STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 grudnia 1997r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 525/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 13 z 1983 r., poz. 68 ze zm.) jest w pewnym sensie zbliżony do przepisu o świadczeniu rehabilitacyjnym przysługującym pracownikowi na podstawie art. 20 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 30 z 1983 r., poz. 143 z późn. zm.) przede wszystkim dlatego, że możliwość przyznania na jego podstawie renty inwalidz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 98/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez hektary przeliczeniowe, o jakich mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz.U. Nr 4, poz. 17), należy rozumieć hektary przeliczeniowe stanowiące podstawę do wymierzenia podatku rolnego, jako adekwatne do rozmiaru produkcji i wysokości uzyskiwanych dochodów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 406/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ocenie i zaliczaniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych (tj. Dz.U. Nr 24 z 1989 r., poz. 133 ze zm.) okresów pracy w gospodarstwie rolnym przed dniem 1 lipca 1977 r. nie ma zastosowania pojęcie domownika rolnika wprowadzone od dnia 1 stycznia 1983 r. i zdefiniowane w art. 2 ust. 2 tej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 444/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nauczyciele, którzy mają trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym dwadzieścia lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę z mocy art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. Nr 56 z 1997 r., poz. 357) także w sytuacji, gdy rozwiązali na swój wniosek stosunek pracy w związku z przejściem na rentę inwalidzką i następnie pobierali to świadczenie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 listopada 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 5, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 483/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (tj. Dz.U. Nr 30 z 1983 r., poz. 143) nie odsyła generalnie - w zakresie dotyczącym wysokości świadczenia rehabilitacyjnego - do stosowania uregulowań z ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz.U. Nr 30 z 1983 r., poz. 144).Wysokość tego świadczenia przepis ten uzależnia jedynie od zaistnienia samego zdarzenia będącego wypadkiem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 254/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. O zamiarze zagarnięcia mienia społecznego w postaci kredytu bankowego w dacie jego pobrania, a więc niespłacenia go zgodnie z zawartą umową kredytową, nie świadczy jedynie to, że oskarżony stwierdza, iż kredyt ten zamierzał spłacić, a nie uczynił tego z powodu nie dającego się wówczas przewidzieć splotu niekorzystnych okoliczności, wpływających na jego kondycję finansową, lecz zamiar ten można także wykazywać eksponując stronę przedmiotową jego zachowania. Jak uczy bowiem doświadczenie zawodo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 30, Sygnatura: II AKa 241/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kredytobiorca nie ponosi odpowiedzialności karnej za rozporządzenie pożyczonymi pieniędzmi na cele inne, niż określone w umowie z bankiem, ani za nie wywiązywanie się z obowiązku zwrotu przedmiotu kredytu. Otwarta natomiast pozostaje kwestia jego odpowiedzialności karnej wiążącej się ze sposobem prowadzenia rokowań z bankiem przed zawarciem umowy o kredyt, a także z zamiarem, ,jaki przyświecał mu w chwili podpisywania umów co do realizacji podstawowego swojego obowiązku - tj. zwrotu pożyczonej k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 31, Sygnatura: II AKa 299/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podpisanie umowy cywilnoprawnej przez stronę, nawet w sytuacji, gdy ma ona świadomość nieprawdziwych okoliczności w niej zawartych, nie stanowi wystawienia dokumentu przez inną od funkcjonariusza publicznego osobę do tego upoważnioną, w rozumieniu przepisu art. 266 k.k., a jest jedynie nierzetelnym oświadczeniem woli strony konkretnej czynności cywilnoprawnej. Skoro oskarżony, zawierając z pokrzywdzonym bankiem umowę zastawu dla zabezpieczenia kredytu udzielonego innej osobie, podał nieprawdziwe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 32, Sygnatura: II AKo 40/79
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie w aktualnym brzmieniu art. 222 § 2 k.p.k. nie zawiera w porównaniu do uregulowania poprzedniego - zwrotu, iż tymczasowe aresztowanie można przedłużyć w toku toczącego się śledztwa, niemniej jednak, skoro środek zapobiegawczy ma zabezpieczać prawidłowy tok postępowania, to sąd przedłużając tymczasowe aresztowanie w czasie toczącego się postępowania przygotowawczego, winien baczyć, czy właśnie ten etap postępowania - poprzez jego decyzję będzie zabezpieczony, a co zatem idzie - nie sposó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 6, pozycja: 33, Sygnatura: II AKz 43/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ograniczenie czasowe, określone w art. 222 § 2 pkt 1 k.p.k., określające uprawnienie sądu właściwego do rozpoznania sprawy do przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres do sześciu miesięcy, odnosi się do fazy postępowania przygotowawczego i nie ma zastosowania w takiej sytuacji, gdy akt oskarżenia został już wniesiony do sądu. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, [442], 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU