STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 1063/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przelew określonej wierzytelności podlega zawsze prawu właściwemu dla tej wierzytelności. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Konimpex Spółki z o.o. w K., przeciwko Chemical Worldwide Business Spółce z o.o. w S., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2005 r., sygn. akt X GC 272/04: oddala apelację; zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2 700 zł tytułem zwrotu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 757/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przerwa biegu przedawnienia, której źródłem jest uznanie roszczenia, polega na tym, że z datą uznania (w danym przypadku zawarcia aneksu do porozumienia) dochodzi do anulowania skutków biegu terminu następującego przed przerwą, a po zdarzeniu skutkującym przerwę, biegnie ono od nowa. Nie ma znaczenia czy do przerwy doszło na skutek uznania niewłaściwego, właściwego, czy też ugody. Nawet w tym ostatnim przypadku - gdy częstą praktyką jest przesunięcie terminu płatności poszczególnych świadczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: VI ACa 700/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skarb Państwa nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez syndyka. UZASADNIENIE Powód – Jan C. wnosił o zasądzenie na jego rzecz kwoty 80 tys. zł tytułem zwrotu zadatku uiszczonego syndykowi masy upadłości byłych Zakładów Metalowych „Wkra” w Ż. oraz odszkodowania związanego z niedojściem do skutku umowy zawartej z syndykiem., Jako pozwanego powód wskazał Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Ż. W toku procesu, Sąd Okręgowy, postanowieniem z dnia 27 października 2004 r. z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 33, Sygnatura: I ACa 630/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia umowy, w których wspólnik zrzeka się wykonywania prawa głosu, bądź zobowiązuje się do oddania głosu określonej treści, stanowią rozporządzenie prawem głosu, bez rozporządzenia udziałem. Prowadzą do ograniczenia korporacyjnego uprawnienia wspólnika wynikającego z posiadania przez niego udziału, zatem nie mogą wywrzeć skutków prawnych, jako prowadzące do obejścia prawa (art. 58 k.c.). Z UZASADNIENIA Skarb Państwa - Minister Skarbu Państwa wniósł o zobowiązanie pozwanego T. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 556/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nadużyciem prawa jest realizacja przez beneficjenta uprawnień przysługujących mu z umowy gwarancji, które wykraczają poza ramy określone celem gwarancji. W takim przypadku niezbędna jest jednak często ocena okoliczności leżących poza stosunkiem gwarancji - w stosunku podstawowym, co w pewnym stopniu osłabia atrakcyjność gwarancji, szczególnie wtedy, gdy jest to gwarancja "na pierwsze żądanie". Z drugiej strony jednak, uzależnienie zapłaty sumy gwarancyjnej jedynie od zgłoszenia przez beneficj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 671/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasądzone orzeczeniem sądowym koszty procesu stanowią odrębną od świadczenia głównego wierzytelność i o tym, czy są przedmiotem przelewu decydują strony tej czynności. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym wyrokiem, Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 28 463 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. Orzeczenie to oparł na następujących ustaleniach faktycznych i ocenie prawnej. Sąd Okręgowy w Ś., w sprawie VI Ng 144/02, wydał w dniu 21 lutego 2002 r. nakaz zapłaty, naka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 735/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie kupującemu towaru jest przede wszystkim czynnością faktyczną, która może być wykazywana w procesie wszelkimi środkami dowodowymi. Nie zmienia tego okoliczność, że stanowiąc wykonanie zobowiązania, jest to zarazem czynność prawna. Działanie takie zmierza bowiem do wywołania skutku prawnego w postaci całkowitego lub częściowego umorzenia zobowiązania. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Chemik J.D. Krieger sp.j. zs [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 655/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wręczenie weksla niezupełnego stwarza domniemanie faktyczne, że posiadacz tego weksla jest upoważniony do wypełnienia go w zakresie, w jakim jest on niepełny, także datą wystawienia. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Żabki Polska SA w P., przeciwko Hannie K., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanej, od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2005 r., sygn. akt XII C 2394/04, oddala apelację; zasądza od pozwanej na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 540/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks postępowania cywilnego przewiduje jedynie w dwóch przypadkach kompetencje pełnomocnika procesowego będącego adwokatem, radcą prawnym bądź rzecznikiem patentowym do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem (art. 89 § 1 i art. 485 § 4). Takich uprawnień nie zawierają również odpowiednie przepisy korporacyjne. Pełnomocnik procesowy nie może więc poza wskazanymi przepisami tworzyć dokumentów prywatnych poprzez poświadczanie ich zgodności z oryginałem. Taki wniosek nie utrudnia pow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 663/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To, jak strony rozumiały składane oświadczenie woli, można wykazywać wszelkimi środkami dowodowymi. Dowody zgłaszane w takim przypadku nie są bowiem skierowane przeciwko osnowie lub ponad osnowę dokumentu, a jedynie służą jej ustaleniu w drodze wykładni. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Ryszarda M., przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Allianz Polska SA w W., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, [47], 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU