STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 9, pozycja: 63, Sygnatura: III SA/Kr 427/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Regulacja art. 52a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.) funkcjonuje niezależnie od istniejących już wcześniej regulacji tej ustawy, przewidujących odpowiedzialność karną za wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych albo przetwarzanie słomy makowej. Ustawodawca odrębnie penalizuje zatem czyn m.in. wytwarzania środka odurzającego, substancji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 28 listopada 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II Ca 1555/18
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niezbędną przesłanką nabycia przez zasiedzenie własności jest samoistne posiadanie, które zgodnie z art. 172 § 1 k.c. polega na tym, że posiadacz rzeczy zachowuje się tak, jakby przysługiwało mu prawo własności. Sam dysponuje posiadaną rzeczą i sam o niej decyduje. Posiadaczem samoistnym jest ten, kto rzeczą faktycznie włada z zamiarem władania dla siebie. Wola władania dla siebie nie może być ukryta. Zamiar władania dla siebie musi być jednoznaczny i jawny dla otoczenia. Wola posiadacza włada [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: IV CSK 386/18
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wysokość zadośćuczynienia musi przedstawiać odczuwalną wartość ekonomiczną adekwatną do warunków gospodarki rynkowej. Kompensacyjna funkcja zadośćuczynienia oznacza, że przyznana suma pieniężna ma stanowić przybliżony ekwiwalent poniesionej szkody niemajątkowej, wynagradzać doznane cierpienia fizyczne i psychiczne oraz ułatwiać przezwyciężenie ujemnych przeżyć. Jakkolwiek nie może naprawić krzywdy już doznanej, to w braku lepszego środka powinna dać pokrzywdzonemu rodzaj satysfakcji oraz umoż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 1186/18
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podjęcie uchwały odwołującej członka zarządu po tym, gdy sam skutecznie złożył rezygnację, jest sprzeczne z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1892). Nie można bowiem odwołać z zarządu osoby, która funkcji tej już nie pełni. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2019 r., na rozprawie, sprawy z powództwa B. H., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej M. 59-63/ (...) 2 w P., o uchylenie uchwały, na skutek apelacji p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 listopada 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: I ACa 687/18
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dokonując wykładni art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z zastosowaniem porządku preferencji, przyznającej pierwszeństwo regule języka prawnego, przed dyrektywami znaczeniowymi języka właściwego dla określonych dziedzin i języka potocznego, należy mieć na uwadze, że ustawodawca statuując roszczenia, przysługujące właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, w sytuacji kiedy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo j [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 listopada 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 8, pozycja: 56, Sygnatura: II SA/Lu 406/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powody, dla których nastąpiło wyłączenie spornego budynku z ewidencji zabytków, wskazane w dokumentach związanych z wyłączeniem, powinny być uwzględnione przy ponownym jego włączaniu do ewidencji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że skoro celem ujęcia obiektu w ewidencji zabytków jest jego ochrona ze względu na szczególne cechy, które można określić ogólnie jako „zabytkowe”, to ocena tych cech przy włączaniu i wyłączaniu obiektu do ewidencji musi prowadzić do odmiennych wniosków. Wo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: IX Ca 1195/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie ma podstaw do stosowania w przypadku rozliczenia konkubinatu przepisów dotyczących małżeńskich stosunków majątkowych, nawet w drodze analogii, ponieważ oznaczałoby to de facto zrównanie pod tym względem małżeństwa i konkubinatu – do czego nie ma prawnej podstawy. W szczególności zaś dlatego, że burzyłoby to ukształtowany system prawny, w którym konkubinat został świadomie uznany za niepodlegający regulacji przez przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 2. Nie sposób stosować w o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 18 października 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: I Ns 6/18
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie ma przeszkód, a nawet jest wskazane, aby współwłaściciele, gdy są zgodni, w drodze umowy określili sposób korzystania z nieruchomości wspólnej. Umowa taka najczęściej polega na dokonaniu podziału nieruchomości na części do wyłącznego użytku poszczególnych współwłaścicieli. Współwłaściciele umawiają się w niej na przykład, że współwłaściciel X będzie korzystał z danej części działki od strony wschodniej, a współwłaściciel Y z innej części działki. Każdy z nich we własnym zakresie zagospoda [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II OSK 2389/18
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pojęcie „wprowadzania do obrotu” środków zastępczych, o którym mowa w art. 4 pkt 34 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, oznacza udostępnienie ich odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim zarówno niebędącymi ich konsumentami, jak i będącymi ich konsumentami, tj. nabywającymi je w celu własnego spożycia. W konsekwencji prowadząc postępowanie, organ inspekcji sanitarnej ustala i ocenia, czy doszło do „wprowadzania do obrotu”, czyli do udostępnienia w jakiejkolwiek fo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 9, pozycja: 64, Sygnatura: II SA/Wa 678/19
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poprzez przeprowadzenie testu proporcjonalności, konieczne jest wyważanie wartości leżących z jednej strony u podstaw prawa dostępu do informacji publicznej, a opierających się zasadniczo na jawności porządku publicznego, z drugiej zaś wartości wyznaczających prywatność osoby fizycznej, w celu ustalenia zakresu ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę wolności i praw innych osób. Bez przeprowadzenia przez organ powyższego testu proporcjonalności, przy uwzględnien [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, [6], 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU