STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 632/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ogłoszenie upadłości użytkownika wieczystego nie ma wpływu na wszczęcie przeciwko upadłemu lub już syndykowi postępowania w sprawie wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Z UZASADNIENIA W sprzeciwie od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 20 lutego 2003 r., powód wniósł o zawieszenie postępowania dotyczącego aktualizowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego do czasu rozstrzygnięcia skargi złożonej do Naczelnego Sądu Administ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 1167/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zabezpieczeni wierzyciele mają prawo zaspokoić się z ustanowionego zabezpieczenia, a tylko w zakresie w jakim to nie nastąpi, na zasadach postępowania upadłościowego. Przewłaszczenie jest rzeczywistym przeniesieniem własności - wierzyciel staje się właścicielem rzeczy a jego przedmiotem były w tym przypadku rzeczy oznaczone co do tożsamości, stąd skutki przejścia własności na bank nastąpiły z chwilą zawarcia umów przewłaszczenia. 2. Na gruncie art. 20 Prawa upadłościowego nie można zalicz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 611/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej, stanowiącej współwłasność na okres 10 lat i skutkującej wyłączenie władania przeważającą częścią gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przez osoby uprawnione, na długi okres stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd. Oznacza to, że do dokonania tej czynności była konieczna zgoda wszystkich współwłaścicieli. Zgoda taka nie stanowi zgody osoby trzeciej w rozumieniu art. 63 k.c., przybiera ona postać oświadczenia woli o rozporządzaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 494/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekaz nie jest czynnością prawną zobowiązującą ani rozporządzającą a tylko upoważniającą. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2004 r., Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo Syndyka masy upadłości Biura Inwestycyjnego Code SA z siedzibą w K., skierowane przeciwko Bankowi Handlowemu w W. SA z siedzibą w W. o zapłatę 3 564 895 zł. W motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy ustalił, że nie będący uczestnikiem tego procesu, Zbigniew G., umową z dnia 24 lutego 1999 r., kupił od pozwane [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 1274/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tylko wtedy udzielanie pożyczki nie stanowiło czynności bankowej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. nr 72 z 1992 r., poz. 359 ze zm.), obowiązującej w chwili zawarcia umów przez strony, gdy spółka prawa handlowego udzielała pożyczek na podstawie prawa cywilnego z własnych pieniędzy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Międzynarodowej Korporacji Gospodarczej InCo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 6, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 329/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokument obligacji (przedwojennych) opisując mechanizm waloryzacji nie zawierał samoistnej umownej klauzuli waloryzacyjnej, lecz stanowił powtórzenie obowiązujących w dacie emisji przepisów i powoływał te przepisy jako podstawę przeliczenia. Skoro przepisy te uchylone zostały przez art. 29 dekretu z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu nieumorzonych zobowiązań, upadł wyrażony w obligacjach mechanizm waloryzacji, a zastosowanie miały mechanizmy określone w dekrecie. Z UZAS [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 1024/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro nazwa partii jest obligatoryjnym elementem statutu, to w postępowaniu o wpis do ewidencji podlega badaniu w tych samych granicach jak jego pozostałe postanowienia. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2005 r., Sąd Okręgowy w W. oddalił wniosek Edwarda Jerzego B., Marii D., Grzegorza Ja-na Ł., o wpis do ewidencji partii politycznych partii politycznej pod nazwą "SZTANDAR MATKI BOSKIEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI" wskazując, że wpisanie partii o tej nazwi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 41, Sygnatura: I ACa 1026/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Rozwiązanie za pomocą wypowiedzenia trwałego stosunku zobowiązaniowego wywiera skutki jedynie na przyszłość, wobec czego nie może zniweczyć już spełnionych świadczeń w ramach tego stosunku. 2. Niedopuszczalne na tle umów wzajemnych jest postanowienie umowy nakazujące zwrot świadczenia jednej tylko stronie - takie postanowienie godziłoby w zasadę ekwiwalentności świadczeń stron. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa B [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 407/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść art. 108 ust. 5 prawa autorskiego nie oznacza wyłączenia drogi sądowej, za istnieniem której przemawia art. 2 k.p.c. Z UZASADNIENIA Z. Telewizja Przewodowa - spółka z o.o. w Z. G. wnosiła o ustalenie, że z dniem 1 stycznia 2003 r. ustał jej obowiązek uiszczania na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS wynagrodzenia autorskiego przysługującego twórcom z tytułu reemisji utworów w sieci kablowej. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS domagało się oddalenia powództwa, a w pozwie wzajemnym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: VI ACa 690/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarząd komisaryczny powołany w trybie art. 105 Prawa bankowego nie jest organem spółki akcyjnej działającym na podstawie przepisów k.h. i obowiązanym do stosowania procedury przewidzianej dla podejmowania decyzji przez te organy. Uchwały zarządu komisarycznego nie muszą odpowiadać wymogom określonym w art. 372 k.h. Z UZASADNIENIA Pozwem z dnia 7 września 2000 r., powodowie Grzegorz J. i Wiktor J. wnieśli na podstawie art. 189 k.p.c. o ustalenie: 1. nieistnienia uchwały Zarządu Komis [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, [48], 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU