STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 września 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: I ACz 266/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozstrzygnięcia dotyczące pieczy nad małoletnimi dziećmi mają przede wszystkim służyć ich dobru. Jednak mimo tego, iż dobro dziecka stanowi nadrzędne wskazanie, nie można przy stosowaniu przepisów o władzy rodzicielskiej wykluczyć interesu rodziców Interes rodziców ustępuje jedynie wówczas przed interesem dziecka, gdy nie da się pogodzić z ochroną małoletniego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: I ACr 547/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 111 w związku z art. 108 Prawa spółdzielczego wynika, że przed ostatecznym zakończeniem w ramach podziału spółdzielni kwestii planu podziału składników majątkowych, nowo powstająca spółdzielnia nie ma tytułu własności do składników majątkowych, które mają być jej przyznane. Oznacza to, że przed ostatecznym zakończeniem podziału składników majątkowych, tytuł własności do tych składników przysługuje dotychczasowemu właścicielowi - to jest spółdzielni, która podejmuje uchwalę o podz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lipca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: I ACr 518/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 56 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz.U. Nr 16, poz. 96 z późn. zm.), nie oznacza ograniczenia istniejących praw podmiotowych - takich jak prawo własności czy posiadania. Powołana w tym przepisie ochrona prawna oznacza to jedynie, iż plakaty wyborcze podlegają szczególnej ochronie (m.in. przed ich zdejmowaniem, niszczeniem), jednakże wówczas, gdy umieszczone zostały zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Porządek ten oznacza m.in. konieczność uzyskania zgody właściciel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: I ACr 351/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), mienie ogólnonarodowe (państwowe), należące do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego stało się z dniem wejścia w życie tej ustawy z mocy prawa mieniem właściwych gmin. Udziały Skarbu Państwa w spółce prawa handlowego, jako prawo majątkowe, zaliczyć należy do mi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 września 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: I ACr 661/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku dokonania poręczenia zobowiązania wartości równej wartości majątku wspólnego, który to majątek stanowi podstawowe źródło utrzymania rodziny, dochodzi do czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem wspólnym i niezbędna dla ważności tej czynności prawnej jest zgoda drugiego małżonka. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 2/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ochrona praw autorskich służy twórcy w stosunku do każdego, kto prawa te narusza. Jest to ochrona bezwzględna, niezależna od tego, czy twórcę i naruszyciela praw autorskich wiąże jakikolwiek stosunek obligatoryjny mający swoje źródło w innych zdarzeniach, niż naruszenie praw autorskich. Wykorzystanie dzieła bez zgody autora stanowi naruszenie jego autorskich praw majątkowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: III AUr 2/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, nie może być postawione w stan upadłości, która to jest jednym ze sposobów całkowitego zakończenia działalności danego podmiotu, z uwagi na rodzaj prowadzonej przez to przedsiębiorstwo działalności, której zasadniczym celem jest zaopatrywanie w gaz ziemny gospodarki narodowej, w tym również ludności i z tej przyczyny przerwanie tej działalności nie może nastąpić, gdyż stworzenie możliwości dla zaistnienia takiej sytuac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 lutego 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 8/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom i nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne w terminach przewidzianych do ich opłacenia - ZUS może na podstawie § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne... (Dz.U. Nr 68 z 1993 r., poz. 330 ze zm.) wymierzyć składki z urzędu, obliczone od najniższej po0dstawy wymiaru gwarantowanej przepisami § 10 ust. 1 tego rozporządzenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 25 lipca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: III AUr 234/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wnioskodawca po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie ma statusu rolnika, a więc osoby prowadzącej na własny rachunek działalność rolniczą (art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), nie jest również domownikiem, skoro nie pracuje stale w tym gospodarstwie rolnym, jest inwalidą II grupy, zaś jego uprawnienie do świadczenia na wypadek uszczerbku na zdrowiu wywołanego wypadkiem przy pracy rolniczej, nie jest wynikiem jego „własnego" ubezpieczenia, a po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: III AKa 46/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do oceny przestępstwa paserstwa przewidzianego w art. 215 § 1 k.k. niepotrzebne jest ustalenie podmiotowego związku między sprawcą paserstwa a przestępstwa, za pomocą którego rzecz została uzyskana. Wystarczy więc obiektywne stwierdzenie przestępczego pochodzenia rzeczy oraz ustalenie umyślności działania pasera, opartej na świadomości takiego pochodzenia rzeczy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, [456], 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU