STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 74, Sygnatura: III CZP 88/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Posiadanie przez spółkę akcyjną z siedzibą w Luksemburgu, udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mającą siedzibę w Polsce, nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. nr 149, poz. 703 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku E. Miroglio S.A. w Luksemburgu, przy uczestnictwie Violetty Aldony M., Centrum Mody – Warszawa Sp. z o.o. i Banku Amerykańskiego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 66, Sygnatura: II PZP 1/05
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sprawie o sprostowanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu droga sądowa jest dopuszczalna; 2. Do rozpoznania takiej sprawy właściwy rzeczowo jest sąd rejonowy - sąd pracy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Piotra Ł., przeciwko "ELANA" Spółce Akcyjnej w T., o sprostowanie świadectwa pracy i sprostowanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 17 lutego 2005 r., zagadnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 101, Sygnatura: III CZP 80/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, oświadczenie, o którym mowa w art. 97 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. nr 72 z 2002 r., poz. 665 ze zm.), podlega badaniu według stanu prawnego obowiązującego w dacie jego złożenia. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w W. Oddziału Centrum w S., przy uczestnictwie dłużnika Marka O., o nadanie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 119, Sygnatura: III CZP 82/04
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Akcjonariusz spółki, który był członkiem jej zarządu, nie jest legitymowany do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na dochodzenie przeciwko niemu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jana B., przeciwko "D. Spółce Akcyjnej" w K., o stwierdzenie nieważności uchwał, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 9 lutego 2005 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 87, Sygnatura: V KK 377/04
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasady prawidłowej odprawy celnej nakazują osobie przystępującej do odprawy celnej towaru przedstawienie organowi celnemu rzetelnych i zgodnych z prawdą dokumentów, które w momencie podejmowania przez ten organ czynności zmierzających w konsekwencji do dopuszczenia importowanej rzeczy do obrotu w kraju, naliczenie zgodnej z obowiązującymi przepisami stawki celnej oraz podatku. Podjęcie w późniejszym czasie przez sprawcę próby konwalidacji wcześniejszych uchybień realizujących znamiona oszustw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 93, Sygnatura: II KK 231/04
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do oceny, czy już upłynął termin przedawnienia karalności czynu zabronionego, popełnionego przed dniem wejścia w życie Kodeksu karnego skarbowego, stosuje się przepisy tegoż Kodeksu karnego skarbowego i to niezależnie od tego, która ustawa przy orzekaniu jest względniejsza dla sprawcy zgodnie z art. 2 § 2 k.k.s. 2. O tym, czy okres przedawnienia liczony będzie w oparciu o pkt 1 albo pkt 2 z § 1 art. 44 k.k.s., decydujące znaczenie ma kwalifikacja prawna rzeczywiście przypisana do popełnio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 69, Sygnatura: I CK 505/04
Data wprowadzenia do systemu: 10-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Walne zgromadzenie może odwołać członka rady nadzorczej wybranego w głosowaniu grupowym. Taki rodzaj głosowania nie wyłącza ponownych wyborów do rady przy zastosowaniu przepisu art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Skarbu Państwa – Ministra Skarbu Państwa, przeciwko Wydawnictwu Naukowemu PWN SA w W., o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 21 stycznia 2005 r., kasacji strony pozwanej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 71, Sygnatura: I CK 528/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powiernicze zbycie przez wspólnika spółki z o.o. wszystkich udziałów powoduje utratę praw przyznanych mu osobiście. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „Tankpol” Spółki z o.o. w S., przeciwko ORLEN Petro Tank Spółce z o.o. w W., przy udziale interwenienta ubocznego Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen” SA w P., o stwierdzenie nieważności uchwał i ustalenie, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 21 stycznia 2005 r., kasacji strony powodowej, od wyroku Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 80, Sygnatura: I KZP 31/04
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbycie rzeczy zajętej w postępowaniu egzekucyjnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, może wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. - mimo przewidzianej w art. 848 k.p.c. możliwości kontynuowania postępowania egzekucyjnego przeciwko nabywcy rzeczy - o ile zaistnieje skutek w postaci udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela. Sąd Najwyższy, przy udziale Prokuratora Prokuratury Krajowej, w sprawie Krzysztofa K., po rozpoznaniu, przedstawion [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 70, Sygnatura: V CK 767/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpis do księgi wieczystej hipoteki umownej zabezpieczającej wierzytelność z tytułu ceny nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, sprzedanej w jego imieniu przez Wojskową Agencję Mieszkaniową, następuje na rzecz Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. Oddziału Regionalnego we W., przy uczestnictwie Zdzisława P. i Grażyny P., o wpis hipoteki umownej, po rozpoznaniu, [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, [49], 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU