STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie dnia 1 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKp 143/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanka z art. 258 § 2 k.p.k. w postaci zagrożenia surową karą jest oceniana przez pryzmat zagrożenia ustawowego, przewidzianego za dane przestępstwo i jako samodzielna podstawa utrzymywania tymczasowego aresztowania winna być ostrożnie stosowana. Z UZASADNIENIA Prokurator Apelacyjny wystąpił z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec A. F. do dnia 4 marca 2007 r., tj. na okres 1 roku i 3 miesięcy. Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2006 r., Sąd Apelacyjny w W. w II Wydziale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 7 września 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 54, Sygnatura: II AKa 135/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zgodnie z treścią art. 424 § 1 k.p.k., uzasadnienie wyroku winno zawierać m.in. wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych. Spełnienie tego obowiązku nie może polegać na globalnym odwołaniu się do dowodów przeprowadzonych na rozprawie. Niezbędne jest bowiem logiczne powiązanie poszczególnych dowodów z określonymi okolicznościami faktycznymi, które wymagają udowodnienia. Takie rozumie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 41, Sygnatura: II AKzw 910/06
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądem właściwym do rozpoznania skargi skazanego na podstawie art. 7 § 2 k.k.w. jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu została wydana zaskarżona decyzja, a nie ten sąd, w którego okręgu przebywa skazany w czasie rozpoznawania tej skargi. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2006 r., sprawy Artura K., na skutek zażalenia skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w O. z dnia 10 sierpnia 2005 r., zaskarżone postanowienie utrzymał w mocy. Z UZASA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 63, Sygnatura: II AKz 555/05
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 2 § 2 k.p.k., rozstrzygnięcie sądu opierać się powinno na prawdziwych ustaleniach faktycznych. W sprawach o uznanie za nieważne orzeczeń wskazanych w art. 1 ustawy, z uwagi na to, że wydane zostały z powodu działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, sąd a quo może w pierwszej kolejności ustalić czy wnioskodawca istotnie popełnił przypisane mu w kwestionowanym orzeczeniu czyny, a następnie zbadać związek pomiędzy wydaniem orzeczenia a działalnością, o jakiej m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu dnia 28 listopada 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 40, Sygnatura: II AKo 330/06
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. "Waga" stawianych oskarżonym zarzutów nie może przesądzać o "wadze" całej sprawy. 2. Odstępstwo od właściwości rzeczowej powinno następować wyjątkowo, przy wystąpieniu ściśle rozumianych okoliczności wskazanych w art. 25 § 2 k.p.k. Oczywistym jest fakt, że właściwość sądu rejonowego obejmuje sprawy o różnej wadze i o różnym stopniu zawiłości, tak pod względem faktycznym, jak i prawnym, ale tylko w przypadku ich "szczególnej zawiłości" lub "szczególnej wagi" rozważać można zmianę właściwo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 45, Sygnatura: II AKz 598/06
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastosowanie przez sąd I instancji środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania z zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie zmianie na określone poręczenie majątkowe złożone w wyznaczonym przez ten sąd terminie oznacza, że nadal istnieją wszelkie przesłanki do stosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Wskazuje to jednocześnie, że wystarczającym środkiem zapobiegawczym będzie poręczenie majątkowe, o ile zostanie wpłacone we wskazanym terminie. W przeciwnym razie podej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: II AKz 560/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Złożenie przedmiotów do depozytu sądowego obliguje sąd do przedsięwzięcia odpowiednich czynności zmierzających do ustalenia podmiotu uprawnionego do ich odbioru, a w razie jego braku - do określenia charakteru tych przedmiotów celem wydania orzeczenia w przedmiocie przepadku. 2. Przedmioty pochodzące z przestępstwa lub korzyści, o jakich mowa w art. 45 § 1 k.k., podlegają przede wszystkim zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi, a dopiero wtedy, gdy taki uprawnio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 listopada 2005 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 5, pozycja: 23, Sygnatura: II AKa 343/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej polega także na udziale w popełnianiu przestępstw, dla których dokonania grupa została zawiązana. Taka interpretacja nie może uchodzić za wykładnię rozszerzającą. Jest bowiem oczywistym, że skoro istnieje grupa o wyznaczonych celach przestępczych, kierowana przez jedną osobę lub nawet grupę osób, o pewnym, chociażby podstawowym stopniu zorganizowania, prowadząca systematyczną działalność przestępczą przy wykorzystaniu tych samych możliwośc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 41, Sygnatura: II AKz 574/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozbawienie wolności osoby skazanej w I instancji powinno być analizowane na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej EKPCz), nie zaś na podstawie art. 5 ust. 1 pkt c EKPCz, również wówczas, gdy prawo krajowe uznaje je za tymczasowe aresztowanie ze względu na procedurę odwoławczą od wyroku skazującego. Z UZASADNIENIA (...) Postanowieniem z dnia 9 października 2006 r., Sąd Okręgowy w W. określił czas stosowania środka zapobiegawczego w postaci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 31, Sygnatura: II AKo 193/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach, w których sądem właściwym do wznowienia postępowania jest sąd okręgowy, znajduje zastosowanie tryb określony w art. 429 k.p.k., który nie przewiduje przymusu adwokackiego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu, w sprawie skazanego Marka K., zażalenia, wniesionego przez skazanego, na zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 11 października 2006 r., sygn. akt V Ko 57/06, w przedmiocie odmowy przyjęcia zażalenia, na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., postanawia [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, [50], 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU