STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 105, Sygnatura: III CZP 27/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawę obliczenia opłaty stosunkowej przewidzianej w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu obowiązującym przed dniem 13 listopada 2004 r. (Dz.U. nr 133, poz. 882 ze zm.) stanowi wartość przedmiotu faktycznego zabezpieczenia. Do opłaty tej stosuje się art. 49 powołanej ustawy. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł., przy uczestnictwie dłużnika Stefana M., na czynność komornika przy Sądzie Rejonowym w Ski [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 65, Sygnatura: II PZP 3/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych radca prawny reprezentujący stronę (osobę fizyczną), będącą przedsiębiorcą (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz.U. nr 173, poz. 1807 ze zm.) nie jest obowiązany do składania oświadczenia, że nie pozostaje w stosunku pracy (art. 89 § 3 k.p.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Dariusza R., przeciwko Przedsiębiorstwu Ogólnobudowlanemu "EDPOL" w K. - Edwarda P., o wynagrodzeni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: III CZP 7/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabycie przez państwową uczelnię - na podstawie art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 ze zm.) - użytkowania wieczystego gruntów państwowych pozostających w jej zarządzie oraz własności budynków i urządzeń trwale z nim związanych, nie obejmuje garażu z gruntem niezbędnym do korzystania z tego garażu, wybudowanego w warunkach określonych w art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. nr 261 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 131, Sygnatura: II CK 594/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 3571 k.c. w przeciwieństwie do swojego poprzednika jakim był art. 269 k.z., nie wyszczególnia, nawet przykładowo, jakie wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym usprawiedliwiają ingerencję sądu w treść łączącego strony stosunku zobowiązaniowego, prowadzącą do zmiany tego stosunku a nawet jego rozwiązania. Posługuje się ogólną formułą o "nadzwyczajnej zmianie stosunków", z powodu której "spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II CK 594/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli z konwersją umowy dokonywaną na podstawie art. 357[1] k.c. łączy się konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, to podejmując decyzję o ich rozłożeniu między stronami, sąd powinien uwzględniać przede wszystkim, w interesie której strony dochodzi do zmiany umowy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Polskiej Grupy Farmaceutycznej - Spółki Akcyjnej w Ł., przeciwko Poznańskiej Energetyce Cieplnej - Spółce Akcyjnej w P. obecnie "Dalkia Poznań"- Spółka Akcyjna w P., o nakazanie i z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 66, Sygnatura: II CK 653/04.
Data wprowadzenia do systemu: 10-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie przepisów dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (Dz.U. nr 15, poz. 82), na własność Skarbu Państwa przeszły także lasy i grunty leśne o obszarze powyżej 25 ha, stanowiące własność osób fizycznych, których grunty były objęte przepisem art. 2 ust. 1 lit. b dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. nr 3 z 1945 r., poz. 13 ze zm. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Barbary N., przeciwko Skarbowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 64, Sygnatura: IV CK 686/04
Data wprowadzenia do systemu: 10-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwały podejmowane przez wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonującego uprawnienia zgromadzenia wspólników, nie wymagają formy pisemnej z podpisem natarialnie poświadczonym (art. 173 k.s.h.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia SA w S., przeciwko Przedsiębiorstwu Transportowemu Handlu Wewnętrznego „Krak” Spółce z o.o. w K., Bogdanowi R. i Danucie R. o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 67, Sygnatura: IV CK 648/04
Data wprowadzenia do systemu: 10-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zaliczenie do najbliższych członków rodziny (art. 446 § 3 k.c.) osób związanych więzami bliskości i wspólności osobistej oraz gospodarczej, w następstwie długotrwałego pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym, nie narusza wartości jakie Konstytucja wiąże z ochroną i opieką rodziny (art. 18). 2. Pokrewieństwo nie stanowi wyłącznego kryterium zaliczenia do najbliższych członków rodziny w rozumieniu art. 446 § 3 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Wiesławy P. i Michała F., przeci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 68, Sygnatura: II CK 576/04
Data wprowadzenia do systemu: 10-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela na skutek spłacenia wierzyciela (art. 518 § 1 pkt 1 k.c.) następuje tylko w zakresie, w jakim osoba trzecia spłaciła dług, który w stosunku podstawowym (wierzyciel – dłużnik) był wymagalny. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Ministra Finansów, przeciwko Chłodni Łódź – Spółce Akcyjnej w Ł., o zapłatę 2 409 360,73 zł oraz z powództwa wzajemnego Chłodni Łódź – Spółki Akcyjnej w Ł., przeciwko Sk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 90, Sygnatura: III CZP 4/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od zażalenia dłużnika w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności sądowemu tytułowi egzekucyjnemu, pobiera się piątą część wpisu stosunkowego liczonego od wartości przedmiotu zaskarżenia. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego "P." Sp. z o.o. w K., przy uczestnictwie "P. P." Sp. z o.o. we W., o nadanie klauzuli wykonalności, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 6 kwietnia 2005 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Kraj [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, [47], 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU