STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 30, Sygnatura: I ACz 1035/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interwenient uboczny nie dochodzi w procesie żadnych praw własnych (poza wypadkiem interwencji ubocznej samoistnej - art. 81 k.p.c.). Współdziałając ze stroną, do której przystąpił, pośrednio broni własnej sytuacji prawnej, na którą może mieć wpływ wygranie lub przegranie procesu przez tę stronę. Udział interwenienta ubocznego w procesie uzasadniony jest z reguły istnieniem stosunku prawnego między interwenientem, a stroną, do której przystąpił. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: I ACr 694/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uznanie pozwu, jako czynność procesowa, nie podlega co do jego odwołania przepisom prawa materialnego, normującym uchylenie się od skutków czynności materialnoprawnej. Dopiero wówczas, gdy sąd stwierdził, że uznanie pozwu znajduje uzasadnienie w okolicznościach sprawy i oparł swe orzeczenie na uznaniu pozwu, czynność procesowa wyrażająca uznanie pociągałaby za sobą skutki materialnoprawne. Natomiast uznanie pozwu od chwili jego skutecznego odwołania, nie wywołuje żadnych skutków materialnoprawny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 stycznia 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: I ACr 527/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 526 k.c. kreujący solidarną odpowiedzialność zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa odnosi się do pojęcia przedsiębiorstwa w ujęciu przedmiotowym i funkcjonalnym w rozumieniu art. 55 1 k.c. Wyłączenie z przekazania poszczególnych składników jego mienia nie oznacza, że czynność prawna nie obejmuje zbycia przedsiębiorstwa (art. 552 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: WCK 61/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zapoznanie się z motywami rozstrzygnięcia sądu apelacyjnego poprzez uzyskanie wyroku z uzasadnieniem po terminie tygodniowym zakreślonym art. 387 § 3 k.p.c. - nie czyni skuteczną kasację złożoną z zachowaniem miesięcznego terminu liczonego od daty ogłoszenia wyroku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 maja 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: III AUr 4/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Wyrok wstępny może być wydany, gdy sąd uzna roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie. Nie jest dopuszczalne zatem wydanie wyroku wstępnego, jeżeli sąd uzna roszczenie za bezzasadne. W takim wypadku powództwo podlega oddaleniu.II. Wyrok wstępny podlega zaskarżeniu rewizją (art. 367 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 5, pozycja: 1, Sygnatura: I ACr 21/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez „zamieszkanie” należy rozumieć takie stałe przebywanie razem z byłym członkiem spółdzielni, które wykazuje, że ten właśnie lokal jest wyłącznym centrum życia danej osoby, która przebywa w nim jako domownik.Wygaśnięcie zaś prawa do lokalu, spowoduje utratę możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 listopada 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 314/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie stanowi obrazy przepisu art. 323 k.p.k. będącego w istocie rzeczy wyjątkiem od treści art. 321 § 1 k.p.k. i art. 388 pkt 9 k.p.k. sytuacja, w której oskarżony, który złożył już wyjaśnienia, co do którego uchylono tymczasowe aresztowanie informujące precyzyjnie o terminie kolejnej rozprawy oraz treści art. 323 k.p.k. zaniechał stawiennictwa na nią, zachowując się w sposób analogiczny do opuszczenia sali rozpraw, czym wykazał on wolę nieuczestniczenia w kolejnej fazie postępowania przed sądem, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 listopada 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 398/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obraza prawa materialnego oznacza bądź niepostąpienie przez sąd zgodnie z ustawowym nakazem, bądź też postąpienie wbrew wyraźnemu ustawowemu nakazowi. Obrazy takiej nie stanowi natomiast skorzystanie przez sąd z przysługującej mu możliwości określonego postępowania. Wobec tego, że art. 57 § 2 k.k. przewiduje tylko możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary, jego zastosowanie pozostawione jest uznaniu sądu orzekającego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 listopada 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: II AKa 395/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z uwagi na fakt, iż przeciwko oskarżonemu prowadzone jest śledztwo o popełnienie innego czynu przestępczego, nie może być to traktowane jako okoliczność obciążająca, albowiem prowadzenie postępowania przygotowawczego przeciwko określonej osobie nie przesądza jeszcze o winie tej osoby Ten bardziej okoliczność ta nie może być uznana za przesądzającą o negatywnej prognozie oskarżonego, a tym samym wykluczającą możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: I ACr 158/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedawnienie roszczeń z tytułu zapłaty należności przewozowych, zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 i 3 pkt. 4 Prawa przewozowego, następuje z upływem roku od dnia, w którym zapłata powinna była nastąpić.Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty, do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy (art. 77 ust. 4 w związku z art. 75 ust. I i 2 Prawa przewozowego). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, [458], 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU