STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 lutego 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 969/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o wypłatę ekwiwalentu, określona w art. 47 ust. 1 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, powinna być zawarta niezwłocznie po złożeniu stosownego wniosku przez osobę uprawnioną. Zatem roszczenie o zawarcie umowy o wypłatę powstaje niezwłocznie po złożeniu wniosku o zawarcie takiej umowy i brak jest podstaw prawnych do odsuwania w czasie chwili zawarcia umowy czy stosowaniem list kolejności zawierania umów. Tym samym dniem przyznania ekwiwalentu za rezygnację z kwatery jest dzień, w kt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 754/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie jednostce publicznej służbie zdrowia krwi przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w trybie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. nr 106, poz. 681 ze zm.) jest zdarzeniem prawnym skutkującym obowiązek poniesienia przez jednostkę publicznej służby krwi opłaty przewidzianej rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia w wyznaczonej przez wydającą dacie. Uchybienie terminowi uiszczenia opłaty powoduje obowiązek zapłaty ustawowych odsete [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 lutego 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 778/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na tle kodeksowej regulacji zawartej w art. 33[1] § 1 Kodeksu cywilnego (...) przyjęto zasadę, że do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Wiąże się z tym, zarezerwowana dotychczas dla osób prawnych, możliwość powołania organów i uchwalenia statutu (art. 38 k.c.), jednakże brak jest w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych regulacji ustawowej, która uzależniałaby ocenę prawidłowości [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 40, Sygnatura: I ACa 829/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynności prawne dokonane bez zachowania wymagań z art. 199 k.c. (a zatem bez koniecznej zgody wszystkich współwłaścicieli lub stosownego orzeczenia sądu), czy z art. 201 k.c. (bez zgody większości współwłaścicieli lub zastępującego ją upoważnienia sądu) są bezwzględnie nieważne, nie mogą być później potwierdzone przez innych współwłaścicieli, a ich ewentualne skutki mogą powstać jedynie w granicach ochrony osób trzecich działających w dobrej wierze tj. w zakresie art. 169 k.c., art. 170 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 lutego 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 817/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania się przy wykładni umowy jej celem. Nie jest konieczne, aby był to cel uzgodniony przez strony, wystarczy - przez analogię do art. 491 § 2 k.c., art. 492 k.c. i art. 493 k.c. - cel zamierzony przez jedną stronę, który jest wiadomy drugiej. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Eco Anser Spółki z o.o. w K., przeciwko Jurk & Co. GmbH Wild-Geflügel Import-Export-Grosshandel - B., o za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 lutego 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 42, Sygnatura: I ACa 1644/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. z sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. nr 55, poz. 477 z późn. zm.) zawierają jedynie przykładowe wyliczenie przypadków podlegających opłacie. Potwierdzeniem tego stanowiska jest art. 2 ust. 8 lit "c" ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 z późn. zm.), gdzie przy określeniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 741/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do treści art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. nr 80 z 2000 r., poz. 903) nieruchomość wspólna obejmuje te fragmenty wspólnego budynku i gruntu, które nie służą wyłącznie do korzystania właścicielowi lokali. W skład tej nieruchomości mogą wchodzić elementy o zróżnicowanym stopniu związania z wyodrębnionymi lokalami. W pierwszym rzędzie należą do niej te części budynku i gruntu pod budynkiem, które są niezbędne do korzystania pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 862/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W porównaniu z prawem znaków towarowych, gdzie ustawa wyraźnie wskazuje, że pewne symbole pozbawione zdolności odróżniania towarów lub usług nie mogą być zawłaszczone, w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji brak jest szczegółowych regulacji tych zagadnień, co prowadzi do bardziej liberalnej praktyki i pojawiania się w obrocie szeregu przedsiębiorstw o zbliżonym brzmieniu lub wyglądzie. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2006 r., na rozprawie, sprawy z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 795/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku, kiedy doszło do przedawnienia roszczenia, z którego wywodzą się odsetki - odsetki te, jako świadczenie akcesoryjne, ulegają przedawnieniu wraz z roszczeniem głównym. Jeśli natomiast do wygaśnięcia zobowiązania doszło z innych przyczyn, np. poprzez opóźnioną zapłatę, albo jeśli doszło do przerwania biegu przedawnienia w stosunku do roszczenia odsetkowego - wówczas roszczenie odsetkowe nabywa samodzielności i przedawnia się, jako okresowe, w terminie przewidzianym w art. 118 k.c.
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 761/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gwarancja ubezpieczeniowa jest specyficzną, niestypizowaną, a ukształtowaną głównie przez praktykę, czynnością ubezpieczeniową, znajdującą oparcie prawne przede wszystkim w zasadzie swobody układania stosunków zobowiązaniowych (art. 353[1] k.c.). Najkrócej rzecz ujmując, jej treść sprowadza się do zagwarantowania wypłaty przez gwaranta (zakład ubezpieczeń) na rzecz beneficjenta gwarancji (gwarantariusza) określonego świadczenia pieniężnego na wypadek zajścia wymienionego w gwarancji zdarzenia [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, [46], 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU