STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 72, Sygnatura: I CK 410/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu w sprawach gospodarczych, niepowołanie w odpowiedzi na pozew twierdzeń i zarzutów mających znaczenie dla oceny legitymacji czynnej oraz zasadności powództwa, pozbawia pozwanego prawa zgłaszania w tym zakresie zarzutów w toku postępowania. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Akma Spółki z o.o. we W., przeciwko Adextra SA w P., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 19 stycznia 2005 r., kasacji strony pozwanej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 64, Sygnatura: II PK 126/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cechą każdego stosunku pracy jest istnienie swoiście rozumianej lojalności, która nie wyraża się tylko w obowiązku realizacji ustawowych i umownych obowiązków, ale również w nieujawnianiu przez pracownika informacji związanych z wykonywaną pracą czy działalnością prowadzoną przez pracodawcę, przy czym nie musi się to od razu wiązać z zakazem podejmowania działalności konkurencyjnej. Możliwa jest bowiem sytuacja, w której pracownik podejmuje zatrudnienie u nowego pracodawcy, będącego konkurent [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 53, Sygnatura: IV CK 426/04
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (jedn. tekst Dz.U. nr 124 z 2001 r., poz. 1361 ze zm.) ma zastosowanie do hipoteki zabezpieczającej kredyt udzielony na budowę domów mieszkalnych, jeżeli podział nieruchomości obciążonej, polegający na przeniesieniu własności części nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, nastąpił po wejściu w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy Kodeks postępow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 52, Sygnatura: IV CK 426/04
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (jedn. tekst Dz.U. nr 124 z 2001 r., poz. 1361 ze zm.) ma zastosowanie do hipoteki zabezpieczającej kredyt udzielony na budowę domów mieszkalnych, jeżeli podział nieruchomości obciążonej, polegający na przeniesieniu własności części nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, nastąpił po wejściu w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy Kodeks postępow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: III CZP 67/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Istnienie prawomocnego wyroku nakazującego opróżnienie i opuszczenie lokalu, wydanego w okresie biegu terminu przewidzianego w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 71, poz. 733 ze zm.), uniemożliwia osobie zajmującej ten lokal bez tytułu prawnego, wstąpienie w stosunek najmu na podstawie wymienionego przepisu. 2. Sąd Najwyższy odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: III CZP 75/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Roszczenie członka stowarzyszenia o ochronę jego członkostwa przed niezgodnym z prawem lub statutem wykreśleniem ze stowarzyszenia podlega rozpoznaniu na drodze sądowej. 2. SN odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Andrzeja K. i Michała K., przeciwko Stowarzyszeniu Kupców i Ogrodników "Wrocławska Giełda Kwiatowa" we W., o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 6 s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu NajwyższegoRocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 151, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje składniki wymienione w art. 551 k.c., chyba że co innego wynika z przepisu szczególnego lub z woli stron (art. 552 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego S.A. w G., przeciwko Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu „Complex” Spółkce z o.o. w G., o wydanie ruchomości lub zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 18 marca 2003 r., na rozprawie, kasacji pozwanego, od wyroku Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 156, Sygnatura: III CZP 77/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego w miejsce zmarłego najemcy podlega rozpoznaniu w postępowaniu zwykłym. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Romany B., przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa, o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 20 listopada 2003 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem z dnia 17 cze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 51, Sygnatura: V CK 287/04
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 60 ust. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 ze zm.) nie ma zastosowania w razie łączenia dwóch publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez przejęcie jednego z nich. W takim wypadku, odpowiedzialność za zobowiązania zakładu przejmowanego ponosi zakład przejmujący. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "PGF URTICA" Spółki z o.o. we W., przeciwko Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we W., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 54, Sygnatura: III CK 55/04
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnota mieszkaniowa może nabywać majątek. Sąd Najwyższy, w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Budynku przy ul. Lwowskiej 18 w L., przeciwko dłużniczce Ewie O., o egzekucję z nieruchomości, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na rozprawie w dniu 10 grudnia 2004 r., kasacji wierzyciela, od postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 7 października 2003 r., sygn. akt II Cz 533/03, uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Sądu Rejon [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, [50], 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU