STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 1430/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia językowa art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.) prowadzi do wniosku, że ocenie sądu podlegają nie tylko przesłanki formalne do wymierzenia płatnikowi składek dodatkowej opłaty, tj. czy płatnik nie opłacił składki lub opłacił ją w zaniżonej wysokości oraz czy opłata nie przekracza kwoty zaległych składek, lecz również celowość wymierzenia opłaty i jej wysokość. Bezspornie, wymierzona opłata dodatkowa mieści s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 1270/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie, iż pozaszkolne formy kształcenia powinny trwać co najmniej 3 miesiące (chodzi zapewne o 3 miesiące w okresie jednego roku szkolnego), są interpretacją przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 19 z 2000 r., poz. 239 - tekst jedn.) w związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. nr 60, poz. 278) oraz w związku z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 36, Sygnatura: III AUa 1471/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Urlop bezpłatny udzielany przez pracodawcę w celu prowadzenia prac naukowo-badawczych za granicą jest okresem składkowym w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.). Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni J. K., urodzona dnia 29 sierpnia 1937 r., wystąpiła z wnioskiem o emeryturę, który decyzją wydaną przez I Oddział ZUS w W. został załatwiony pozytywnie. Wnioskodawczyni przyzn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 41, Sygnatura: III AUa 1061/01
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sędziemu sądu powszechnego nie przysługuje od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku w drodze do pracy lub w drodze z pracy. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2002 r. w B., apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O., od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w O. IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 2312/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O tym, czy spożywanie alkoholu w czasie pracy względnie znajdowanie się w czasie i miejscu pracy w stanie nietrzeźwym pozwala przyjąć, że nastąpiło zerwanie związku z pracą i co za tym idzie, że zaistniały w takiej sytuacji wypadek przy pracy nie pozostaje w związku z pracą, powinny zawsze zdecydować okoliczności konkretnej sprawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 1344/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z przepisem art. 36 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118), za pracę równorzędną z pracą górniczą uważa się m.in. zatrudnienie przy innych pracach, nie dłuższe niż 5 lat, do których pracownicy wykonujący pracę górniczą lub równorzędną przeszli w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 - 4. Intencją ustawodawcy jest zatem umożl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 1035/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cioteczny brat (syn siostry ojca) ubezpieczonego rolnika nie jest osobą uprawnioną do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2002 r. w Białymstoku, apelacji Kasy Rolniczego Ubezpiec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 3681/01
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz. 636 z późn. zm.) ma zastosowanie tylko w przypadku powstania niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia, a nie w wypadku dalszej niezdolności, która powstała w okresie tego ubezpieczenia, w warunkach określonych w art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2002 r., sprawy z odwołania Andrze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 739/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 38 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118) - okresem zaliczalnym do pracy górniczej jest okres wykonywania przez młodocianego na obszarze Państwa Polskiego pracy górniczej lub równorzędnej, w co najmniej połowie wymiaru czasy pracy, na warunkach określonych w przepisach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1975 r. (W praktyce okresy równorzędne nie wchodzą tutaj w rachubę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 33, Sygnatura: III AUa 1391/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoby korzystające z urlopu wychowawczego i prowadzące w tym samym czasie pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają od dnia 1 stycznia 1999 r. obowiązkowo ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 17 lutego 2000 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R., powołując się na przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnien [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, [50], 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU