STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 38, Sygnatura: I ACa 222/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-01-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podobnie jak w przypadku umowy o dzieło, tak i przy umowie o roboty budowlane, decydujące znaczenie dla powstania obowiązku zapłaty wynagrodzenia ma odbiór robót i choć regułą jest prowadzenie odbioru w formie pisemnej w postaci tzw. protokołu odbioru, skuteczne może być również dokonanie faktycznego odbioru bez sporządzania formalnego protokołu. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 14 września 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Romana B., Elżbiety B., Czesława B. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: VI ACa 366/05
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sposób doręczenia wezwania do wykupu weksla nie ma wpływu na skuteczność tego wezwania. Wezwanie do zapłaty z pominięciem dłużnika głównego nie ma natomiast znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy wobec treści art. 47 Prawa wekslowego i w świetle istoty odpowiedzialności solidarnej dłużników. 2. Zawarty przez dłużnika głównego układ nie ma żadnego wpływu na zobowiązanie poręczyciela. Układ, będący w znacznej mierze wynikiem dobrej woli wierzyciela, stanowi rezygnację z jego uprawnień jedynie w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 54/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gwarancja jest samoistną odpowiedzialnością za nieosiągnięcie obiecanego i gwarantowanego rezultatu w postaci niezaciągnięcia zobowiązania lub niespełnienia świadczenia przez osobę trzecią. Nie ma ona charakteru akcesoryjnego, tylko losowy i rodzi pierwotną odpowiedzialność odszkodowawczą. Gwarant może się przy tym zwolnić z obowiązku naprawienia szkody przez spełnienie przyrzeczonego świadczenia ciążącego na dłużniku (upoważnienie przemienne – facultas alternativa). Sąd Apelacyjny w Wa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 384/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 815 § 3 k.c. nakłada na zakład ubezpieczeń tylko obowiązek wykazania, że kontrahent podał niezgodnie z prawdą okoliczności, o które zapytywał we wniosku. Przeprowadzenie tego dowodu prowadzi do uwolnienia go od odpowiedzialności, chyba że ubezpieczający wykaże, że okoliczności te nie mają wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku objętego umową. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Piotra K., pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: VI ACa 1088/04
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych nie zawierała odesłania w zakresie postępowania rejestrowego do żadnych innych przepisów regulujących prowadzenie rejestrów sądowych. Fakt ten uniemożliwia stosowanie takich przepisów do prowadzenia ewidencji partii politycznych w drodze analogii. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym wyrokiem z dnia 22 czerwca 2004 r., Sąd Okręgowy w W., w sprawie z powództwa Stronnictwa D., przeciwko Rafałowi Sz. i S. Spółce z o.o. w J., o ustalenie nieważ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 sierpnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: I ACz 671/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tytuł egzekucyjny, o którym mowa w art. 170 Prawa upadłościowego (rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe, tekst jedn. Dz.U. nr 118 z 1991 r., poz. 512 ze zm.) nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2005 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa Banku Spółdzielczego w B., przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Prezydenta Miasta B. i Ministra Skar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 lipca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 368/05
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Kara umowna jest surogatem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego (art. 483 § 1 k.c.). Zastrzeżenie jej w przypadku zobowiązań pieniężnych jest co do zasady nieważne. 2. Zastrzeżenie w umowie "kary umownej" w wysokości trzykrotności odsetek ustawowych należy uznać za ustalenie odsetek umownych, dokonując wykładni treści umowy przy uwzględnieniu kryteriów określonych w art. 65 § 2 k.c. Decydująca jest treść zobowiązania i wola stron, nie zaś okr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 23/05
Data wprowadzenia do systemu: 15-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podniesienie przez dłużnika wekslowego zarzutów ze stosunku podstawowego (porozumienia wekslowego) nie powoduje utraty przez posiadacza weksla formalnej i materialnej legitymacji wekslowej. W dalszym ciągu zatem to na dłużniku wekslowym ciąży obowiązek udowodnienia, że weksel został wypełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem (art. 6 k.c.). Nie ma podstaw, aby ciężar dowodzenia okoliczności ze stosunku podstawowego, uzasadniających uzupełnienie weksla, przerzucać na wierzyciela wekslowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: VI ACa 222/05
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązkiem pełnomocnika podejmującego się reprezentowania podatnika przed organami skarbowymi jest staranne działanie nakierowane na uzyskanie zgodnej z prawem a zarazem najbardziej korzystnej dla mocodawcy decyzji administracyjnej, umiejętne wykorzystanie w tym celu wiedzy prawniczej a w tym instrumentów proceduralnych oraz informowanie mocodawcy o podejmowanych czynnościach, ich skutkach prawnych oraz skutkach ewentualnych zaniechań, w tym zaniechania płacenia podatku po uprawomocnieniu si [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 43, Sygnatura: I ACa 1404/03
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Istnienie długu, czy też status dłużnika - to określenie sytuacji prawnej. To zaś powoduje, że powód ma rzeczywiście istniejącą potrzebę ochrony prawnej. Oznacza to tym samym istnienie interesu prawnego w wytoczeniu powództwa o ustalenie. 2. Bez względu na to, jak zostanie zakwalifikowany skutek odmowy potwierdzenia czynności zawartej z przekroczeniem umocowania, czy jako bezskuteczność umowy, czy też jako jej nieważność, mamy do czynienia z sytuacją, w której stwierdzenie nieważności umo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, [50], 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU