STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 listopada 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 68, Sygnatura: I SA/Gl 778/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koniecznym warunkiem do obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego jest wykazanie w sposób jednoznaczny i przekonujący, że w sprawie zaistniały przesłanki określone w § 3 lub § 4 art. 64c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. nr 36 z 1991 r., poz. 161 z późn. zm.). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 15 listopada 2007 r., sprawy ze skargi Burmistrza Miasta C., na postanowienie Dyrektora I [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 listopada 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: III SA/Gl 571/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprzedaży działek budowlanych nie można zakwalifikować jako wykorzystania majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu stałego dochodu, o którym mowa w art. 15 ust. 2 zdanie 2 u.p.t.u. z 2004 r. i art. 4 ust. 2 zdanie 2 VI Dyrektywy. Wykorzystanie wiąże się z posiadaniem danego majątku i osiąganiem z niego pożytków w ramach świadczeń okresowych, a nie jednorazowej czynności przynoszącej nie stały, a właśnie jednorazowy dochód. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 94, Sygnatura: I SA/Bk 401/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Uwzględniając treść art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przyjąć należy, iż znak towarowy, ażeby mógł podlegać amortyzacji, musi spełniać kryterium uznania go za prawo majątkowe. O prawach związanych ze znakami towarowymi mowa jest natomiast w Prawie własności przemysłowej. 2. Prawo własności przemysłowej nie uzależnia faktycznego użytkowania znaku towarowego od jego wcześniejszej rejestracji w Urzędzie Patentowym. Takie działanie nie jest jednak wykonywaniem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 października 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: I SA/Gl 158/07
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione na niezakończoną inwestycję, pod warunkiem jej wcześniejszej sprzedaży. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 21 września 2007 r., sprawy ze skargi „(...)” Sp. z o.o. w K., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (…), nr (…), w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych: 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 września 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: II SA/Ol 800/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski - Kancelaria Civitas et Ius 1. Skoro przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. nr 139 z 2006 r., poz. 992 ze zm.) budzi wątpliwości sądu co do jego konstytucyjności, poprzez zawężenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego wyłącznie do rodziców dziecka oraz jego opiekunów faktycznych; a jednocześnie sąd ma wiedzę o toczącym się w tym zakresie postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 września 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 93, Sygnatura: I SA/Bk 317/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 ustawy o VAT nie czynią wyłomu w opisanych na gruncie prawa cywilnego zasadach skutecznego przenoszenia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. 2. Art. 5 ust. 2 ustawy o VAT dotyczy wyłącznie czynności skutecznych, nie odnosi się do czynności, które nie wywołały skutku prawnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 20 września 2007 r., sprawy ze skargi PPU "Z." Spółki z o.o. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 września 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 87, Sygnatura: II SA/Ol 837/07
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Brzozowski - Kancelaria Civitas et Ius 87-10-2008 Brak wyczerpania środków zaskarżenia przed wniesieniem do sądu skargi, jest równoznaczny z oczywistą bezzasadnością skargi, w rozumieniu art. 247 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Uzasadnia to więc oddalenie wniosku o przyznanie prawa pomocy, z powołaniem się na ten przepis. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu w dniu 18 września 2007 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 100, Sygnatura: I SA/Bk 179/07
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie przez podatnika wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za dany rok, bez złożenia korekty deklaracji podatkowej do czasu podjęcia rozstrzygnięcia przez organ podatkowy powoduje, iż organ ten nie może wydać decyzji rozstrzygającej "co do istoty" (art. 207 ustawy - Ordynacja podatkowa), lecz zobligowany jest wydać decyzję o charakterze formalnym, umarzającym postępowanie podatkowe (art. 208 ustawy - Ordynacja podatkowa). W takim bowiem przypadku, zawsze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 lipca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: II SA/Gd 412/07
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Organ w pierwszej kolejności zobowiązany jest do dokonania oceny, czy w okolicznościach sprawy o przyznanie zasiłku celowego przyznanie wnioskowanej pomocy zmierzałoby do zaspokojenia niezbędnych potrzeb wnioskodawcy i umożliwiłoby mu życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. W razie zaistnienia wskazanych okoliczności istnieje możliwość odmowy przyznania pomocy społecznej jedynie wówczas, gdy przemawia za tym interes społeczny bądź przekraczałoby to możliwości organu. Przesłan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2007 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 11, pozycja: 119, Sygnatura: III SA/Wa 636/07
Data wprowadzenia do systemu: 09-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przewidziany w przepisach Ordynacji podatkowej, trzymiesięczny termin wydania postanowienia w sprawie interpretacji przez organ podatkowy I instancji obejmuje zarówno sporządzenie postanowienia, jak i doręczenie tego pisma podatnikowi. Termin ten biegnie od momentu wniesienia wniosku o interpretację. 2. Jeżeli organ sporządzi postanowienie, jednak nie zdąży go doręczyć przed upływem trzech miesięcy, to wiążące staje się stanowisko podatnika zawarte we wniosku. W tej sytuacji, organ nie mo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, [47], 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU