STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 6 maja 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 1010/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jakkolwiek co do zasady prawo do emerytury powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa (art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), to jednak nie jest to tożsame z przyznaniem (wypłatą) świadczenia, do czego z kolei nawiązuje regulacja zawarta w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społe [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

OBOWIĄZEK STWIERDZENIA, IDENTYFIKACJI I WERYFIKACJI - dr Kamil Kopeć

Rocznik: 2015, miesiąc: 5, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
OBOWIĄZEK STWIERDZENIA, IDENTYFIKACJI I WERYFIKACJI - dr Kamil Kopeć 1. Uwagi wstępne Notariusz jest jednym z podmiotów traktowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p.f.t.) jako tzw. instytucja obowiązana. Pojęcie instytucji obowiązanej w swym brzmieniu w najmniejszym nawet stopniu nie oddaje intencji przyznania przez ustawodawcę tej kwalifikacji prawnej pewnej grupie podmiotów. Katalog owych instytucji jest wymieniony enumeratywnie [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 47/15
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma podstaw do różnicowania roślin na rośliny „żeńskie” i „męskie”. Odrzucić należy linię obrony oskarżonego co konieczności traktowania liści i łodyg konopi indyjskich jako bezużytecznych odpadów. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2015 r., sprawy M. B., oskarżonego z art. 63 ust. 3 w zbiegu z art. 53 ust. 2 w zbiegu z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i in., z powodu apelacji, wniesionej prze [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 6, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 1056/14
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt, iż art. 7 ust. 1 ustawy z 2004 r. o świadczenia przedemerytalnych odmiennie, niż określający początkowy moment powstania prawa do świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych art. 100 ust. 1 tej ustawy, nie wiąże powstania prawa do świadczenia przedemerytalnego z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa (za wyjątkiem wymienionych w art. 100 ust. 2 sytuacji, w których ubezpieczony pobie [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 1105/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocny wyrok rozstrzygający o braku prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego nie jest przeszkodą do wystąpienia z ponownym wnioskiem o to samo świadczenie. Taki wniosek jest dopuszczalny przede wszystkim wówczas, gdy po uprawomocnieniu się wyroku wystąpiły nowe okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r., sprawy z odwołania A. W., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C., o prawo do emery [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 11, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 32/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sięgnięcie i przywołanie instytucji prawa karnego materialnego w wyroku skazującym za przestępstwa skarbowe, w zakresie nieuregulowanym przez Kodeks karny skarbowy, wymaga każdorazowo powołania przepisu art. 20 § 2 k.k.s., pozwalającego na odpowiednie zastosowanie przepisów części ogólnej Kodeksu karnego. Przyjęcie przez Sąd meriti, iż oskarżonym należało przypisać formę zjawiskową pomocnictwa do przestępstw skarbowych, niemającą odrębnego uregulowania w przepisach k.k.s. wymagało zatem odpowi [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 1048/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podważenie treści dokumentu urzędowego może nastąpić również z inicjatywy dowodowej podjętej przez sąd z urzędu. Zgodnie bowiem z art. 232 zdanie 2 k.p.c., sąd może dopuścić dowód niewskazany przez stronę. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2015 r., na rozprawie, sprawy z powództwa (...) w W., przeciwko (...) Spółce z o.o. w W., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 23 września 2014 r., sygn. akt V GC 116/13, oddala ap [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 8, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 1949/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z treścią art. 2 Kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Oznacza to, że pracownikami w znaczeniu kodeksowym są członkowie spółdzielni pracy zatrudnieni w nich na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Prawo spółdzielcze nie nazywa ich wprawdzie pracownikami, jednakże osoby te mają status pracowniczy w rozumieniu Kodeksu pracy, zgodnie z postanowieniem powołanego wyżej art. 2 k.p. Jednocz [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa częściowo krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 1016/14
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Damian Wąsik (Collegium Medicum UMK) Glosa częściowo krytyczna do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2015 r., I ACa 1016/14 - Damian Wąsik I. Jednym z kluczowych zagadnień glosowanego orzeczenia jest kwestia zakresu związania sądu cywilnego ustaleniami faktycznymi co do medycznych i prawnych aspektów zaniedbań lekarskich, poczynionymi w trakcie postępowania dyscyplinarnego. Niewątpliwie jest to problem o doniosłym znaczeniu dla praktyki orzeczniczej w sprawach o błę [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: II AKa 72/15
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwalifikowany typ przestępstwa z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r., poz. 124, z późn. zm.) wymaga wykazania świadomości oskarżonego co do małoletniości osoby. Fakt ten, podobnie jak każdy inny konieczny dla ustalenia odpowiedzialności, powinien być udowodniony, i to ponad wszelką wątpliwość. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 r., sprawy M. B., oskarżonego z art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 l [...]
[pełny tekst]



strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, [46], 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468




POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU