STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 85, Sygnatura: I SA/Ka 76/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli ustawodawca dopuścił możliwość stosowania określonej normy pod wskazanym warunkiem, to w przypadku niespełnienia tego warunku norma ta nie ma zastosowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 86, Sygnatura: SA/Ł 2743/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U. Nr 71 z 1994 r. poz. 312 z późn. zm.) ma zastosowanie nie tylko do towarów zakupionych przez osobę dokonującą obrotu towarowego z zagranicą. Należy go stosować również do przywożonych towarów nabytych w inny sposób (np. w drodze darowizny) oraz nie stanowiących własności tej osoby, np. wynajętych, wydzierżawionych, użyczonych lub otrzymanych w użytkowanie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 1997 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 7, pozycja: 87, Sygnatura: FPS 9/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wydatkowany w formie zaliczki w okresie roku od sprzedaży tego prawa na nabycie budynku mieszkalnego, jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 1994 r., jeżeli w umowie sprzedaży budynku zaliczka ta została zarachowana na poczet ustalonej w niej ceny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Sądu Pięciu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1998, miesiąc: 10, pozycja: 113, Sygnatura: OPK 9/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samorządowe kolegium odwoławcze nie jest organem właściwym do rozpoznawania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej wydanej przed dniem 27 maja 1990 r. na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy dotyczącej gruntu, który nie jest mieniem komunalnym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia19 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: SA /Lu 337/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro osoba przewożąca towar w rozumieniu art. 42 Prawa celnego dostarczyła do urzędu celnego wskazanego nienaruszony kontener wraz z nienaruszonymi zamknięciami celnymi (określonymi w art. 2 pkt 10 Prawa celnego), czyli w stanie takim w jakim przyjęła ten kontener od urzędu celnego przekazującego, to tym samym wykonała obowiązek ciążący na tej osobie, a wynikający z art. 42 ww. ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 20, Sygnatura: SA /Sz 1184/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy Kodeksu handlowego nie dają podstaw do zaliczkowych wypłat zysku dla jej wspólników. Prawo do czystego zysku wynika bowiem z rocznego bilansu (art. 191 k.h.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 21, Sygnatura: II SA 1297/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie wniesienie aportów na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki stanowi podstawę do cofnięcia w całości zezwolenia na utworzenie spółki. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 22, Sygnatura: II SA 107/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli nawet dwie spółki starające się o koncesję na prowadzenie kasyna gry spełniają warunki do jej otrzymania, to w sytuacji, gdy można udzielić tylko jednej koncesji, organ koncesyjny oceniając wszystkie istotne - z punktu widzenia interesu państwa - okoliczności, winien wybrać jednego kandydata. Taka decyzja ma charakter uznaniowy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 2, pozycja: 23, Sygnatura: SA /Rz 461/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zlikwidowane na podstawie art. 37 ust. 2 w związku z art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przedsiębiorstwo państwowe w celu oddania jego mienia do odpłatnego korzystania spółce spełniającej warunki określone w art. 38 tej ustawy nie jest następcom prawnym tegoż przedsiębiorstwa na gruncie prawa podatkowego i nie stanowi jego nowej formy prawnej, co oznacza, iż nowo powstały podmiot gospodarczy otwiera swoje księgi rachunkowe na dzień rozpoczęcia działalności ( § [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 3, pozycja: 31, Sygnatura: V SA 418/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stronami nadzorczego postępowania administracyjnego w sprawie wymiaru cła od sprowadzonych przez spółkę cywilną towarów są - w myśl art. 28 k.p.a. - wszyscy wspólnicy, którzy w dniu powstania obowiązku celnego uczestniczyli w spółce, bez względu na to, czy w dniu wydania decyzji w trybie nadzoru spółka istniała i kto w tym dniu w niej uczestniczył. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, [47], 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU