STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 66, Sygnatura: II AKa 8/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Do znamion przestępstwa określonego w art.167 § 1 k.k. należy użycie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania się.Przemoc ta może być skierowana albo bezpośrednio przeciwko pokrzywdzonemu, albo przeciwko osobom trzecim, np. osobom pozostającym w takim stosunku z pokrzywdzonym, że zamach na nie oddziaływa na pokrzywdzonego. Przemoc ta również może być skierowana przeciwko rzeczy.II. Działanie sprawcy, który używając przemocy lub groźby bezprawnej zm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postępowanie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 lutego 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 67, Sygnatura: II AKo 62/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem zastosowania do podejrzanego art. 99 k.k. jest zakończenie postępowania przygotowawczego postanowieniem umarzającym, ustalającym bez jakichkolwiek wątpliwości, że jest on sprawcą zarzucanego mu czynu. W takiej sytuacji procesowej dopuszczalność utrzymania, względnie dalszego przedłużania okresu tymczasowego aresztowania określa przepis art. 223 k.p.k. Bliższa analiza tego przepisu wskazuje, że w przypadku niepoczytalności podejrzanego, rodzącej konieczność umorzenia postępowania, dopus [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 października 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 68, Sygnatura: II AKa 81/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Dosłowne przytaczanie w uzasadnieniu wyroku wulgarnych wypowiedzi, jakich używano podczas zajścia jest zbędne i należy poprzestać na odesłaniu do odnośnego protokołu przesłuchania.II. Nierzadko zdarza się, że pokrzywdzeni nie chcą przyznać okoliczności, które mogłyby ich przedstawić w niekorzystnym świetle (takich np. jak spożywanie alkoholu z późniejszymi napastnikami), co jednak samo przez się nie przesądza o kłamliwości całych zeznań, ale co nie powinno być pomijane przez sąd przy ocenie z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 69, Sygnatura: II AKo 373/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W pierwszej kolejności w pełni podzielić należy ten nurt poglądów, który uznaje za niedopuszczalne stosowanie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. (...), gdy kwestionowana jest podstawa faktyczna skazania. Z drugiej strony podkreślić trzeba i to, że zgodnie z ustaloną wykładnią, prezentowaną nie tylko przez Sąd Najwyższy, ale i sądy apelacyjne, o stwierdzeniu nieważności orzeczenia lub oddaleniu wniosku decyduje analiza strony podmiotowej, a co za tym idzie - odpowiedniej świadomości sprawcy, związan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 lipca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 70, Sygnatura: II AKo 104/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie śmierci osoby represjonowanej, legitymacja czynna do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przechodzi jedynie na wyraźnie, kategorycznie określony krąg osób bliskich represjonowanemu, a mianowicie jego małżonka, dzieci i rodziców, a przepis art. 8 ust. 1 zdanie 2. ustawy lutowej nie rozszerza tego kręgu na spadkobierców ustawowych i testamentowych tych osób, niezależnie od tego, czy następca represjonowanego zmarł przed wejściem w życie wspomnian [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 71, Sygnatura: II AKz 44/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jest oczywiste, że tymczasowe aresztowanie wpływa na pogorszenie sytuacji bytowej najbliższej rodziny, ale nie każda taka sytuacja uzasadnia stosowanie art. 218 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 72, Sygnatura: II AKz 134/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia funkcjonalna przepisu art. 91 k.p.k. prowadzi do wniosku, iż norma zawarta w § 1 odnosi się do tych sytuacji, gdy orzeczenie lub zarządzenie wydane na rozprawie, ogłoszone zostało w obecności uczestników postępowania uprawnionych do złożenia środka zaskarżenia. Takie stanowisko zgodne jest z zasadą jawności postępowania karnego, a także wyrażoną w art. 10 k.p.k. ogólną dyrektywą udzielania przez sądy informacji prawnej stronom. Sądy bowiem winny udzielać informacji zawsze wtedy, gdy je [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 maja 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 73, Sygnatura: II AKa 70/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro oskarżony wyraził zgodę na cofnięcie wniosku o sporządzenie uzasadnienia, to trudno zarzucić obrońcy niewłaściwe wykonanie swych obowiązków, a co za tym idzie – że uchybienie terminowi zawitemu, o którym mowa w art. 370 § 1 k.p.k., nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych w rozumieniu przepisu art. 111 § 1 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 74, Sygnatura: II AKz 38/98 i WKK 41/98
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Chociaż obrońca nadała kasację po upływie 30 dni od doręczenia jej odpisu postanowienia, to w sytuacji, gdy dla podejrzanego termin ten był otwarty – uznano za możliwe i celowe przyjęcie kasacji. W przeciwnym wypadku, podejrzany ponosiłby konsekwencje niedbalstwa obrońcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 1998 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 11, pozycja: 75, Sygnatura: II AKo 387/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro środek zaskarżenia został wprawdzie nadany przed upływem terminu, niemniej jednak nie w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym, to w świetle art. 109 k.p.k. brak jest podstaw do uznania, że termin zawity został zachowany. Podkreślić trzeba bowiem, że literalna wykładnia przepisu art. 109 k.p.k. wyraźnie stanowi, iż zachowany jest jedynie termin zawity m.in. do wniesienia środków odwoławczych w sytuacji, gdy pismo procesowe zostało nadane w polskim, a nie zagranicznym [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, [450], 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU