STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 108, Sygnatura: II KK 297/04
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Stosowanie reguł intertemporalnych wskazanych w art. 4 k.k. jest obowiązkiem sądu i na podstawie tych reguł należy rozwiązywać kolizje wynikające z różnic uregulowań prawnych zawartych w różnych ustawach obowiązujących w chwili popełnienia czynu oraz w okresach późniejszych, aż po dzień orzekania przez sąd odwoławczy. 2. Poprzez zastosowanie reguły wyrażonej w art. 4 § 1 k.k., tylko wówczas, gdy czyn polegający na fałszowaniu pieniędzy, popełniony przed dniem 1 września 1998 r., wyczerpuj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: V CK 870/04
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wyposażenie pojazdu w urządzenie antynapadowe nie zwalnia kierowcy od zachowania przewidzianych w umowie ubezpieczenia aktów staranności. 2. Art. 805 k.c. określa przedmiot umowy ubezpieczenia i samoistnie, bez wskazania innych „naruszonych” przepisów, nie pozwala na skuteczne odwołanie się do pierwszej podstawy kasacyjnej (art. 3931 pkt 1 k.p.c. – sprzed nowelizacji). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Krystyny B., przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń SA w W., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 39, Sygnatura: V CK 19/05
Data wprowadzenia do systemu: 09-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Podstawową przesłanką powstania odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bezskuteczność egzekucji prowadzonej przeciwko spółce. Zgodnie z powszechnie przyjętym stanowiskiem, bezskuteczność ta może być wykazywana wszelkimi dowodami. 2. Wobec związania organu egzekucyjnego wnioskiem o wszczęcie egzekucji (art. 797 i art. 799 k.p.c.) - nie można wykluczyć, że nastąpi ukończenie postępowania egzekucyjnego bez zaspokojenia wierzyciela ze wskazanych przez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 119, Sygnatura: III CZP 41/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wskazany w art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177) dowód doręczenia rozstrzygnięcia protestu jako określający początek biegu pięciodniowego terminu do wniesienia odwołania od oddalenia lub odrzucenia protestu odnosi się także do sytuacji, w której protest został rozstrzygnięty w terminie z art. 183 ust. 1 ustawy, jednak doręczenie rozstrzygnięcia nastąpiło po jego upływie. Sąd Najwyższy, w sprawie z odwołania Mieczysława S. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 104, Sygnatura: III CZP 26/05.
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd ma obowiązek wziąć pod uwagę w każdym stanie sprawy nieważność czynności prawnej (art. 58 § 1 k.c.), jednak tylko na podstawie materiału zgromadzonego zgodnie z regułami wskazanymi w art. 479[12] i art. 381 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości „Perchał” Sp. z o.o. w upadłości w P., przeciwko Kredyt Bank SA w W. Oddziałowi w R., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 17 czerwca 2005 r., przy udziale Prok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 115, Sygnatura: I KZP 13/05
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Wprowadzeniem do obrotu", o którym mowa jest w art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. nr 119, poz. 1117 ze zm.) jest przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym. Sąd Najwyższy, w sprawie Andrzeja P., Bogusława P. i Grzegorza B., po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k. przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, postanowieniem z dnia 25 stycznia 2005 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 89, Sygnatura: III KK 84/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z brzmieniem normy zawartej w przepisie art. 17 § 1 k.k.s., sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli wina sprawcy i okoliczności popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości. Powyższy wymóg odnosi się tu wprost do sądu udzielającego zezwolenia, ale jest oczywiste, że dotyczy on także organu finansowego, który występuje z wnioskiem do sądu o udzielenie zezwolenia (art. 145 k.k.s.). Sam fakt złożenia przez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 88, Sygnatura: I KZP 13/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Wprowadzeniem do obrotu", o którym mowa w art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. nr 119 z 2003 r., poz. 1117 ze zm.), jest przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w G., postanowieniem z dnia 25 stycznia 2005 r., zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wyk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: I KZP 17/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd, orzekając na podstawie art. 72 § 2 k.k. o obowiązku naprawienia szkody, w wyroku określa również czas i sposób jego wykonania. Sąd Najwyższy, w sprawie Marka G., Iwony B. i Tomasza Z., po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, postanowieniem z dnia 17 lutego 2005 r., sygn. akt VII Ka 291/04, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: "Czy w przypadku nałożenia obowiązku naprawienia szkody na podstawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 89, Sygnatura: III CZP 21/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, opatrzonemu na podstawie art. 7781 k.p.c. klauzulą wykonalności przeciwko wspólnikowi tej spółki, sąd nie może nadać klauzuli wykonalności w trybie art. 787 k.p.c. przeciwko jego małżonkowi. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Jolanty J., przeciwko małżonce dłużnika Andrzeja G. - Gabrieli G., o nadanie klauzuli wykonalności, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 12 maja 2005 r., przy udziale [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, [46], 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU