STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: V CK 309/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie zasługuje na akceptację pogląd, iż umowy międzynarodowe, zawierane przez państwa, mogłyby być kwalifikowane jednocześnie jako zwykłe stosunki cywilnoprawne podmiotów prawa cywilnego, zawierające prywatnoprawne zobowiązania ze świadczeniem na rzecz osoby trzeciej. Umowy międzynarodowe mogą przyznawać konkretne uprawnienia obywatelom państw je zawierających i wtedy stanowią źródło praw podmiotowych bez potrzeby odwoływania się do konstrukcji cywilnoprawnej umowy ze świadczeniem na rzecz oso [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 65, Sygnatura: I CK 674/04
Data wprowadzenia do systemu: 10-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie apelacyjne, w którym stroną był syndyk po wygaśnięciu jego funkcji na skutek umorzenia postępowania upadłościowego, jest nieważne. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „Społem” Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Ochota w W., przeciwko Miastu Stołecznemu W., o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 23 marca 2005 r., kasacji strony powodowej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2004 r., sygn. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 103, Sygnatura: I KZP 3/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykroczenie określone w art. 135 k.w. może popełnić każda osoba zajmująca się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub przedsiębiorstwie gastronomicznym, przy czym nie ma znaczenia czy jest to właściciel przedsiębiorstwa, osoba pełniąca w nim funkcję kierowniczą, pracownik, wreszcie osoba, która wykonuje pracę w formie "grzecznościowej", sprawując obowiązki sprzedawcy na podstawie umocowania udzielonego przez właściciela lub kierownika przedsiębiorstwa. Nie ma przy tym ró [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 98, Sygnatura: III CZP 94/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zamawiający jest legitymowany do wniesienia skargi na wyrok zespołu arbitrów. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi Gminy G., przeciwko Przedsiębiorstwu Budowlanemu "R." Sp. z o.o. w G., przy udziale Przedsiębiorstwa Budowlanego "D." SA w K., o udzielenie zamówienia publicznego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 10 marca 2005 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, postanowieni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 128, Sygnatura: IV CK 623/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
...Przy ocenie kwestii własności urządzeń przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa przepisami właściwymi są w szczególności art. 49 i art. 191 k.c. Pierwszy z wymienionych przepisów stanowi, że urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu. Objęte art. 49 k.c. unormowanie zawiera wyjątek od zasady przewidzianej w art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: IV CK 628/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle postanowień art. 510 k.c. oraz art. 101 Prawa bankowego, dopuszczalne jest zawarcie umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie spłaty kredytu bankowego. Umowa taka, o ile strony nie postanowiły inaczej, wywołuje skutek rozporządzający i przenosi wierzytelność na cesjonariusza, a strony powinny zawrzeć w niej postanowienie o powrotnym przejściu wierzytelności na cedenta po spłacie przez niego kredytu, co może przybrać postać zastrzeżenia warunku rozwiązującego, którego spełnieni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 137, Sygnatura: V CK 293/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Cena w zakresie obejmującym bezpodstawnie ustalony podatek od towarów i usług (VAT) jest świadczeniem nienależnym. 2. Przedmiotem odnowienia może być także zobowiązanie do zwrotu nienależnego świadczenia. 3. Dopuszczalne jest zawarcie umowy odnowienia pod warunkiem. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Tadeusza Ż., przeciwko Górnośląskiemu Centrum Obrotu Wierzytelnościami, sp. z o.o. w K. o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 27 lutego 2004 r., kasacji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 24 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 99, Sygnatura: III CZP 87/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach, o których mowa w art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.), orzeka sąd w składzie jednego sędziego. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zenona S., Jerzego K., "A." sp. j. w G., przeciwko Kazimierzowi S., Markowi G. i Adamowi Ś., o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 24 lutego 2005 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 100, Sygnatura: III CZP 86/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut zapisu na sąd polubowny, dotyczącego stosunku prawnego pomiędzy wystawcą weksla, a remitentem, jest skuteczny w stosunku do wystawcy weksla także wtedy, gdy pozwanym, obok tegoż wystawcy weksla, jest poręczyciel wekslowy, który nie był stroną umowy poddającej spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "S. A. S." Sp. z o.o. w N., przeciwko Aldonie K. i Andrzejowi M., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 73, Sygnatura: III CZP 89/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Osoba, która jako wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wytoczyła powództwo o odszkodowanie na podstawie art. 294 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. nr 57, poz. 502 ze zm.), traci w tym procesie legitymację czynną po wykluczeniu jej ze spółki prawomocnym wyrokiem sądowym. 2. SN odmawia odpowiedzi na pytanie drugie. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Mariana T., przeciwko Zbigniewowi L., o zapłatę, p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, [48], 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU