STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 50, Sygnatura: VII SA/Wa 305/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Budowa studni podlega przepisom ustawy – Prawo budowlane z dnia 24 października 1974 r. (Dz.U. nr 38 z 1974 r., poz. 229 ze zm.), na co wskazuje treść art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustalająca, że warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, określają wymagania w zakresie ustalonym w art. 5 ust. 1–5, przy czym w pkt. 5 mówi się między innymi o zaopatrzeniu w wodę. Przedmiotowe studnie, mające umożliwić zaspokojenia własnego zapotrzebowania w wodę trzech gospodarstw, podleg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: II OSK 255/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przykładowe wymienienie w przepisie art. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 ze zm.) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, dróg i parkingów o trwałej nawierzchni wskazuje na to, iż ustawodawca używając pojęcia „powierzchnie zanieczyszczone” wiązał je z terenami, czyli powierzchnią ziemi, w tym również zabudowanej. Naliczenie zatem opłat za odprowadzanie ścieków w posta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 23 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: I SA/Op 311/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 115 ustawy – Ordynacja podatkowa w brzmieniu przed, jak i po wejściu w życie nowelizacji z dnia 12 września 2002 r. – ma zastosowanie w sytuacji, gdy brak jest możliwości dochodzenia powstałych zaległości od spółki przy ustaleniu, że osoba, na którą jest przenoszona odpowiedzialność, była wspólnikiem spółki w okresie, gdy powstały zaległości podatkowe i pozostaje nim do dnia wydania decyzji przenoszącej odpowiedzialność podatkową. 2. Orzeczenie o odpowiedzialności podatkowej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: III SA/Wa 4080/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT nie można uznać obrotów w wysokości określonej umownie, osiągniętych przez nabywcę towarów. Premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów, nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi. UZASADNIENIE Pismem z dnia 13 czerwca 2005 r., „K.” Sp. z o.o. w W. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w W. o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 maja 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I SA/Gl 90/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Postępowanie interpretacyjne nie jest w istocie postępowaniem podatkowym, nie może też zastępować postępowania podatkowego. Ma ono charakter autonomiczny w stosunku do postępowania podatkowego. 2. Skoro postępowanie interpretacyjne ma charakter autonomiczny w stosunku do postępowania podatkowego, określonego przepisami działu IV Ordynacji podatkowej, organ interpretacyjny nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych ustaleń faktycznych ponad to, co podała strona, jeżeli informacje wni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: III SA/Wa 324/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy załatwianiu sprawy organy podatkowe muszą szczegółowo uwzględnić postanowienia przepisów ustawy VAT, w tym zwłaszcza art. 86 ust. 10 i następnych ustępów oraz art. 17 i art. 18 VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. UZASADNIENE Pismem z dnia 25 lipca 2006 r., Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowe „A.” Sp. z o.o. w W. – skarżąca w rozpatrywanej sprawie, zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w S., o udzielenie w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 19 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: III SA/Wa 3998/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z punktu widzenia przepisów podatkowych, iż sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z tak wydzielonych miejsc postojowych, znajdujących się w danym budynku, podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego. Nie można bowiem dzielić przedmiotu sprzedaży na poszczególne składniki tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie przepisów podatkowych (możliwość zastosowania różnych stawek podatku), skoro przepisy cywilnoprawne traktują tak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: I SA/Gd 17/07
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli element wskazany w art. 146 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT może zostać zaliczony do infrastruktury towarzyszącej, to do całości robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z takim elementem należy stosować stawkę 7% podatku od towarów i usług, na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 2 lit a) wskazanej ustawy. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 31 maja 2005 r., Burmistrz Miasta R. wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 32, Sygnatura: I SA/Gl 94/07
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przychód z odpłatnego zbycia wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, jest przychodem z działalności gospodarczej tylko w oparciu o dyspozycję art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ten właśnie przepis, jako przepis szczególny, rozszerzył zakres przychodów z działalności gospodarczej na przychody ze zbycia - ogólnie rzecz nazywając - majątku podmiotu gospodarczego. Wynika to z użytego w tym przepisie sformu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: III SA/Wa 3620/06
Data wprowadzenia do systemu: 12-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek o przesunięcie terminu nie mógł być potraktowany przez organ jako zażalenie na postanowienie. Przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują instytucji przesunięcia terminu. Organ podatkowy nie mógł potraktować tego wniosku także jako wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia, ponieważ w dniu jego złożenia termin ten nie upłynął. UZASADNIENIE Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z dnia 12 września 2006 r., nr 1461/DCi-1/415/Z/ [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, [48], 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU