STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 38, Sygnatura: II AKz 700/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Racją podstawową podjęcia w toku postępowania przygotowawczego decyzji o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych lekarzy psychiatrów celem ustalenia poczytalności podejrzanego tempore criminis jest istnienie przynajmniej uzasadnionych wątpliwości co do jego poczytalności. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy, na podstawie art. 435 k.p.k., zwrócił sprawę prokuratorowi celem usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego. Zażalenie na to postanowienie złożył [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 61/07
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Mając na uwadze, że czas stosowania tymczasowego aresztowania, co na podstawie art. 251 § 2 k.p.k. sąd musi zawsze oznaczyć w postanowieniu, należy określać na podstawie czynności procesowych, jakie ma zabezpieczyć, przy braku odesłania w rozdziale 65 b k.p.k. do art. 263 k.p.k., stwierdzić trzeba, że czas trwania tymczasowego aresztowania osoby, wobec której wydano postanowienie o przekazaniu, jest wyznaczany zakresem czynności potrzebnych do realizacji tego postanowienia i terminem jego wyk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 54, Sygnatura: II AKo 230/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Przepis § 4 art. 60 k.k. znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy w czasie toczącego się postępowania przygotowawczego podejrzany zachowa się w sposób w przepisie tym określony (a nie kiedykolwiek później) to znaczy: poza złożeniem wyjaśnień we własnej sprawie, ujawni przed organem ścigania (chociażby niewłaściwym ale uprawnionym do ścigania przestępstw) i przedstawi istotne okoliczności, nieznane do tej pory temu organowi, przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności, a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz 634/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozstrzygnięcie sądu, wykluczające możliwość połączenia w karę łączną kilku kar pozbawienia wolności wymierzonych z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, za przestępstwa pozostające w zbiegu, w oparciu o brak przesłanki z art. 69 k.k. do zawieszenia wykonania kary łącznej, jest rozstrzygnięciem w przedmiocie wymiaru kary, a nie tylko warunków wydania wyroku łącznego i dlatego powinno zawsze zapaść po przeprowadzeniu rozprawy głównej, w formie wyroku. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 584/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skazanie za zbiegające się przestępstwa na kary zasadnicze pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności, popełnione zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw, skutkuje obligatoryjnym wymierzeniem kary łącznej pozbawienia wolności, według zasad określonych w przepisie art. 87 k.k. i to także wówczas, gdy kara ograniczenia wolności została już zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKz 635/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie przez sąd a quo, iż orzeczenie wobec podejrzanego surowej kary jest realne, rodzi domniemanie, że może on podejmować próby bezprawnych działań wpływających na prawidłowy tok prowadzonego przeciwko niemu postępowania. Jednocześnie realność orzeczenia surowej kary (art. 258 § 2 k.p.k.) może stanowić - przy istnieniu dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów - samodzielną przesłankę stosowania środków zapobiegawczych, w tym także tymczasowego areszt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 322/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie wystarczy wskazanie w skardze apelacyjnej na fakt, że wśród świadków są też tacy, którzy nie potwierdzają wersji ustalonej przez sąd lub wręcz jej przeczą i przedstawienie w oparciu o tak selektywnie zestawione dowody alternatywnej wersji możliwego przebiegu zdarzenia. Zarzut będzie bowiem skuteczny wtedy dopiero, gdy formułujący go wykaże, lub w wysokim stopniu uwiarygodni, że ocena dowodów dokonana przez sąd meriti jest błędna, że sąd ten niesłusznie odrzucił dowody zasługujące na wiar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 55, Sygnatura: II AKz 616/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarty a w art. 85 k.k. zwrot "zanim zapadł pierwszy wyrok" odnosi się do pierwszego chronologicznie a nie pierwszego historycznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) wyroków. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 23 października 2006 r., Sąd Okręgowy w W., na podstawie art. 572 k.p.k., umorzył postępowanie o wydanie wyroku łącznego w stosunku do skazanego Mirosława Sz., obejmującego skazania w sprawach sygn. akt: - XVIII K 28/97 Sądu Wojewódzki [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 626/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Błędne jest przekonanie, jakoby sam zarzut popełnienia zbrodni lub występku zagrożonego w sankcji przepisu, typizującego czyn zabroniony, karą pozbawienia wolności, której górna granica nie jest niższa od lat 8, stanowił samodzielną podstawę stosowania środka zapobiegawczego. W istocie rzeczy przepis art. 258 § 2 k.p.k. nie ustanawia żadnej odrębnej samodzielnej podstawy stosowania tymczasowego aresztowania. W treści tego przepisu ustawodawca zawarł bowiem jedynie uprawnienie adresowane do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 612/06
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach dotyczących grup przestępczych, obejmujących kilkadziesiąt osób, którym zarzuca się popełnienie wielu przestępstw, nie jest możliwe szybkie zebranie, zabezpieczenie i weryfikacja materiału dowodowego. Następuje to sukcesywnie i dotyczy kolejnych podejrzanych. Nie może to jednak prowadzić do sytuacji, w której dalsze pozostawanie podejrzanego w areszcie tymczasowym motywowane jest koniecznością przeprowadzenia tych czynności procesowych, które organ prowadzący postępowanie mógł prze [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, [49], 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU