STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 293/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyn oskarżonych należałoby uznać za rozbój z art. 280 § 2 k.k., ale nie ze względu na posłużenie się przez nich "innym niebezpiecznym przedmiotem", co wyłącznie przyjmuje się w opisie czynu im przypisanego, ale ze względu na niebezpieczny dla życia pokrzywdzonego sposób wykonania rabunku, co z kolei ustala się tylko w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego. Powyższe sprawia, że czyn przypisany w wyroku nie podpada pod przepis art. 280 § 2 k.k., a wobec braku apelacji na niekorzyść oskarżonych, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II AKa 290/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykorzystanie przez sąd przeciwko oskarżonemu dowodu w postaci sporządzonego przez niego - jeszcze przed nadaniem mu statusu podejrzanego i uzyskaniem wynikających z tego tytułu gwarancji procesowych - oświadczenia (pisma), stworzonego na potrzeby danego procesu, w którym przyznał się on do popełnienia zarzuconego mu potem przestępstwa (którego to przyznania nie potwierdził później w żadnym z wyjaśnień złożonych przed właściwymi organami procesowymi) i nadanie tak uzyskanemu dokumentowi rangi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 353/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji procesowej, gdy sąd rejonowy przekazuje w trybie art. 35 § 1 k.p.k. sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu jako rzeczowo właściwemu do rozpoznania sprawy w związku z możliwością zakwalifikowania czynu z art. 148 § 1 k.k., to obowiązkiem prezesa sądu (przewodniczącego wydziału) było skierowanie sprawy do rozpoznania na rozprawie w składzie określonym w art. 28 § 3 k.p.k. w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. (Dz.U. nr 17, poz. 155), tj. w składzie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 46, Sygnatura: II AKa 277/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie skazania za zbrodnię z art. 148 § 2 k.k. jest możliwe zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary; tak złagodzona kara oscylować będzie w granicach od 8 lat i 4 miesięcy do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniach 11 i 17 października 2007 r., sprawy Krzysztofa M. i innych, oskarżonego m.in. z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 2 pkt 2 k.k., art. 280 § 1 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k., z powodu apelacji, wnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 47, Sygnatura: II AKa 285/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokonanie przez sąd okręgowy ustaleń odnośnie zamiaru oskarżonego jedynie poprzez charakter doznanych przez pokrzywdzoną obrażeń stanowi uchybienie podstawowym zasadom procedowania i musi prowadzić do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Z UZASADNIENIA M. S. został oskarżony o to, że: I. w dniu 17 czerwca 2006 r. w Z. w mieszkaniu przy ul. Leśnej 39 m. 9, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia M. S., zaciskał na jej szyi sznurową p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 606/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do art. 460 k.p.k., zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a tylko w warunkach art. 100 § 2 k.p.k., od daty doręczenia postanowienia. Tryb ten tyczy obrońców nieobecnych na posiedzeniu lub ogłoszeniu postanowienia. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy przedłużył tymczasowe aresztowanie stosowane wobec podejrzanego, na dalszy okres - do dnia 31 października 2007 r. Zażalenie na powyższe postanowienie wniesione przez adwokata [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 59, Sygnatura: II AKzw 754/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez treść przepisu art. 77 § 2 k.k. ustawodawca wyraźnie zaakcentował, że zadania prewencji generalnej odwołujące się do społecznego oddziaływania kary ze względu na charakter przestępstwa, mogą być realizowane jedynie przez sąd wyrokujący. Konsekwencją tego jest pozbawienie sądu penitencjarnego, orzekającego w przedmiocie warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, możliwości ponownego badania charakteru przestępstwa w kontekście okoliczności mających wpływ na ustale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 42, Sygnatura: II AKz 527/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podjęte przez sąd miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy postanowienie o „nieuwzględnieniu wniosku” strony o przekazanie sprawy do innego sądu równorzędnego, nie może być odczytywane jako rozstrzygające o nim merytorycznie, a jedynie, jako wyraz stanowiska tego sądu, że nie będzie inicjował postępowania o podjęcie decyzji na podstawie art. 36 k.p.k. przez sąd wyższego rzędu. Na postanowienie takie zażalenie nie przysługuje. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 49, Sygnatura: II AKz 321/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Językowa konstrukcja przepisu art. 258 § 2 k.p.k. wskazuje, iż istotne - w kontekście możliwości zastosowania środków zapobiegawczych - jest postawienie zarzutu zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności powyżej 8 lat, ale przecież nie sposób pominąć także przepisu art. 259 § 2 k.p.k., który z uwagi na swój charakter, stanowi uzupełnienie normy art. 258 § 2 k.p.k. Nie można przecież treści przepisu art. 259 § 2 k.p.k. nie dostrzegać, zwłaszcza iż pomiędzy tym przepisem a przep [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 308/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 577 k.p.k. nie obliguje sądu do oznaczenia daty początkowej kary łącznej i wymienienia okresów zaliczanych na jej poczet w przypadku każdego wyroku łącznego, a jedynie wówczas, gdy zachodzi taka potrzeba. Ratio legis unormowania zawartego w przepisie art. 577 k.p.k., to usunięcie ewentualnych wątpliwości, które mogą pojawić się przy wykonywaniu wyroku łącznego. Rozstrzyganie kwestii zaliczeń na poczet kary łącznej spełnia funkcję przewidzianą w wymienionym przepisie tylko wtedy, [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, [45], 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU