STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 listopada 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 1157/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dochodów do emerytur i rent (Dz.U. nr 23, poz. 294) jest przepisem prawa materialnego, zaś określony w nim termin do dochodzenia świadectw rekompensacyjnych jest terminem prawa materialnego, zaś jego uchybienie skutkuje odmową przyznania tego świadczenia. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: III APa 29/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie stanowi naruszenia dóbr osobistych pracownika wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę w obecności innych pracowników, czy obecność przełożonego w momencie zabierania przez pracownika jego osobistych rzeczy znajdujących się w biurku. Z UZASADNIENIA Powódka W. R. wniosła pozew skierowany przeciwko "Atlant Service" sp. z o.o. w W. o zasądzenie zadośćuczynienia w kwocie 15.000 zł za poniżenie jej jako pracownika przez pracodawcę. Wyrokiem z dnia 5 listopada 2001 r., Sąd Okręgowy w W. oddalił po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 752/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Społecznym przeznaczeniem renty szkoleniowej, o jakiej mowa w art. 60 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.), jest umożliwienie osobie niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie przekwalifikowanie się i uzyskania takich kwalifikacji zawodowych, które przy jej stanie zdrowia pozwolą na wykonywanie zatrudnienia. Z UZASADNIENIA Tadeusz Cz. - urodzony dnia 27 listopada 1964 r. - pobierał od dnia 30 listopada 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego z Katowicach z dnia 17 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 2490/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą być wliczone także okresy zatrudnienia u prywatnych pracodawców. Delegacja ustawowa z art. 55 ustawy o z.e.p., na podstawie której wydane zostało (zachowujące nadal moc na warunkach określonych w art. 32 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r., zawierała jedynie przedmiotowe upoważnienie Rady Ministrów do określenia wyłącznie rodzajów prac w szczególnych warunk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: III APa 21/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca ma prawo do oceny pracy pracownika oraz przestrzegania przez niego czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy i taka ocena, nawet jeżeli jest dla pracownika niekorzystna ale zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy, nie narusza godności osobistej pracownika ani jego dóbr osobistych. Z UZASADNIENIA Po ostatecznym sprecyzowaniu roszczeń, powódka J. B. domagała się zasądzenia od Telekomunikacji Polskiej SA odszkodowania w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia za pracę z tytułu nieuzasadnione [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 3024/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (tekst jedn.: Dz.U. nr 102 z 1998 r., poz. 651 ze zm.), jak i ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162 z 1998 r., poz. 1118 ze zm.) nie wyłączają w sposób bezpośredni ani w sposób systemowy uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego osoby pobierającej emeryturę lub rentę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 582/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadek ubezpieczonego rolnika, powstały w czasie wykonywania czynności związanych z zakupem ziemi, jako zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, jest wypadkiem przy pracy rolniczej w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białym-stoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 24 września 200 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 2358/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kontynuacja nauki w szkole policealnej, w której można zostać uczniem tylko po osiągnięciu średniego wykształcenia, jest spełnieniem warunków z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. nr 45 z 1991 r., poz. 200 z późn. zm.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 września 2002 r. w Katowicach sprawy Kamili G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R., o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, na skutek apelacji Kamili G., od w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: III AUa 3320/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Główny Lekarz Orzecznik Oddziału ZUS nie jest legitymowany do występowania w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w jakimkolwiek charakterze. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2002 r., sprawy z odwołania Adama M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Ch. o wysokość świadczenia, na skutek apelacji pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Ch., od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III AUz 248/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tryb postępowania przy zwrocie nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, wynikający z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106) nie wyłącza prawa ubezpieczonego do domagania się wydania decyzji w przedmiocie ustalenia wymiaru składki, zaniechania jej poboru itd. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2002 r., Są [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, [47], 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU