STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postępowanie odwoławcze w zamówieniach publicznych - Oksana Ievsiukowa, Arkadiusz Kostrzewa

Rocznik: 2011, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 23-05-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie odwoławcze w zamówieniach publicznych - Oksana Ievsiukowa, Arkadiusz Kostrzewa 1. Podstawy wniesienia odwołania Pouczenie o środkach ochrony prawnej, a do takich środków należy odwołanie, przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinno się znaleźć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1]. W systemie prawa zamówień publicznych obowiązuje zasada instancyjności środków ochrony prawnej, polegająca na możliwości dokonania kontroli spos [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego - dr Czesław Paweł Kłak

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 13, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego - dr Czesław Paweł Kłak Wyrok nakazowy w postępowaniu karnym skarbowym 1. Postępowanie nakazowe w powszechnym procesie karnym Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego z 1997 r.[1] postępowanie nakazowe dopuszczalne jest, gdy sprawa dotyczy przestępstwa podlegającego rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, a sąd oceni na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału dowodoweg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Podstawy skargi kasacyjnej wnoszonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Mirosław Karpiuk, Alicja Bogusz

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 11, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawy skargi kasacyjnej wnoszonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Mirosław Karpiuk, Alicja Bogusz Wstęp W świetle Konstytucji RP postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.[1] Rozwiązanie to należy rozpatrywać łącznie z przyznanym konstytucyjnie prawem do sądu.[2] Podniesiona do rangi zasady konstytucyjnej instancyjna kontrola sądowa ma zapobiegać pomyłkom i arbitralności mającym miejsce w pierwszej instancji. Uniemożliwienie zaskarżenia do sądu wyższej instancji orzecze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Innowacyjna gospodarka - mgr Zofia Paderewska

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 12, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Innowacyjna gospodarka - mgr Zofia Paderewska 1. Wprowadzenie Polska gospodarka pod względem innowacyjności znajduje się na dalekim miejscu wśród państw Unii Europejskiej. Najlepsze wyniki w tym zakresie mają: Szwecja, Finlandia, Dania, Niemcy, Wielka Brytania. Na podstawie badań dokonanych przez Komisję Europejską przewiduje się, że Polska może osiągnąć średni poziom innowacyjności w Unii za około dwadzieścia lat. W związku z tym, że jesteśmy w tyle za większością państw europejskich, koniecz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

„Rzecznik Praw Obywatelskich jako konstytucyjny organ stojący na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela”- Oksana Ievsiukowa, Hanna Szymańska

Rocznik: 2010, miesiąc: 10, pozycja: 10, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Rzecznik Praw Obywatelskich jako konstytucyjny organ stojący na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela”- Oksana Ievsiukowa, Hanna Szymańska 1. Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich Pozycję ustrojową instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich określają cztery podstawowe elementy: usytuowanie urzędu względem innych organów państwowych (ze szczególnym uwzględnieniem parlamentu), unormowania prawne urzędu, wymogi formalne stawiane kandydatowi na urząd oraz zasady jego p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Podstawy normatywne funkcjonowania cywilnych służb specjalnych w Polsce

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 6, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mirosław Karpiuk Podstawy normatywne funkcjonowania cywilnych służb specjalnych w Polsce Wstęp Służby specjalne zostały powołane w celu zdobywania informacji mających istotne znaczenie z punktu widzenia zagwarantowania bezpieczeństwa państwa, w tym niezakłóconego działania jego organów konstytucyjnych. To jest podstawowy cel działania służb, któremu mogą być przyporządkowane inne cele szczegółowe, niemniej jednak za ich pośrednictwem powinno się dążyć do możliwie skutecznej realizacji celu gł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Status prawny wojskowych służb specjalnych - Mirosław Karpiuk

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 7, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Status prawny wojskowych służb specjalnych - Mirosław Karpiuk Wstęp Służby specjalne zostały powołane w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa. Jak już sama nazwa wskazuje, są to wyspecjalizowane organy, które posiadają szczególny status oraz szczególne przywileje. Do służb specjalnych w Polsce zalicza się Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencję Wywiadu (AW), Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), Służbę Wywiadu Wojskowego (SWW) oraz Centralne Biuro An [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Problematyka korupcji w działalności kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli - Mirosław Karpiuk, Renata Kłapińska

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 3, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Problematyka korupcji w działalności kontrolnej Najwyższej Izby Kontroli - Mirosław Karpiuk, Renata Kłapińska Wstęp Zjawisko korupcji jest niezwykle destabilizujące nie tylko dla sfery publicznej, ale również dla sfery społecznej. Stając się elementem życia społecznego zmienia tym samym wzorce postępowania, które to wzorce zachowania korupcjogenne mogą z czasem traktować jako normalne, czy akceptowalne. Zdarza się tak, że instytucje powołane do walki z korupcją same stają się podatne na wpływy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Nadzór sądu nad czynnościami komornika sądowego - mgr Arnold Pander

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 5, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nadzór sądu nad czynnościami komornika sądowego - mgr Arnold Pander Kwestia nadzorowania z urzędu czynności egzekucyjnych przez komornika sądowego od lat była kontrowersyjna w doktrynie prawa. Do czasu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. nr 172, poz. 1804), która weszła w życie w dniu 5 lutego 2005 r., w orzecznictwie i piśmiennictwie przeważało jednak stanowisko, że art. 759 § 2 k.p.c. nie zezwala na uchylenie lub zmianę prawomocnej czynności egzek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Formy rozstrzygania przez Naczelny Sąd Administracyjny

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 2, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mirosław Karpiuk, Alicja Bogusz Formy rozstrzygania przez Naczelny Sąd Administracyjny Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, co do zasady, ma charakter kasacyjny, oznacza to, że uwzględniając skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny uchyla zaskarżone orzeczenie sądu pierwszej instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania[1]. Będąc związanym granicami skargi kasacyjnej NSA związany jest również zakazem reformationis in peius, oznaczającym zakaz orzekania na niekorz [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU