustalenie prawa do świadczeń i ich wysokości na wniosek osoby zainteresowanej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 października 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 3, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 371/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał NiedośpiałDo rozwiązania umowy nieodpłatnego przekazania przez rolnika gospodarstwa rolnego następcy, zawartej przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz.U. Nr 71 z 1993 r., poz. 342 z późn. zm.) niezbędne jest orzeczenie sądu i skutkiem rozwiązania przez sąd takiej umowy jest przeniesienie na zbywcę własności tego gospodarstwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 73/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Artykuł 13 § 1 k.k. nie wymaga, ażeby sprawca osobiście (własnym zachowaniem się) „zapobiegł" skutkowi przestępczemu. Przepis ten wyłącza karalność usiłowania w dwu wypadkach: dobrowolnego odstąpienia od czynu oraz zapobieżenia skutkowi przestępczemu.II. Spełnia wymagania art.13 § 1 k.k. wezwanie przez sprawcę pomocy innych osób w celu niedopuszczenia do nastąpienia skutku. Warunkiem jednak skorzystania przez sprawcę z bezkarności w myśl art. 13 § 1 k.k. ,jest to, aby skutek przestępczy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 października 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 250/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jedność czynu i miejsca, w którym została dokonana zbrodnia rabunku w stosunku do dwóch różnych osób, nie pozwala na zakwalifikowanie tego czynu jako dwóch odrębnych przestępstw. Mimo, iż sprawca użył niebezpiecznego narzędzia tylko w stosunku do jednej osoby, należy czyn jego zakwalifikować jako jedno przestępstwo z art. 210 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 maja 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: II AKo 38/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żona ojca osoby represjonowanej (macocha) nie jest rodzicem w rozumieniu przepisu art. 8 ust. l in fine ustawy lutowej nawet wówczas, gdy faktycznie wykonywała w sposób staranny władzę rodzicielską nad nim w związku ze śmiercią jego naturalnej matki i to niezależnie od istniejącego stosunku przysposobienia, bądź jego braku, a tym samym nie należy ona do kręgu osób, które na podstawie wspomnianego przepisu uprawnione są do występowania z określonym tam roszczeniem odszkodowawczym przeciwko Skarbo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: I ACr 822/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 822 k.c.) nie jest zwolnienie sprawcy szkody od odpowiedzialności, lecz zapewnienie poszkodowanemu wynagrodzenia szkód w drodze przejęcia przez zakład ubezpieczeń zobowiązań odszkodowawczych ubezpieczającego. Skoro jednak poszkodowany zrzekł się roszczenia wobec sprawcy szkody - przestało ono istnieć (wygasło). Ten materialnoprawny skutek zrzeczenia się roszczenia nie może pozostawać bez wpływu na odpowiedzialność cywilną ubezpieczyciela, któr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: I ACr 124/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprzednie wyczerpanie trybu rozjemczego stanowi przesłankę o charakterze materialnoprawnym, której spełnienie decyduje o dopuszczalności merytorycznego rozpoznania sprawy przez sąd. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 maja 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: I ACr 212/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istnie uzasadniona potrzeba ochrony praw podmiotowych osób uczestniczących w przetargu. Należy poszukiwać środków zapobiegających jednostronnemu „uchylaniu się" od swych oświadczeń woli ogłaszającego przetarg właściciela nieruchomości. Jest on związany swoim oświadczeniem o ogłoszeniu przetargu, wraz z jego warunkami. Nie może go jednostronnie odwołać, nie może także zmienić, po dokonanym ogłoszeniu jego wyników Sankcją byłaby odpowiedzialność w ramach culpae in contrahendo. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 października 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 4, pozycja: 16, Sygnatura: I ACr 834/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Akredytywa jest umową nienazwaną, mieszaną, z elementami umowy zlecenia, poręczenia, świadczenia na rzecz osoby trzeciej i przekazu. Zastosowanie do tego stosunku prawnego mają więc m.in. przepisy dotyczące umowy zlecenia (art. 734 k.c.), a zatem jest to umowa starannego działania. Szczególny charakter akredytywy oznacza jednak, że nie wszystkie przepisy - w tym art. 737 k.c. - znajdują zastosowanie. Akredytywa jest bowiem samodzielnym zobowiązaniem banku, który ją otworzył, do zapłacenia lub [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, [439], 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU