STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 44, Sygnatura: II AKzw 607/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tylko skarga skazanego zarzucająca niezgodność z prawem indywidualnego aktu prawnego organu postępowania wykonawczego, rozstrzygającego końcowo kwestię dotyczącą tego skazanego, może być rozpoznawana przez sąd na zasadach określonych w art. 7 k.k.w. Natomiast skargi składane na podstawie art. 6 § 2 k.k.w., których przedmiotem może być w szczególności nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, przewlekłe lu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 58, Sygnatura: II AKz 374/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Regulacja zawarta w art. 203 § 1 k.p.k. umożliwiająca przetrzymywanie osoby oskarżonej (podejrzanej) na obserwacji w zakładzie leczniczym wbrew jej woli i bez uprzedniego stwierdzenia wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przez nią zarzucanego czynu zagrożonego karą izolacyjną, stanowi formę pozbawienia wolności naruszającą godność człowieka, i z tych powodów winna być stosowana jedynie w takim zakresie, w którym stwarza gwarancje procesowe zapewniające sądową weryfikację zgłoszonej przez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 48, Sygnatura: II AKo 138/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro czyn zarzucany oskarżonemu D. M. pozostaje we właściwości rzeczowej Sądu Rejonowego, a nie doszło do rozpoczęcia przewodu sądowego, to na rozprawie głównej Sąd Rejonowy orzekać będzie w składzie jednego sędziego. Z UZASADNIENIA Sąd Rejonowy w P., postanowieniem z dnia 11 czerwca 2007 r., zwrócił się do tutejszego Sądu Apelacyjnego z wnioskiem o przekazanie do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w P., jako sądowi I instancji, sprawy o sygn. akt VII K 1145/06, dotyczącej oskarżonego D. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 57, Sygnatura: II AKz 478/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt złożenia przez komisję wniosku, np. o zastosowanie kary porządkowej wobec świadka, który nie stawił się na jej wezwanie, z jednej strony z przyczyn oczywistych (niezawisłość sądu) sądu nie wiąże, z drugiej jednak nie zwalnia go z obowiązku dokonania własnej analizy i oceny czy po stronie komisji istniało prawo wezwania danej osoby w charakterze świadka, czy osoba ta miała obowiązek stawić się, i czy jej niestawiennictwo rzeczywiście było nieusprawiedliwione. W żadnym razie nie można [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKzw 805/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji określonej w dyspozycji art. 79 § 1 k.k., orzeczenie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu (ewentualnie o odmowie jego udzielenia) dotyczy łącznie wszystkich skazań, niezależnie od tego czy zapadły one na mocy orzeczeń sądu szczególnego (w tym wypadku wojskowego), czy sądu powszechnego. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 17 lipca 2007 r., Sąd Okręgowy W.-P. w W. uznał się rzeczowo niewłaściwym do rozpoznania wniosku skazanego o warunkowe przedterminowe zwolnienie i spra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 34, Sygnatura: II AKa 124/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użycie narzędzia, mogącego spowodować śmierć człowieka, samo przez się nie decyduje o tym, że sprawca działał w celu zabójstwa człowieka, chociażby w zamiarze ewentualnym. Za przyjęciem tego zamiaru powinny przemawiać - poza użytym narzędziem - jeszcze inne przesłanki zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe, a w szczególności powód i motyw działania sprawcy, sposób jego działania oraz wynikający z niego stopień zagrożenia dla życia pokrzywdzonego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpozn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKa 235/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szkoda, za którą należy się odszkodowanie, to różnica między stanem majątkowym, jaki istniałby gdyby poszkodowanego nie pozbawiono wolności, a stanem rzeczywistym w chwili jej odzyskania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2007 r., sprawy z wniosku Arkadiusza M., o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie, na skutek apelacji pełnomocnika wnioskodawcy, od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 26 kwietnia 2007 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 23/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro sąd I instancji ustalił, że autorzy dotychczasowych opinii „wywodzą się z jednego środowiska zawodowego”, to jest z policyjnych i wojskowych jednostek antyterrorystycznych i nie mogą zachować w tej sprawie bezstronności, to winien rozważyć możliwość zwrócenia się o sporządzenie stosownej opinii do odpowiedniej instytucji naukowej lub specjalistycznej, ulokowanej poza powyższymi strukturami, dysponującej niezbędną dla rozstrzygnięcia w rozpoznawanej sprawie wiedzą. Z UZASADNI [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 32/06
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie jest zobowiązany do weryfikowania za pomocą dowodów faktów i tez domniemywanych w sposób dowolny i abstrakcyjny, o dowolnie określanym ich związku przyczynowym ze zdarzeniem, gdy jednocześnie pozbawione one są racjonalnego uwiarygodnienia. W procesie poszlakowym nie ulegają zawieszeniu zasady ani też reguły dowodzenia właściwe dla procesu poznawczego w sprawach karnych. Jest najzupełniej oczywiste, że tak jak w większości spraw o złożonym stanie faktycznym i złożonym przebiegu zdarzen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 32/06
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie jest zobowiązany do weryfikowania za pomocą dowodów faktów i tez domniemywanych w sposób dowolny i abstrakcyjny, o dowolnie określanym ich związku przyczynowym ze zdarzeniem, gdy jednocześnie pozbawione one są racjonalnego uwiarygodnienia. W procesie poszlakowym nie ulegają zawieszeniu zasady ani też reguły dowodzenia właściwe dla procesu poznawczego w sprawach karnych. Jest najzupełniej oczywiste, że tak jak w większości spraw o złożonym stanie faktycznym i złożonym przebiegu zdarzen [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, [46], 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU