STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 47, Sygnatura: I SA/Ka 1763/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 149 Ordynacji podatkowej, regulujący tzw. doręczenie zastępcze, wprowadził - jako jeden z warunków - wymóg "nieobecności adresata w mieszkaniu". Chodzi jednak o "nieobecność" pojmowaną jako "każde spowodowane przejściowymi okolicznościami" niezastanie odbiorcy w miejscu, które dla doręczeń jest właściwe", "każdą, chociażby krótkotrwałą", nieobecność wywołaną zwykłymi okolicznościami", "wszelkiego rodzaju czasową nieobecność, lecz nie zmianę miejsca zamieszkania lub też wyjazd na stałe do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 48, Sygnatura: I SA/Lu 1730/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastępczy sposób doręczania pism, opisany w art. 149 Ordynacji podatkowej, może znaleźć zastosowanie w każdym przypadku czasowej nieobecności adresata w miejscu zamieszkania także wówczas, gdy nieobecność ta spowodowana jest pobytem adresata w szpitalu.Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 149 ustawy, jest prawnie skuteczne wobec strony, a zatem jego data jest miarodajna dla oceny, czy środek odwoławczy wniesiony został w ustawowym terminie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 68, Sygnatura: SA/Sz 564/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziana w art. 148 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej możliwość doręczenia pisma również w miejscu pracy adresata - osobie upoważnionej do odbioru korespondencji - jest do wykorzystania tylko w sytuacji, gdy taka osoba upoważniona do odbioru korespondencji została faktycznie ustanowiona. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 75, Sygnatura: SA/Sz 251/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 148 Ordynacji podatkowej wynika, iż przepis ten dwukrotnie mówi o doręczaniu pism w miejscu pracy (§ 1 i § 2). Uwzględniając racjonalność ustawodawcy, za w pełni zasadny uznać należy pogląd, że są to dwa różne miejsca pracy. O ile w pierwszym z tych przepisów (§ 1 art. 148) chodzi o zakład pracy, w którym adresat pisma jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy innej umowy (zlecenia, agencji itp.), a więc o miejsce, w którym występuje on jako pracobiorca, to w drugim z tych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22września 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: FPS 6/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po śmierci podatnika nie jest dopuszczalne wszczęcie postępowania w sprawie określenia wysokości nie wykonanego przez niego zobowiązania podatkowego; nie oznacza to jednak, że zobowiązanie podatkowe, powstałe ex lege, wygasło na skutek śmierci podatnika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: SA/Ka 1047/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja rozstrzygająca, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych, o odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu podatków nie może być skierowana do osoby, która przed wydaniem tej decyzji zbyła swoje udziały w spółce. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: SA/Ka 2098/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Klasyfikacja towarów i usług dla potrzeb ustalania stawki podatku VAT dokonywana jest na podstawie Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW), obowiązującego w statystyce państwowej. W postępowaniu nie podejmuje się odrębnych ustaleń w tym zakresie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: SA/Łd 2436/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie narzuca podatnikowi żadnych szczególnych wymagań co do formy prowadzenia ewidencji sprzedaży dla celów podatku VAT. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 23, Sygnatura: SN/Rz 459/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. I Konwencji TIR, która - stosownie do treści art. 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (tj. Dz.U. Nr 71 z 1994 r., poz. 312) ma zastosowanie do obrotu towarowego z zagranicą - stowarzyszenie poręczające zobowiązane jest do zapłaty należności wynikających z przepisów prawnych państwa, w których ujawniono nieprawidłowość odnoszącą się do operacji TIR. Stowarzyszenie zobowiązane jest do zapłaty tych kwot na zasadzie odpowiedzialności wspólnej i solidarnej z osobami, od kt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 2, pozycja: 24, Sygnatura: SA/Rz 491/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 2 pkt. 12 Prawa celnego, odprawa celna jest decyzją organu celnego, zawierającą rozstrzygnięcie o dopuszczeniu towaru do obrotu na polskim obszarze celnym lub do wywozu za granicę oraz o wymiarze należności celnych. Jak wynika z powyższej definicji odprawy celnej, wymiar należności celnych jest obligatoryjną jej częścią i zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 23 - Prawa celnego, należy stosować stawki celne z dnia zgłoszenia towaru. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, [45], 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU