STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACr 751/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 sierpnia 1989 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania za pośrednictwem banków rozliczeń pieniężnych między osobami prawnymi oraz między tymi osobami i innymi podmiotami (M.P. Nr 27, poz. 219 z póżn. zm.) nie ma zastosowania do operacji bankowych związanych z realizacją czeków przez właściciela rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, polegającą na pobraniu gotówki z tego rachunku. Przepisy tego zarządzenia odnoszą się tylko do rozliczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 września 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACr 591/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest prawidłowy pogląd, że w wypadku zawarcia umowy dzierżawy na czas określony, strony mogą odmiennie niż to określają przepisy tytułu XVII Księgi III Kodeksu cywilnego, uregulować przyczyny wypowiedzenia takiej umowy. Celem umowy zawartej na czas określony jest zapewnienie trwałości stosunku prawnego i ochrony stron tej umowy - zarówno wydzierżawiającego (pewność czynszu), jak i dzierżawcy (pewność używania rzeczy). Swoboda kontraktowania (art. 3531 k.c.) została w tym wypadku ograniczona [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: I ACr 570/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego jest rodzajem nabycia (art. 877 w związku z art. 879 k.p.c.). Konsekwentnie zastosowanie mają pojęcia ogólne Kodeksu cywilnego, tj. dobra i zła wiara (art.169-170 k.c.). Mimo, że przejęcie to następuje ex lege i ma charakter pierwotny, doktryna dopuszcza przeciwko nabywcy w złej wierze nawet roszczenie windykacyjne. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: I ACr 378/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy respektować działania notariuszy niemieckich w latach 1939-1945 r. w sytuacji, gdy ich czynności nie prowadziły do naruszenia interesów Państwa Polskiego i jego obywateli. Niejednokrotnie bowiem podważanie tych czynności byłoby sprzeczne z tymi interesami. Chodzi w szczególności o te rejony Polski, gdzie nie działały sądy polskie i notariusze polscy i gdzie wyłączone było stosowanie prawa polskiego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 31 marca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: III AUr 92/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267) nie ogranicza kręgu osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - do osób uprawnionych do tych świadczeń, stąd też obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń może obciążać osoby pobierające świadczenia w miejsce osób, które byty do nich uprawnione. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: II AUr 288/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownicze ubezpieczenie społeczne przewidziane w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 25 z 1989 r., poz. 137 ze zm.) powstaje z chwilą zawarcia umowy o pracę niezależnie od tego, czy podmiot zatrudniający (pracodawca) posiada osobowość prawną. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 marca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: III AUr 63/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres pozostawania bez pracy w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne (Dz.U. Nr 32, poz. 172 z późn. zm.) - jest to okres, w którym osoba zdolna do pracy nie wykonuje zatrudnienia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II AKr 101/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny sprawcy realizującego dyspozycję przepisu art. 227 § 2 k.k. nie ma żadnego znaczenia, czy skutek w postaci puszczenia w obieg przerobionych lub podrobionych pieniędzy ma nastąpić na terytorium Państwa Polskiego, czy też poza jego granicami, bowiem przepis art. 113 k.k. wymaga od obywateli polskich posłuszeństwa polskiemu prawu również w czasie pobytu za granicą i to niezależnie od tego, czy w miejscu tym stan prawny tożsamy jest z obowiązującym w kraju. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 listopada 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: II AKr 197/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo z art. 268 k.k. jest przestępstwem umyślnym, wymaga zatem wykazania w oparciu o ustalone elementy stanu faktycznego, iż miały miejsce świadome działania sprawcy realizujące którąkolwiek z czynności sprawczych tego przestępstwa – to jest zniszczenie, ukrycie lub usunięcie dokumentu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKz 275/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie przysługuje środek odwoławczy od wszelkich postanowień sądu odwoławczego, gdyż decyduje o tym dwuinstancyjność ustroju sądownictwa polskiego. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, [453], 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU