STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 10, Sygnatura: III APa 8/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadome i celowe wydanie podrobionego zaświadczenia, mającego stanowić podstawę do ubiegania się o pożyczkę bankową, stanowi podstawę do wydalenia z pracy w urzędzie pracownika, który tego dokonał. Z UZASADNIENIA W dniu 11 września 2000 r., Rzecznik Dyscyplinarny Drugiego Urzędu Skarbowego w K. wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko H. K., zatrudnionej na stanowisku kierownika działu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 2076/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokumentem stanowiącym podstawę do podwyższenia emerytury policyjnej z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu, jest zaświadczenie wystawione przez komórkę kadrową właściwą ze względu na ostatnie miejsce pełnienia przez funkcjonariusza służby, sporządzone na podstawie akt osobowych funkcjonariusza lub innych dokumentów potwierdzających taki fakt. Z uzasadnienia Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. decyzją z dnia 11 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 39, Sygnatura: III AUa 2236/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd prowadzący postępowanie w zakresie ubezpieczeń społecznych winien w każdym przypadku ustalić, czy przedmiot tego postępowania uzasadnia wezwanie do udziału w sprawie w charakterze zainteresowanego innego podmiotu nie wymienionego w zaskarżonej decyzji, a którego praw i obowiązków dotyczy zaskarżona decyzja. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W., decyzją z dnia 11 grudnia 2000 r. stwierdził, że A. W. jako członek zarządu spółki z o.o. "A.", pełniący tę funkcję w o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 45, Sygnatura: III APa 5/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sporządzenie aneksu do umowy o pracę, mocą którego w przypadku odwołania pracownika ze stanowiska prezesa zarządu, będzie mu przysługiwało odszkodowanie w wysokości sześciokrotności jego średniego miesięcznego wynagrodzenia, uzasadnia uznanie postanowień aneksu do umowy o pracę za nieważne i sprzeczne z prawem, jako przekraczające granice płacy godziwej (art. 58 § 2 k.c. w związku z art. 13, art. 18 i art. 300 k.p.). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 43, Sygnatura: III APa 40/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak dokumentacji placowej wynikający z zaniedbania jej prowadzenia przez pracodawcę powoduje zmianę wynikającego z art. 6 k.c. rozkładu ciężaru dowodów, przerzucając go na osobę zaprzeczającą faktom, z których strona powodowa wywodzi skutki pozwu. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2003 r. w B., w sprawie z powództwa R. Sz. przeciwko Transport i Serwis TIR M. K. i E. K. w B. o należ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 36, Sygnatura: III AUa 270/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Paragraf 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. nr 28, poz. 149), nie uzależnia nabycia prawa do wcześniejszej emerytury od ustania stosunku pracy. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2003 r. w Białymstoku, w sprawie z wniosku J. P., przeciwko Za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 44, Sygnatura: III AUa 2004/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opinia lekarza orzecznika Kasy Chorych nie jest decyzją tejże Kasy w rozumieniu art. 147 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. nr 28, poz. 153 ze zm.), od której stronie przysługuje odwołanie do sądu w terminie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Z UZASADNIENIA S. K. zakwestionował odmowę skierowania go na leczenie sanatoryjne. Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych wniosła o oddalenie odwołania powołując się fakt, że [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 2016/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odroczenie terminu płatności zaległych składek na ubezpieczenie społeczne lub rozłożenie należności z tego tytułu na raty, następuje w formie umowy, od której stronie nie służy odwołanie do sądu. Z UZASADNIENIA M. P. wniósł o zobowiązanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. do wydania decyzji administracyjnej dotyczącej ustalenia warunków układu ratalnego w przedmiocie spłaty zaległych składek na ubezpieczenie społeczne. Wnioskodawca podniósł, iż zakład – bez wydania forma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 32, Sygnatura: III AUa 1533/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dotknięte błędem w rozumieniu art. 84 k.c. oświadczenie o przystąpieniu do otwartego funduszu emerytalnego w sytuacji, gdy to przystąpienie nie wpływa na realizację uprawnień do emerytury na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 30, Sygnatura: III AUa 162/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. nr 168, poz.1118 ze zm.), możliwe jest nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność do pracy powstała od dzieciństwa a następnie w okresie zatrudnienia uległa pogorszeniu nawet w ramach tego samego stopnia niezdolności. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2003 r. w Białymsto [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, [45], 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU