STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

KILKA UWAG O PRZESTĘPSTWIE OSZUSTWA PRZETARGOWEGO W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - apl. adw. Łukasz Pasternak

Rocznik: 2015, miesiąc: 4, pozycja: 4, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
KILKA UWAG O PRZESTĘPSTWIE OSZUSTWA PRZETARGOWEGO W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH[*] - apl. adw. Łukasz Pasternak Streszczenie Artykuł 297 k.k. ma na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego, w tym ochronę prawidłowego funkcjonowania systemu zamówień publicznych, który to jest narażony na występowanie licznych, niepożądanych działań, mogących przynosić daleko idące negatywne skutki finansowe dla budżetu państwa. Przepis ten ma na celu zarówno ochronę indywidualnych inter [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 marca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 1252/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku szkody w postaci utraconych korzyści (lucrum cessans), mającej z natury rzeczy charakter hipotetyczny, do obowiązków powoda dochodzącego odszkodowania należy wykazanie wysokiego prawdopodobieństwa jej powstania, graniczącego z pewnością. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu (…), sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w Ś., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku z dnia (…), sygn. akt (…): 1. zmienia zaskarżony w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 marca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 836/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rażącą niewdzięczność w wypadku odwołania darowizny musi cechować znaczne nasilenie złej woli skierowanej na wyrządzenie darczyńcy krzywdy lub szkody majątkowej. Świadome, rozmyślne naruszenie podstawowych obowiązków wynikających ze stosunków osobistych. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r., na rozprawie, sprawy z powództwa A. O. (1), przeciwko S. O. i A. O. (2), o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, na skutek apelacji pozwanych, od wyroku Sądu Okręgowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 26, Sygnatura: II AKo 36/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro zarządzając wykonanie kary sąd uczynił zadość wymogom gwarantowanego w art. 45 Konstytucji RP prawa do sądu, to brak jest podstaw by w oparciu o art. 540 § 2 k.p.k. wznawiać postępowanie. Przepis ten służby bowiem do wznawiania tych postępowań, w których wydane orzeczenie zostało oparte o regulacje niekonstytucyjne. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie M. B., skazanego za popełnienie przestępstwa z art. 297 § 1 k.k. i art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w związku z ar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 marca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 24, Sygnatura: V ACz 232/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest zabezpieczenie roszczeń jeszcze niewymagalnych. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G., z udziałem (...) Spółki Akcyjnej w K., o udzielenie zabezpieczenia, na skutek zażalenia uprawnionego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt X GCo 11/15, postanawia, oddalić zażalenie. UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 marca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 8, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 755/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. O tym, czy strony istotnie nawiązały umowę o pracę nie decyduje formalne zawarcie (podpisanie) umowy nazwanej umową o pracę, lecz faktyczne i rzeczywiste realizowanie na jej podstawie elementów charakterystycznych dla stosunku pracy. Tym samym, w odniesieniu do umowy o pracę pozorność polega na tym, że strony nie zamierzają osiągnąć skutków wynikających z tej umowy, a określonych w art. 22 k.p. 2. O pozorności czynności prawnej wnioskować należy z całokształtu okoliczności danego przypadku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 11, pozycja: 28, Sygnatura: II AKa 33/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynność sprawcza określona w przepisie art. 152 § 2 k.k., odpowiada pomocnictwu i podżeganiu w rozumieniu art. 18 § 2 i § 3 k.k. Odrębne uregulowanie tej formy popełnienia przestępstwa jest związane z tym, że kobieta ciężarna sama nie realizuje znamion czynu zabronionego. Dlatego też pomocnictwo i podżeganie do takiego czynu nie mogą być karane na zasadach ogólnych. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2015 r., sprawy R. G., oskarżonego z art. 152 § 2 k.k., na skutek ape [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 7, pozycja: 17, Sygnatura: II AKa 47/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawa procesowa nie daje podstaw do preferowania lub dyskwalifikowania dowodów według kryterium, czy jest on korzystny, czy też obciążający dla oskarżonego. O wartości dowodu nie stanowi ocena z punktu widzenia interesów stron, lecz treść dowodu – tak w aspekcie jego wewnętrznej spójności, jak i w konfrontacji z treścią innych dowodów. Żaden bowiem dowód nie może być oceniany w oderwaniu od wymowy wszystkich pozostałych. 2. Umyślne narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty ży [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 marca 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKz 162/15
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na postanowienie sądu wydane w oparciu o art. 19 ust. 15c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji nie przysługuje zażalenie ani Policji, ani i innym podmiotom. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w sprawie o sygnaturze akt III K – RPKO – 296/2013, zażalenia obrońcy podejrzanej A. W., na zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2015 r., w przedmiocie odmowy przyjęcia zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2013 r., o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Pojęcie pracodawcy w orzecznictwie sądów apelacyjnych (wybór orzecznictwa) - Adam Wróbel

Rocznik: 2015, miesiąc: 3, pozycja: 3, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 14-10-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie pracodawcy w orzecznictwie sądów apelacyjnych (wybór orzecznictwa) - Adam Wróbel Art. 3 k.p. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. Definicja ta wskazuje, że ustawodawca posłużył się modelem zarządczym podmiotu zatrudniającego. Według niego pracodawcą jest jednostka organizacyjna, której kierownictwo m [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, [47], 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU