STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 maja 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 1989/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 37 "k" ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. nr 25 z 1997 r., poz. 128), organ rentowy wydaje na wniosek urzędu pracy decyzję ustalającą wysokość emerytury w celu ustalenia świadczenia przedemerytalnego - i do tego postępowania, tj. ustalenia wysokości emerytury stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w sprawie świadczeń emerytalnych. Stąd też organ rentowy nie może rozpoznając zgłoszony przez właściwy urząd pracy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 1600/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy świadczenia z ubezpieczenia społecznego należą się tylko w sytuacjach ściśle określonych prawem, to o ich przysługiwaniu nie może decydować wola stron np. wola stron stosunku pracy. Sytuacja taka, gdzie decydujące znaczenie ma wola stron, odnosi się tylko do wzajemnych praw i obowiązków ze stosunku pracy, a nie do świadczeń należnych pracownikowi z funduszu ubezpieczeń społecznych. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2002 r., sprawy Agnieszki K., prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 163/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieznaczne wydłużenie drogi do pracy ze względu na jej dogodniejszy dla pracownika przebieg nie stoi na przeszkodzie w uznaniu zdarzenia za wypadek w drodze do pracy w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 30, poz. 144 z 1983 r. ze zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1975 r. w sprawie zasad i tryb [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 146/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Śmiertelny wypadek osoby prowadzącej działalność gospodarczą przy prowadzeniu tej działalności nie uprawnia do jednorazowego odszkodowania członków jego rodziny na podstawie przepisu art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. nr 46, poz. 250 ze zm.). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2002 r. w B. spr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: III APz 22/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od dnia 1 października 2002 r. sędzia wojskowy ma prawo do dochodzenia na drodze sądowej roszczeń wynikających ze stosunku służbowego. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2001 r., Sąd Okręgowy w W. w oparciu o art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c. odrzucił pozew L. H., skierowany przeciwko Ministrowi Obrony Narodowej w W. o wyrównanie dodatku sędziowskiego za okres od dnia 1 października 1996 r. do dnia 30 kwietnia 2000 r. oraz wydanie orzeczenia, że taki dodatek będzie wypłacany w przyszłości [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 30, Sygnatura: III APa 81/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie błędnego świadectwa pracy nie prowadzi do ustania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym, jeżeli nie podjęto czynności prawnych zgodnych z Kartą Nauczyciela, prowadzących do ustania tego stosunku. W tej sytuacji, nauczycielowi mianowanemu przysługuje roszczenie o dopuszczenie do pracy, jak i roszczenie o wynagrodzenie za okres gotowości do jej wykonywania. Z UZASADNIENIA K. B. wnosił o zasądzenie od Szkoły Podstawowej nr 2 w K. wynagrodzenia za pracę w okresie od dnia 1 września 1995 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 1393/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczenie społeczne rolników jest jednym z szeregu rodzajów ubezpieczenia społecznego rządzącym się odrębnymi regułami i to zarówno co do składki na ubezpieczenie, jak i w szczególności co do wysokości świadczeń z ubezpieczenia. Z zasady samej nie można zatem porównywać tego trybu ubezpieczenia społecznego z innymi ubezpieczeniami. W szczególności zaś, ubezpieczenie rolnika przebiega w jednostkach czasu wyznaczonych kwartałami (art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.), stąd obowiązek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 1596/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba trzecia, która pobrała świadczenie rentowe nie będąc do tego uprawnioną, obowiązana jest do jego zwrotu w kwocie netto, a nie w kwocie brutto, gdyż nie może ona dokonać odliczenia kwoty podatku zaliczkowo odprowadzanego przez organ emerytalno-rentowy na konto podatku osoby uprawnionej do tego świadczenia. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych w O. przekazał w dniu 30 maja 2000 r. na konto J. B. rentę za czerwiec 2000 r. w kwocie 1.214,38 zł netto. J. B. zmarł w dniu 29 maja 2000 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 9, pozycja: 33, Sygnatura: III AUa 1671/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma obowiązku zwrotu zasiłku rodzinnego osoba, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał prawo do takiego zasiłku i która następnie uzyskała status osoby bezrobotnej, nie zawiadamiając Powiatowego Urzędu Pracy o przyznaniu zasiłku rodzinnego, z uwagi na brak właściwego rozeznania co do sposobu postępowania w tego typu przypadkach i nie pobierała zasiłku rodzinnego z Powiatowego Urzędu Pracy. Z UZASADNIENIA E.W. - zgodnie z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w O. wydaną w dniu 13 s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 1333/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam termin "niezdolność do samodzielnej egzystencji" zdefiniowany został w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118) jako spowodowana naruszeniem sprawności organizmu konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy drugiej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Pojęcie to ma zatem szeroki zakres przedmiotowy. Trzeba bowiem odróżnić opiekę, oznaczającą pielęgnację, czyli zapewnienie ubezpi [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, [49], 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU