STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 109, Sygnatura: III KK 270/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli kasację od prawomocnego wyroku, wydanego w sprawie o przestępstwo skarbowe, wnosi interwenient, roszczący sobie prawo do przedmiotu, co do którego orzeczono przepadek, to kontrola dopuszczalności kasacji powinna uwzględniać także warunki określone w art. 523 § 2 i § 3 k.p.k. Niezbędne jest zatem ustalenie kierunku zaskarżenia w odniesieniu do sytuacji procesowej oskarżonego, z dostrzeżeniem korzyści bądź dolegliwości, które może spowodować dla niego uwzględnienie zarzutów kasacji. To za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 36, Sygnatura: III CZP 83/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie zakładu ubezpieczeń przeciwko kierującemu pojazdem mechanicznym, oparte na podstawie § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów (Dz.U. nr 96, poz. 475 ze zm.), ulega przedawnieniu w terminie wskazanym w art. 118 in fine k.c. Sąd Najwyższy, sprawie z powództwa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 136, Sygnatura: I CK 162/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Postanowienie regulaminu rachunków bankowych, stwierdzające, że umowa rachunku bankowego zostanie zawarta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez bank i podpisaniu umowy przez bank, pomimo że została już podpisana przez obie strony i z jej treści wynika fakt jej zawarcia, stanowi niedozwoloną klauzulę umowną. 2. Za niedozwolony należy uznać wzorzec umowy rachunku bankowego, który po jej podpisaniu pozwala bankowi na sprawdzanie sytuacji finansowej klienta, w tym na zasięganie informacji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 102, Sygnatura: I PZP 2/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca nie ma interesu prawnego w ustaleniu na podstawie art. 189 k.p.c. przez sąd powszechny istnienia stosunku pracy zakwestionowanego przez organ podatkowy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „Moskito” Spółki z o.o. z siedzibą w Ł. G., przeciwko Skarbowi Państwa – Izbie Skarbowej w K. i Irenie H., o ustalenie, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 28 września 2005 r., zagadnienia prawnego, przedstawione [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: I KZP 29/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Wprowadzeniem do obrotu handlowego", w rozumieniu art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. nr 10 z 1996 r., poz. 55 ze zm.), jest przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu handlowego wyrobów tytoniowych, o których mowa w tej ustawie. Sąd Najwyższy, na posiedzeniu w sprawie Anny Marianny W., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., w związku z art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 27, Sygnatura: I KZP 23/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli ten sam czyn wyczerpuje znamiona przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, sąd skazuje tylko za jedno przestępstwo skarbowe na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów, chyba że zbieg tych przepisów ma charakter pozorny (pomijalny). Sąd Najwyższy, na posiedzeniu w sprawie Aliaksandra S., oskarżonego z art. 86 § 4 k.k.s. w zbiegu z art. 54 § 3 k.k.s. w zbiegu z art. 63 § 4 k.k.s. w związku z art. 7 § 1 k.k.s., po rozpoznaniu, przekazanego na podstawie art. 441 § 1 k.p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 28, Sygnatura: I KZP 27/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Wynagrodzenie biegłego za wykonaną pracę", o którym stanowi art. 10 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. nr 49 z 1950 r., poz. 445 ze zm.), nie obejmuje zwrotu należności za czas zużyty na dojazd do miejsca czynności sądowej. Sąd Najwyższy, w sprawie Gertrudy K., po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Tarnowie, postanowieniem z dnia 10 maja 2005 r., sygn. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 32, Sygnatura: III CZP 51/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Komornik nie jest uprawniony do obciążenia wierzyciela opłatą egzekucyjną od wyegzekwowanej części świadczenia pieniężnego w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika na podstawie art. 825 pkt 2 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi na czynności Komornika Sądowego Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym w Katowicach, w sprawie egzekucyjnej IV Km 4841/04, z wniosku Anny G., przeciwko Aleksandrze K. i Jakubowi K., o świadczenie pieniężne, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 118, Sygnatura: III CZP 47/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrot rzeczy w rozumieniu art. 229 § 1 k.c. może nastąpić także w sposób przewidziany w art. 349 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w W., przeciwko Marii P., Andrzejowi P. i Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu w L., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 22 lipca 2005 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 24 marca 2005 r., sygn. akt I AC [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 130, Sygnatura: III CZP 34/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-05-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zobowiązania i należności postawionego w stan likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stają się zobowiązaniami i należnościami jego organu założycielskiego z dniem zakończenia czynności likwidacyjnych, określonym w uchwale o likwidacji (art. 60 ust. 6 w związku z art. 60 ust. 4 "b" pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej - Dz.U. nr 91, poz. 408 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Reginy W., Marzanny G., Grażyny O., Ireny B., [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, [45], 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU