STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 sierpnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: I ACr 341/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O dokonaniu naruszenia dobra osobistego decyduje obiektywna ocena konkretnych okoliczności, nie zaś subiektywne odczucie osoby zainteresowanej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 października 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: I ACr 401/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba trzecia w rozumieniu art. 393 k.c. i „osoba trzecia" w rozumieniu art. 527 k.c. nie są tożsame. Osoba trzecia w rozumieniu art. 393 k.c. oznacza osobę uprawnioną ze stosunku obligacyjnego, zawartego między innymi stronami, mającą tylko roszczenie wynikające z tego stosunku. Natomiast osoba trzecia w rozumieniu art. 527 k.c. to strona czynności prawnej, której drugą stroną jest dłużnik z wcześniejszego stosunku obligacyjnego, dokonujący tejże czynności prawnej ze świadomością pokrzywd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: I ACr 606/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność przewoźnika oparta na postanowieniu Konwencji CMR z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. Nr 49 z 1962 r., poz. 238) jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Wynika to w sposób jednoznaczny z art. 17 ust. 1 omawianej Konwencji. Przewoźnik może być zwolniony z tej odpowiedzialności jedynie z przyczyn, o których mowa w art. 17 ust. 2 i 4 Konwencji. Stosownie do zasad dowodzenia ustanowionych w art. 18 Konwencji CMR, ma on obowiązek uprawdopodobnić, że zachodzi jedna ź przyczyn egzoneracy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: I ACr 839/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Możliwość zastosowania art. 388 § 1 k.c. zależy od spełnienia dwóch obiektywnych przesłanek, a mianowicie rażącej dysproporcji wzajemnych świadczeń i przymusowego położenia, niedołęstwa lub niedoświadczenia wyzyskanego oraz jednej przestanki subiektywnej, polegającej na świadomym wykorzystaniu we własnym interesie wyzyskanego.II. O rażącej dysproporcji między świadczeniami decyduje moment zawarcia umowy i późniejsze zmiany zaszłe po jej zawarciu nie mają znaczenia, o ile nie byty możliwe do p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 listopada 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: I ACa 7/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada bezpośredniości postępowania sądowego oraz określone w art. 233 k.p.c. zasady oceny dowodów wymagają, by oceny dowodów dokonywał sąd, który je przeprowadził. Nie pozwalają jednocześnie, przy braku takiej oceny, na dokonanie przez sąd drugiej instancji oceny dowodów przeprowadzonych przed sądem pierwszej instancji. W wypadku zatem, gdy sąd pierwszej instancji nie dokonał żadnej oceny przeprowadzonych dowodów i pominął mające wpływ na rozstrzygnięcie istoty sprawy fakty wynikające z dowodów [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 września 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 21, Sygnatura: III AUr 105/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W prawie ubezpieczeń społecznych pojęcie nienależnego świadczenia definiowane jest w art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z póżn. zm.) z punktu widzenia osoby, która je pobrała stawiając - dla ustalenia obowiązku zwrotu po jej stronie - wymóg świadomości i premedytacji w pobraniu świadczenia nienależnego. Obowiązek zwrotu obciąża zatem tego - i tylko tego - kto przyjął świadczenie w złej wierze wiedząc, że mu się nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: III APr 82/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawidłowe powierzenie mienia to takie, które dla przejmującego ustala stan zerowy, czyli punkt wyjścia, w kierunku późniejszych rozliczeń, bowiem inwentaryzacja początkowa i końcowa dają możliwość wyliczenia ewentualnego braku (niedoboru w mieniu). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 23, Sygnatura: III AUr 124/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.) wskazuje, że przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń - poza okresami składkowymi - uwzględnia się również, jako okresy nieskładkowe, okresy niewykonywania zatrudnienia po jego ustaniu, jeżeli za okresy te zostało wypłacone odszkodowanie w trybie przepisów Kodeksu pracy.Sformułowanie „zostało w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 24, Sygnatura: III AUr 381/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasady przewidziane w art. 10-16 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.) stosuje się tylko do tej części emerytury, która przysługuje z tytułu doliczonego okresu składkowego lub nieskładkowego, dotąd nie uwzględnianego w wymiarze świadczenia, bez naruszania ustalonego już prawa i wysokości świadczenia prawomocnie przyznanego przed wejściem w życie ustawy rewaloryzacyjnej i według tej ustawy zrewaloryzowanego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 lutego 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 7, pozycja: 25, Sygnatura: III AUr 49/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 90 z 1993 r., poz. 416) nie daje podstawy do przyjęcia, że tzw. „ubruttowienie" emerytur i rent było operacją jednorazową, związaną z wprowadzeniem opodatkowania tych świadczeń, a zatem do wykluczenia dopuszczalności stosowania tego przepisu w przypadkach ponownego ustalania wysokości świadczeń należnych po dniu 1 stycznia 1992 r. Wskazuje na to nie tylko „formalne" utrzymanie te [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, [461], 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU