STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: III SA/Gl 1193/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określony w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi sądowoadministracyjnej na decyzję ostateczną, która nie została uzupełniona lub sprostowana w trybie art. 213 § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze. zm.) zgodnie z żądaniem strony, zaczyna biec od dnia doręczenia jej posta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 48, Sygnatura: II SA/Wa 1855/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Doręczenie pisma stronie w sytuacji, gdy ustanowiła ona pełnomocnika, jest bezskuteczne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Przede wszystkim nie jest zdarzeniem, od którego rozpoczyna swój bieg termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Skoro zatem skarga została wniesiona od postanowienia, które nie weszło jeszcze do obrotu prawnego wskutek niedoręczenia go pełnomocnikowi strony, to tym samym jest ona przedwczesna i podlega odrzuceniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 53, Sygnatura: II SA/Ol 17/08
Data wprowadzenia do systemu: 02-07-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Faktem jest, iż w zaskarżonej decyzji błędnie pouczono stronę o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, jednakże skarżąca była reprezentowana w postępowaniu przed tym organem przez profesjonalnego pełnomocnika, który z racji wykonywanego zawodu i pełnionej funkcji procesowej, powinien znać przepisy obowiązującego prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2008 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi Anny G., na decyzję Rek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 99, Sygnatura: III SA/Gl 845/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nadpłatą jest wpłata podatku, gdy nie istnieje zobowiązanie podatkowe, z którego wynikałby obowiązek dokonania tej wpłaty, jak i wpłata przewyższająca kwotę istniejącego zobowiązania. Należy przy tym wskazać, iż problem komplikuje się w sytuacji zapłaty podatku nienależnego, gdy nie istniało zobowiązanie podatkowe. Nie można wówczas mówić o zapłacie podatku. Niemniej można mówić o nadpłacie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 9 stycznia 2008 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 71, Sygnatura: I SA/Gd 909/07
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interes podatnika, w rozumieniu art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej należy widzieć mając na uwadze nie tylko sytuacje nadzwyczajne, ale także normalną sytuację ekonomiczną, w tym wysokość uzyskiwanych przez stronę dochodów, jak również konieczność ponoszenia wydatków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 8 stycznia 2008 r., sprawy ze skargi Stanisława M., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 27 lipca 2007 r., nr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 92, Sygnatura: I SA/Bk 528/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wynikające z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienie ma charakter przedmiotowy. Nie dotyczy zatem wszystkich zaświadczeń wykonywanych przez szkołę, lecz wyłącznie tych, które stanowią istotę usługi edukacyjnej, bądź też są z nią ściśle związane. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 7 grudnia 2007 r., sprawy ze skargi Zespołu Szkół (...) w S., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B., w przedmiocie pisemnej inte [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 54, Sygnatura: II SA/Ol 684/07
Data wprowadzenia do systemu: 02-07-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oceniając wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od opłat sądowych, sąd bierze pod uwagę łącznie okoliczności stanowiące wykazanie, że osoba składająca wniosek nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) oraz wynikający z art. 45 Konstytucji obowiązek zagwarantowania stronie prawa do sądu. Wojewódzki Sąd Admi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 91, Sygnatura: I SA/Gl 293/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba prawna, która objęła w posiadanie zależne nieruchomość stanowiącą własność gminy, a następnie podnajęła (poddzierżawiła) tę nieruchomość innej osobie, nie pozbawiła się tym samym posiadania tej nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 6 listopada 2007 r., sprawy ze skargi Spółki Cywilnej (...) w B., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B., z dnia (...) nr (...), w przedmiocie podatku od nieruchomości: 1. uchyla [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 listopada 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 101, Sygnatura: I SA/Bk 474/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Fakt istnienia sukcesji podatkowej w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej nie przesądza o możliwości zaliczenia danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. W przypadku sporu, co do zakwalifikowania danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, to na podatniku ciąży obowiązek szczególnej aktywności dowodowej i współdziałania z organami podatkowymi w celu wykazania okoliczności uzasadniających z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 118, Sygnatura: III SA/Wa 4080/06
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie osiągniętych przez nabywcę towarów. Premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi. UZASADNIENIE Pismem z dnia 13 czerwca 2005 r., "K." Sp. z o.o. w W. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, [46], 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU