STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: III AUa 1692/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może wydać decyzji o odmówienie przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego, gdyż to świadczenie nie jest świadczeniem z zakresu ubezpieczeń społecznych i nie mieści się w katalogu spraw określonych w art. 476 § 2 i § 3 k.p.c. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W., decyzją z dnia 24 maja 2000 r., odmówił przyznania Pawłowi Sz., urodzonemu dnia 16 czerwca 1940 r., prawa do świadczenia przedemerytalnego, ponieważ uznał, że udow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 40, Sygnatura: III AUa 1550/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Studia licencjackie i bezpośrednie studia magisterskie w tej samej szkole wyższej stanowią jedne studia wyższe, przez co ukończenie przez studenta 25 lat życia na ostatnim roku takich studiów uprawnia go do renty rodzinnej zgodnie z przepisem art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 38, Sygnatura: III AUa 1552/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie śmierci osoby, która nie została wymieniona w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.) temu, kto pokrył koszty jej pogrzebu nie przysługuje zasiłek pogrzebowy przyznany na podstawie przepisów ww. ustawy. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 6 grud [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 29, Sygnatura: III AUa 1598/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Emerytura przewidziana w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 168, poz. 1118 ze zm.) nie przysługuje kobiecie, dla której ostatnim ubezpieczeniem nie było ubezpieczenie z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W., decyzją z dnia 5 maja 1999 r., odmówił Teresie S., urodzonej dnia 7 czerwca 1943 r., prawa do emerytury, podając w uzasadnieniu dec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 1409/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawę wymiaru emerytury lub renty ubezpieczonego, któremu przy ustalaniu prawa do tych świadczeń uwzględniono okresy ubezpieczenia za granicą - ustala się wyłącznie z okresu faktycznego pozostawania w ubezpieczeniu społecznym w Polsce w oparciu o przepis art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ube [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 1138/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest instytucją uprawnioną do wypłacenia zadośćuczynienia za doznane krzywdy ale instytucją zobowiązaną do ustalania prawa i wysokości świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego, przy ścisłym i precyzyjnym stosowaniu obowiązujących przepisów. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 6 października 1999 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. przyznał B. H. prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, poczynając od dnia 10 lipca 1999 r. Jako pod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 31, Sygnatura: III AUa 970/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba zatrudniona nie może ponosić ujemnych skutków prawnych z powodu błędnego zawarcia z nią umowy o pracę, która powoduje odmowę objęcia jej ubezpieczeniem społecznym pracowników, skoro zawierając umowę o pracę i wykonując ją zgodnie z zakresem czynności była przekonana o tym, że jest pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O., decyzją z dnia 1 września 1998 r., wyłączył z pracowniczego ubezpieczenia społecznego Mirosława M. argumentuj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: III AUz 348/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Departament Emerytur i Rent Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie jest organem rentowym w rozumieniu art. 476 § 4 k.p.c. i nie ma uprawnień do wydawania decyzji w przedmiocie przyznawania prawa do emerytur i rent oraz ustalania wysokości tych świadczeń. Z UZASADNIENIA M. K. wystąpił z pozwem przeciwko Departamentowi Emerytur i Rent Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. o odszkodowanie, twierdząc, że od dnia 30 października 1992 r. ma zaniżone świadczenie emerytalne i fakt ten łączył z przeprowadz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 2921/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 37k ust. 1 oraz art. 37o ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (jedn. tekst: Dz.U. nr 25 z 1997 r., poz. 128 ze zm.), świadczenie przedemerytalne przysługujące osobie spełniającej określone w tymże akcie warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku a także dodatkowe kryteria wieku oraz stażu składkowego i nieskładkowego, przyznawane i wypłacane przez powiatowe urzędy pracy z środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dot [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 2782/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby można było skutecznie domagać się od ubezpieczonej zwrotu nienależnie pobranego przez nią świadczenia należało wykazać, że była ona prawidłowo pouczona o okolicznościach powodujących zawieszenie prawa do świadczenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2002 r., sprawy z wniosku Zofii C., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Z., o zwrot nienależnego świadczenia, na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Z., od wyroku Sądu Ok [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, [46], 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU