STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACz 288/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Długi zaciągnięte przez wspólników spółki cywilnej są nadal ich długami, za które odpowiadają solidarnie także po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną. UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 16 grudnia 2005 r., Sąd Okręgowy w W., w punkcie I nadał klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym, wydanemu przez Sąd Okręgowy w W. – XV Wydział Gospodarczy dnia 28 lutego 2002 r., w sprawie o sygn. akt XV GNc 187/02, przeciwko Piotrowi M. i Zbigniewowi Sz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 marca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 48/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
21. Odesłanie do norm prawa krajowego, zawarte w art. 29 ust. 1 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. nr 49 z 1962 r., poz. 238) należy rozumieć w ten sposób, że pojęcie "złego zamiaru" jest równoznaczne z winą w postaci rażącego niedbalstwa, o której mowa w art. 86 ustawy - Prawo przewozowe. 2. Przyjęcie, że przewoźnik dopuścił się rażącego niedbalstwa nie pozwala na zastosowanie ograniczeń bądź wyłączeń jego odpowiedzialności pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 marca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 36, Sygnatura: VI ACa 1012/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla prawno-autorskiej ochrony utworu nie ma znaczenia, w jaki sposób dokonujący naruszenia wszedł w jego posiadanie lub też, w jaki sposób utwór do niego dotarł, w szczególności nie ma znaczenia okoliczność, iż utwór, stanowiący przedmiot naruszenia dotarł do dokonującego naruszenia jako niezamawiana korespondencja przesyłana drogą elektroniczną, tak zwany spam. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 30 stycznia 2002 r., powód Andrzej K. wnosił o nakazanie pozwanemu "A." SA w W. opublikowanie na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 38, Sygnatura: VI ACa 942/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego pojęcie "nieruchomość fabryczna" łączące się przy zastosowaniu wykładni językowej z takimi czynnościami jak wyrabianie, produkowanie, przetwarzanie, nie może być jako przepis o charakterze wyjątkowym, wykładane w sposób rozszerzający. UZASADNIENIE Strona powodowa wnosiła o ustalenie nieważności umowy z dnia 25 marca 1999 r., na mocy której "U." Spółka Akcyjna z siedzibą w W. sprzedała Biuru Inwestycyjnemu "C." Spółce Akcyjnej z siedzibą w K. p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 1 marca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 990/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sąd orzekający dokonał błędnej wykładni przepisu art. 81 Konwencji wiedeńskiej, przyjmując, że odstąpienie od umowy sprzedaży wywołuje skutki z mocą wsteczną (ex tunc). Tymczasem według przepisów Konwencji, skutki odstąpienia od umowy następują zasadniczo od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu (ex nunc). Odstąpienie od umowy w zasadzie uwalnia strony od obowiązków świadczeń przewidzianych w umowie. Nie oznacza to jednak, że umowa między stronami podlega przez samą czynność odstąpien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 1334/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli statut partii stanowi, że obrady Kongresu są prawomocne przy zgłoszeniu swej obecności liczby większej niż połowa wybranych delegatów oznacza to, że tak określone quorum jest niezbędne w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami niezależnie od faktycznej obecności na sali obrad. UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 26 października 2005 r., Sąd Okręgowy w W., po rozpoznaniu wniosku Polskiej Partii Socjalistycznej z udziałem Wandy G., Henryka J., Daniela M., Jerzego P., Ja [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 890/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dyspozycja spadkodawcy w sprawie jego pogrzebu może zostać uznana za polecenie, którego wykonanie zapewnia art. 985 k.c., lecz testament zawierający to polecenie musi być ważny. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2005 r., w sprawie z powództwa Anny K., przeciwko Barbarze M. i Elwirze M., o ochronę dóbr osobistych, Sąd Okręgowy w W. nakazał pozwanym złożenie oświadczenia woli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przeprowadzenie ekshumacji zwłok zmarłego Zbigniewa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 895/05.
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O odpowiedzialności Skarbu Państwa za naruszenie oznaczonego dobra osobistego oznaczonego obywatela wywołane działaniem organu władzy publicznej niezależnie od tego, że działanie to musi być niezgodne z prawem, nielegalne, można mówić tylko wtedy, gdy działanie władzy publicznej da się zindywidualizować jako skierowane przeciwko oznaczonej sobie. UZASADNIENIE Powód, w pozwie skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, domagając się och [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 lutego 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 629/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 198 k.s.h. niedopuszczalne jest dokonywanie bez podstawy prawnej jakichkolwiek przesunięć majątkowych między wspólnikami a spółką. Ochrona przewidziana w tym przepisie ma na celu zapewnienie integralności majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Przetwórstwa Mięsnego "A." Spółki z o.o. D. B., przeciwko Jarosławowi Sz., o zapłatę, na skutek apel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 897/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli strona czynności notarialnej nie zawarła z notariuszem umowy w przedmiocie wynagrodzenia, a notariusz nie umożliwił jej negocjowania wysokości wynagrodzenia, ma ona możliwość skutecznego kwestionowania wysokości wynagrodzenia ustalonego przez notariusza po wykonaniu czynności notarialnej. Z UZASADNIENIA Powód - Jakub Sz. wnosił o zasądzenie od Wydawnictw Sz. i P. SA. w W. kwoty 36 600 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 21 marca 2003 r. i kosztami procesu. Nakazem zapłaty w post [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, [45], 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU