STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: I ACr 598/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli zwołanie zgromadzenia wspólników nastąpiło przez zarząd nie mający składu odpowiadającego statutowi, to zgodnie ze stanowiskiem panującym zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie – nie było to zgromadzenie władne podejmować jakiekolwiek uchwały.2. Uchwał podjętych przez tak wadliwie zwołane zgromadzenia nie można zaskarżać w trybie art. 240 k.h., który jest przewidziany dla innych sytuacji, a mianowicie gdy zapadają uchwały zgromadzenia prawidłowo zwołanego, ale są one dotknięt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 740/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ryzyko wyboru firmy ubezpieczeniowej musi obciążać posiadacza, który z reguły zawiera umowę z firmą oferującą najkorzystniejsze dla niego warunki. Nie może natomiast obciążać poszkodowanego, który nie ma żadnego wpływu na wybór firmy ubezpieczeniowej przez posiadacza pojazdu, a wobec obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ma prawo spodziewać się wypłaty pełnego odszkodowania i nie może ponosić skutków ogłoszenia upadłości firmy, z którą posiadacz zawarł umowę. Nie może też ponosić s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 687/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Niedopuszczalne jest wydanie wyroku zaocznego z powołaniem się na podstawę prawną przewidzianą w art. 47918 § 2 k.p.c. w odniesieniu do części roszczenia głównego, zgłoszonego jako rozszerzenie już uprzednio sformułowanego powództwa, w sytuacji gdy zarówno przed rozszerzeniem powództwa, jak i po tej czynności procesowej odbyły się rozprawy w celu merytorycznego rozpoznania sprawy, na których strona pozwana zajmowała stanowisko w przedmiocie zgłoszonych przez powoda roszczeń.2. Niedopuszczalna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 33, Sygnatura: I ACz 30/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gmina nie ma obowiązku uiszczania wpisu od zażalenia na wydane na ogólnych zasadach (art. 200 k.p.c.) postanowienie sądu cywilnego o przekazaniu sprawy do rozpoznania innemu równorzędnemu lub niższemu sądowi gospodarczemu, gdyż dopiero rozpoznanie zażalenia gminy przesądzi o tym, czy sprawa z jej udziałem, jest sprawą gospodarczą (art. 4791 k.p.c. w związku z art. 8 ust. 2 usta»y z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 24, poz. 110 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 34, Sygnatura: I ACz 601/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego, będącego w dyspozycji jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, zajmowanego przez byłego funkcjonariusza Policji w związku z jego przejściem na emeryturę czy rentę, w świetle art. 29 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... (Dz.U Nr 53, poz. 214 z późn. zm.) oraz art. art. 97 i 98 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz.179 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 2 us [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 lipca 1995 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: I ACr 312/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można wobec członka spółdzielni kwestionującego wadliwie ustalone opłaty za lokal użytkowy, stosować najostrzejszej sankcji w postaci pozbawienia prawa do tegoż lokalu. Należy bowiem mieć na uwadze, że odmowa uiszczenia przez członka spółdzielni należności 6nansowych może stanowić podstawę wykluczenia tylko wtedy, gdy było ono zawinione (art. 24 § 1 Prawa spółdzielczego). Brak jest natomiast podstaw do przyjęcia winy członka spółdzielni w sytuacji, gdy należności były ustalone wadliwie i nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: III APa 50/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo i obowiązek pracy członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej wynika ze stosunku członkostwa, inaczej mówiąc - członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej stanowi podstawę do świadczenia pracy i choć nie mają do takich stosunków zastosowania przepisy powszechnego prawa pracy i choć podłożem ich jest cywilnoprawny charakter stosunku członka ze spółdzielnią w zakresie świadczenia pracy, to równocześnie ma zrównanie takiego niepracowniczego zatrudnienia ze stosunkiem pracy pracowniczym w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 listopada 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 28, Sygnatura: III APr 36/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wolność każdego człowieka, będącego równocześnie pracownikiem skierowanym do pracy za granicę. stanowi jego podstawowe dobro osobiste podlegające ochronie prawa cywilnego i prawa pracy Przez pozbawienie wolności w rozumieniu przepisu art. 445 § 2 k.c. należy rozumieć każde działanie wymierzone przeciwko wolności osobistej człowieka. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: III APr 41/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenia określone ustawą z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz.U. Nr 30 z 1983 r., poz. 30 z późn. zm.) przysługują z tytułu chorób zawodowych powstałych w związku z zatrudnieniem pracownika na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub w związku z zatrudnieniem obywateli polskich delegowanych lub skierowanych do pracy za granicą w polskich instytucjach lub przedsiębiorstwach. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 sierpnia 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: III AUa 228/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wstrzymanie wypłaty emerytury z powodu stałego wyjazdu za granicę nie uprawnia do wznowienia wypłaty emerytury za cały okres, lecz jedynie za okres nie dłuższy niż ten, o którym mowa w art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, [445], 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU