STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 września 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 9, pozycja: 37, Sygnatura: II AKz 591/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obecne brzmienie art. 222 § 2 k.p.k. nie odwołuje się wprost do czasu trwania śledztwa, jak to było w poprzedniej regulacji prawnej, jednak przepis ten stanowi, iż tymczasowe aresztowanie jest w tym trybie przedłużone na czas niezbędny do ukończenia postępowania przygotowawczego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 grudnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 9, pozycja: 38, Sygnatura: II AKo 146/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest możliwe do zaakceptowania, aby opieszałość z przyczyn leżących po stronie organu procesowego mogła być uznana za niemożność ukończenia śledztwa ze względu na szczególne okoliczności sprawy, uzasadniającą przedłużenie tymczasowego aresztowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 9, pozycja: 39, Sygnatura: II AKo 72/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przywrócenie terminu możliwe jest tylko wówczas, gdy stronie przysługiwało prawo do dokonania czynności, której dopełnienie w ustanowionym przez prawo terminie zawitym było dopuszczalne. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 czerwca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 9, pozycja: 40, Sygnatura: WKK 53/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 108 § 3 k.p.k., zezwalający na dokonanie czynności następnego dnia, jeżeli koniec terminu przypadnie na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy nie dotyczy sytuacji, kiedy koniec terminu przypada na tzw. „wolną sobotę". [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 sierpnia 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 9, pozycja: 41, Sygnatura: II AKz 308/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem materialnoprawnym odszkodowania, o jakim mowa w art. 487 § 1 k.p.k., jest powstanie szkody majątkowej w wyniku wykonania kary.Jeżeli oskarżeni zostali uniewinnieni przy ponownym rozpoznaniu sprawy, a uiścili, niezależnie od trybu ich ściągnięcia orzeczone kary grzywny, opłaty i koszty postępowania, to bez wątpienia ze względu na charakter tych należności ponieśli konkretne straty majątkowe na skutek wykonania orzeczonych względem nich kar, których ponieść nie powinni. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 lutego 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 9, pozycja: 42, Sygnatura: II AKz 20/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd I instancji nie jest uprawniony do ponownego orzekania w przedmiocie ustalenia równowartości kosztów leczenia jako wydatków wchodzących w skład należnych Skarbowi Państwa kosztów postępowania, gdyż (...) jest to należność zakładu karnego, który poniósł koszty leczenia skazanego spowodowane samouszkodzeniem, zaś zgodnie z art. 60 § 1 k.k.w. decyzja o obciążeniu nimi skazanego należy do wyłącznej właściwości Sądu Penitencjarnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 lutego 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 9, pozycja: 43, Sygnatura: WKK 120/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt odbywania kary pozbawienia wolności i brak środków na koncie w zakładzie karnym nie przesądza o tym, że skazany jest osobą, która w rozumieniu art. 545 § 1 k.p.k. nie jest w stanie w ogóle, ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów, wyłożyć tych kosztów, przy czym trzeba mieć też na uwadze, że opłata ta w przypadku uwzględnienia kasacji, podlegać będzie zwrotowi (art. 465 § 3 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 września 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 9, pozycja: 44, Sygnatura: II AKz 587/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Śmierć wnioskodawcy w sprawie o odszkodowanie toczącej się na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 149) nie tworzy ujemnej przestanki procesowej z art. 11 pkt 5 k.p.k., jako że prawo majątkowe przysługujące represjonowanemu lub jego następcy z kręgu osób określonych w art. 8 ust. 1 zdanie drugie cytowanej ustawy nie wygasa, lecz spełniając wymogi określone w art. 922 § 2 k.c., z chwilą śmierci tych osób przechodzi na inną osobę lub osoby stosownie do przepisów K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 marca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 9, pozycja: 48, Sygnatura: I ACr 64/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może podjąć uchwałę o wyłączeniu zysku od podziału między wspólników tylko wtedy, jeżeli umowa spółki wyraźnie taką możliwość przewiduje. Uchwała podjęta bez takiego upoważnienia zawartego w umowie jest sprzeczna z treścią tej umowy i z art. 191 k.h. i jako taka może być zaskarżona powództwem w trybie art. 240 § 1 w związku z art. 243 k.h. Niezaskarżenie tej uchwały powoduje, iż wspólnicy nie mogą skutecznie dochodzić od spółki wypł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 października 1995 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 9, pozycja: 49, Sygnatura: I ACz 309/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przeświadczenie strony co do tego, że sędzia prowadzi proces wadliwie, zwłaszcza nieobietywnie, nie jest przesłanką do żądania wyłączenia sędziego. Strona może zwalczać wadliwe orzeczenia wydawane przez sąd przy pomocy środków odwoławczych. Nie mole natomiast, poprzez składanie nieuzasadnionego wniosku o wyłączenie sędziego, wpływać na skład sądu rozpoznającego sprawę. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, [463], 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU