STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 153/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne za osoby wykonujące pracę w zakładach pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, stanowi całkowity dochód za tę pracę, łącznie z kosztami jego uzyskania i podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 15 czerwca 2000 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. ustalił, że w okresie od 1995 r. do 1998 r. podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za osoby wykonujące pracę na podstawie skierowania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 792/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 54 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. nr 162, poz. 1112 z późn. zm.), określa uprawnienia emerytalne dla górników zatrudnionych pod ziemią, do zaliczenia okresów czynnej służby wojskowej do okresów pracy wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, pod warunkiem podjęcia takiej pracy w ciągu 30 dni od dnia zakończenia tej służby. Je [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 1348/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.), dotyczący uzupełnienia stażu pracy okresami pracy w gospodarstwie rolnym, w zakresie niezbędnym do przyznania emerytury, nie zawiera żadnego bliższego określenia rodzaju tego świadczenia. Przyjąć zatem należy, że odnosi się do każdej emerytury, a więc zarówno emerytury przyznawanej od ustawowego jak i obniżonego wieku emerytalnego. Sąd Apelacyjny w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APa 206/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewłaściwa metoda ustalania ilości opału w magazynie paliw, uniemożliwiająca ustalenie faktycznej ilości tego opału w momencie powierzenia pracownikowi odpowiedzialności materialnej za ten magazyn i brak rzetelnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej, stanowi podstawę do uwolnienia się przez pracownika od odpowiedzialności za stwierdzony niedobór. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2001 r., Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W. oddalił powództwo Polskich Kolei Państwowych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III APa 197/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług, która wystawiła rachunek za wykonaną pracę, powiększony o podatek VAT - nie jest umową o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu pracy. Z UZASADNIENIA Powód M. M. wniósł o ustalenie, że łączyła go ze J.W.C. Spółką z o.o. umowa o pracę, o uznanie wypowiedzenia tej umowy za bezskuteczne, a w toku procesu rozszerzył powództwo żądając zasądzenia odszkodowania w wysokości 21.000 zł + 22% VAT - stanowiącego trzykrotno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 18/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Składka na ubezpieczenie zdrowotne winna być opłacona od wszystkich przychodów uzyskiwanych przez osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w R., wyrokiem z dnia 21 listopada 2000 r. oddalił odwołanie K. D. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R., wydanej w dniu 4 lipca 2000 r., stwierdzającej obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązującej do zap [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 czerwca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 35, Sygnatura: III AUa 811/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O ewentualnym dopuszczeniu dowodu z opinii innego biegłego tej samej specjalności medycznej nie może decydować wyłącznie wniosek strony, lecz zawarte w tym wniosku konkretne uwagi i argumenty podważające miarodajność dotychczasowej opinii lub co najmniej miarodajność tę poddające w wątpliwość. W przeciwnym wypadku wniosek taki musi być uznany za zmierzający wyłącznie do nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu, co winno skutkować jego pominięciem (art. 217 § 2 k.p.c.). Sąd Apelacyjny w Katowicach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 maja 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 552/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Choć na pracodawcy niewątpliwie spoczywa obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego, to jednak brak takiego zgłoszenia w odniesieniu do osoby spełniającej warunki podlegania ubezpieczeniu społecznemu nie upoważnia do przyjęcia faktu niepodlegania przez taką osobę ubezpieczeniu, rodząc jedynie powinność objęcia jej ubezpieczeniem (zgłoszenia) z urzędu przez sam organ rentowy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2002 r. w K., sprawy Marzenny B., przeciwko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 maja 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 35, Sygnatura: III AUa 35/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1990 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.), okres pobierania zasiłków uważa się za okres opłacania składek. W konsekwencji powyższego unormowania, treść art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym w maju 1999 r.) należy rozumieć w ten sposób, że dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje z powodu nieopłacenia składek na to ubezpieczenie ... po upływie okresu zasiłkowego. Za powyższą interpretacją pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 maja 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 37, Sygnatura: III APa 171/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca ma prawo oczekiwać i wymagać od pracownika zatrudnionego na kierowniczym stanowisku więcej niż od pracownika szeregowego, ale nie może przerzucać na niego całej odpowiedzialności za brak spodziewanych wyników w pracy, jeżeli swoim zachowaniem przyczynił się w sposób istotny do złego funkcjonowania zakładu pracy. Z UZASADNIENIA Powód - W. R. wnosił ostatecznie o zasądzenie odszkodowania za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez Bakoma SA w W. Wyrokiem z dnia 31 maja 2 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, [48], 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU